Saturday, August 19, 2017

Socio-onomastics: The pragmatics of names


Friday, August 18, 2017

Bent Jørgensens æresseminar på Navneforskning

NORNA

Bent Jørgensens æresseminar 29/9-2017 på Navneforskning, Københavns Universitet
Dr.phil. Bent Jørgensen gik på pension med udgangen af februar 2017, og for at markere hans store indsats for dansk navneforskning, ønsker de tidligere kolleger fra Afdeling for Navneforskning at ære ham med dette seminar.
Alle interesserede er velkomne, men af hensyn til kaffebestilling o.a. bedes man tilmelde sig via mail til Peder Gammeltoft, gammelt@hum.ku.dk.

Program

 • 10.30-10.40 Peder Gammeltoft: Velkommen
 • 10.40-11.15 Johnny GG Jakobsen: Nationale stednavneudgivelser i nordisk regi
 • 11.15-11.50 Line Sandst: Ordenssansen og de hvide myrer i den sorte tue
 • 11.50-12.25 Birgit Eggert: Løkken og en dronning i nord - Om stednavneforklaringer i den nye Trap Danmark
 • 12.30-13.30 Frokost
 • 13.30-14.05 Christian Munk: Nyere reciprokeringer ved hjælp af andre stednavne
 • 14.05-14.40 Rikke Steenholt Olesen: Rørvigbondens horisont - Mark- og naturnavne i Rørvig Sogn
 • 14.40-15.10 Kaffepause
 • 15.10-15.45 Michael Lerche Nielsen: Gi' et nummer! – Bent Jørgensen som formidler
 • 15.45-15.55 Bent Jørgensen: Slutreplik
 • 16.00-17.30 Reception

Resumeer af foredrag

Nationale stednavneudgivelser i nordisk perspektiv

Johnny GG Jakobsen

Bent Jørgensen er den danske navneforsker der har udgivet flest bind i serien Danmarks Stednavne.
Herudover har han også stået for 'oplæringen' af alle nye navneforskere de seneste 15-20 år. Ingen er som ham indsat i Danmarks Stednavnes opbygning og udformning, og han har videreført en snart hundrede år gammel tradition for udgivelse af danske stednavne på bedste vis. Danmarks Stednavne minder på mange måder om de andre nordiske stednavneudgivelser – men på hvilke måder er de egentlig sammenlignelige, og på hvilke adskiller de sig fra hinanden? Det vil dette foredrag forsøge at belyse.

Ordenssansen og de hvide myrer i den sorte tue

Line Sandst

Bent Jørgensen er den forsker på dansk jord, der har undersøgt gruppenavngivning som urban navngivningsstrategi mest indgående. I dag (2017) er gruppenavngivning den hyppigst anvendte navngivningsstrategi, når gaderne i et nyt kvarter eller område skal navngives. Jørgensens forskning gjorde det muligt, at jeg kunne undersøge fænomenet fra nye vinkler i min ph.d.-afhandling fra 2016.
I vor tids ekspanderende storbyer opstår behovet for "det afgrænsede", et ønske om at reducere i skala, og det er disse afgrænsede sproglige enklaver – og alt det, der bryder – dette foredrag vil handle om. Et foredrag, som på mange måder skylder en stor tak til Bent Jørgensen.

Løkken og en dronning i nord – Om stednavneforklaringer i den nye Trap Danmark

Birgit Eggert

den 6. udgave af Trap Danmark som er under udgivelse i disse år, har stednavnene fået en mere fremtrædende plads end de har haft i de tidligere udgaver. De vigtigste byers navne bliver præsenteret med eksempler på navnets overlevering, og betydningen forklares. Jeg står for navnebehandlingerne fra Nordjylland, som er et område der endnu ikke er udgivet i Danmarks Stednavne, og derfor har det været en udfordring at få hold på kildeformerne.
Bent Jørgensen er fagkonsulent for Trap Danmark og har kvalitetstjekket alle navneartiklerne, ligesom han har øst af sin store viden når jeg er stødt på forhindringer undervejs. Gennem de seneste år har jeg desuden arbejdet med Læsøs stednavne til et bind i Danmark Stednavne, og også her har Bent spillet en central rolle som vejleder, idémager og problemknuser. Dette arbejde har naturligvis lettet skrivningen om de læsøske navne til Trap Danmark. I foredraget præsenteres eksempler på de problemstillinger jeg er stødt på i arbejdet med stednavne i Nordjylland og på Læsø.

Nyere reciprokeringer ved hjælp af andre stednavne

Christian Munk

Med udgangspunkt i Bent Jørgensens disputats fra 1977 Reciprokering. Studier i indbyrdes afhængighed mellem ældre danske bebyggelsesnavne har min specialeafhandling fokuseret på reciprokering ved hjælp af nærliggende stednavne. Samtidig medtages også nyere stednavne, som først har belæg efter Matrikel 1688. De kilder, som har flest eksempler af denne type, viste sig at være dokumentation af jernbanestationer og postnumre. Der er kommet en del flere af denne type reciprokeringer i nyere tid i takt med udviklingen af landsdækkende infrastruktur. Funktionen af disse reciprokeringer er altså at entydiggøre et stednavn for at sikre, at post og passagerer ender de rigtige steder. Man kan diskutere, om det også giver en styrket lokal identitet i områder med mange reciprokeringer som for eksempel Thy.

Rørvigbondens horisont – Mark- og naturnavne i Rørvig Sogn

Rikke Steenholt Olesen

Mark- og naturnavne hvis skriftformer alene er overleveret efter middelalderen, falder almindeligvis uden for udgivelsen Danmarks Stednavne. I arbejdet med udgivelsen af Ods Herreds Stednavne er strategien således også alene at medtage de middelalderligt overleverede mark- og naturnavne, men øvrige mark- og naturnavne kan og bør naturligvis udnyttes.
Her kan potentielt være information at hente om fortidens samfundsforhold, selvom navne på en landsbys jord først og fremmest udgør "et udtryk for den lokale befolknings nærhorisont", som Bent Jørgensen har formuleret det engang.
I Rørvig lever en ret så stærk interesse for lokalhistorien. I den sammenhæng har stednavne været fremført som evidens for teser om forhistorisk aktivitet med støtte i Svend Aakjærs påstande. Marknavnene Borreholme og Borreholms Ager i Nakke er eksempelvis tolket som udtryk for tilstedeværelsen af en borg, og marknavnet Morbjerg, tillige med vanddragsnavnet Hov, er tolket som udtryk for hedensk kultdyrkelse.
I forbindelse med Rørvig Naturfredningsforenings 75-års jubilæum blev et større og lødigt jubilæumsværk udgivet i 2001. Dette blev siden anmeldt i Fortid og Nutid. Anmelderen roste særligt Per Grau Møller og Peter Korsgaards artikel Rørvig fortalt gennem sø- og landkort. Med reference til artiklens kort over arealanvendelse og bonitet omkring år 1800 perspektiveredes med følgende udsagn: "Sådanne kort vil sammen med en analyse af marknavnene i en lokalhistorisk fremstilling kunne give en dybere forståelse af landsbyfællesskabet". Den udfordring tages delvis op i foredraget, hvor områdets mark- og naturnavne præsenteres, og deres anvendelsesmuligheder diskuteres.

Gi' et nummer! – Bent Jørgensen som formidler

Michael Lerche Nielsen

Livet er andet end telefonpæle og sporvognsremiser – og dog. Ser man på Bent Jørgensen som faglig formidler, opdager man en langt bredere palet af punktnedslag og i visse tilfælde tæppebombning af den nordiske filologi. Foredraget vil i en uformel form give eksempler på traditionelle og nye veje, Bent har betrådt. I nogle tilfælde som skinnelægger, i andre tilfælde som motorvogn eller bivogn, men altid på sporet.

Was sagt mein Name über meine Herkunft aus?


Thursday, August 17, 2017

Abstracts of 26th ICOS are online

Dear Participants of 26th ICOS,

the abstracts are available now on the website: ICOS


Call for Paper Proposals: Names as Memorials (Leeds IMC 2018)

DMNES

Call for Paper Proposals for a session at the 25th International Medieval Congress on Names as Memorials, July 2-5, 2018, Leeds, England


This year the International Medieval Congress celebrates its 25th anniversary with the special thematic strand “Memory”. The Dictionary of Medieval Names from European Sources intends to organize a session (or more than one if we receive sufficient interest!) at the IMC on the subject of “Names as Memorials”.

Names, both personal names and place names, provide a unique way for people, both individuals and people groups, to encode both memories and memorials. These can be memories of individual people, memories of ancient languages, and memorials of saints, miracles, or important events. The special session(s) on “Names as Memorials” seeks paper proposals that reflect this special role that names play. Possible topics include (but are not restricted to):
 • Given names used for specifically memorial purposes.
 • The practice of naming children after dead or living relatives.
 • Memorialising saints in personal names.
 • How place names encode the “memory” of dead peoples and languages.
 • Vernacular personal and place names in early Latin documents as a means of reconstructing our memory of early vernacular languages.
 • Etymology, especially folk etymology, as a way of preserving and constructing memory.
The deadline for paper proposals is September 15, 2017. To propose a paper, send the following information to Dr. Sara L. Uckelman (Durham University) at s.l.uckelman@durham.ac.uk:
 • Paper title
 • Brief abstract (100-200 words)
 • Language of delivery
 • Speaker’s full name and time
 • Speaker’s affiliation, including mailing address, email, and telephone
Speakers will be notified of whether their papers will be included in the DMNES’s session proposal(s) to the IMC by September 25, 2017.
Any question should be directed to Dr. Uckelman.

Tagung „Namen und Berufe“ Oktober 2017

GfN

Der Programmablauf der Tagung "Namen und Berufe" am 20. und 21. Oktober 2017 steht inzwischen weitgehend fest.
Wir würden uns über ein großes Interesse sehr freuen! Im Rahmen dieser Tagung findet auch die Mitgliederversammlung (mit Vorstandswahlen) der Deutschen Gesellschaft für Namenforschung/GfN statt. Sie findet statt am Freitag, dem 20. Oktober, 18 Uhr (und nicht wie versehentlich im Rundschreiben gesagt am 21. Oktober)
Hier finden Sie das Programm: Tuesday, August 15, 2017

Toponymie et cours d’eau

Beyond the Maps

L'auteur se pose une question: est-il possible de discerner la forme des fleuves et rivières à partir de la répartition des communes dont le nom se termine en « -sur-… » (ou « -sur-l’… ») ? La réponse en image :


Répartition des communes dont le nom fait référence à un cours d’eau.

Pour simplifier la tâche, il s'est limité aux cours d’eau de plus de 150 km et auxquels au moins 10 communes font référence. En se lançant dans ce petit exercice, il ne s’attendait pas à observer une quelconque différence de répartition de telles communes sur le territoire, mais le contraste Nord/Sud est assez saisissant. Le Sud ne manque pourtant pas de longs cours d’eau (le Lot, la Dordogne, le Tarn, la Durance et j’en passe), mais seuls la Garonne et le Rhône ressortent. Il s’agit visiblement d’une différence culturelle dans la manière de nommer les villages ; si un toponymiste passe dans le coin, l'auteur est preneur d’une explication plus développée…

Répartition des communes dont le nom fait référence à un cours d’eau (cours d’eau inclus).

Maintenant, j'y pense, moi aussi))))

Monday, August 14, 2017

Day Nr. 1 of ICOS 2017 in just two weeks !!! Are you ready?

I've already booked and bought everything I need.

Right now I am tinkering with my presentations.

Let's have a look what kind of talks will be given and where would I go to, if I were not limited in time and space, nor bound by obligations of presenting, chairing and whatever)))

First, we start with plenary session where Grant W. Smith will talk about The symbolic meanings of names. It should be very interesting. I am aware that Professor of English has already studied the phonetic symbolism of proper names (see "The political impact of name sounds" in the journal 'Communication Monographs', Volume 65, 1998). The results of this study confirm that reasonably accurate predictions of election results can be made on the basis of selected phonetic features in candidates’ names. Besides that, he wrote a solid chapter "Theoretical foundations of literary onomastics" in The Oxford Handbook of Names and Naming (ed. by Carol Hough, 2016), where he discussed the question of symbolic references and gave examples of iconic, indexical and symbolic associations of names. Well, I am pretty sure, it will be amazing!

Second, in the paper session 1, I've stumbled upon a very deplorable fact. Because of my presentation, I will be missing that of Professor Richard Coates who is going to present Meaningfulness in literary naming within the framework of The Pragmatic Theory of Properhood (TPTP). Oh, shame on me((( The principal feature of this theory is that properhood is defined by usage, as a mode of reference, and not as a structural feature by means of which nouns or names are sorted into proper and common ones a priori. I suggest he will continue his work from "A concise theory of meaningfulness in literary naming within the framework of The Pragmatic Theory of Properhood" (Journal of Literary Onomastics, Vol.4, 2015). Can anybody make a video for me?)))

Third, I will hesitate between The system of Slavic onomastic terminology (creation, existence,
neuralgic points, revision) by P. Odaloš, E. Vallová and


The endonym – exonym
question. A question of locality vs. Globality? by Peder Gammeltoft. The latter is well-known Danish toponymist who is in the United Nations Group of Experts on Geographical Names. His papers always are of great interest! But the topic of the onomastic terminology concerns me directly as I treated this question in my works as well (comparison of the terminology for modified proper names). Moreover, it will be about the Slavic terminology and I cannot forget my Slavic background))). Professor Odaloš is specialist in the contemporary Slovak language, onomastics and sociolinguistics. Dr. Elena Vallová is terminologist and she published "Current Trends in Terminology" (in: Evolution and Transformation of Discourses: Linguistic, Philological and Socio- Cultural Aspects. Samara 2014). So, what should I do? What do you think?

Fourth, I would choose Cognitive and Functional Characteristics of Names in the Novels “We” by E. Zamyatin and “Brave New World” by A. Huxley by Veronika Robustova.  My choice is to be affacted by several factors at once. I am fan of the novel "We" by Evgeny Zamyatin whose forename is actually the mine))) Veronika is working at the Moscow Lomonosov University MGU and she worked on such promising points as cognitive and functional particularities of proper names, realization of anthropocentric principle in the onomastic nomination, mythonyms in the contemporary socio-cultural space, onomastic variations, proper names as mean to verbalize concepts, etc. By the way, the novel describes a world of harmony and conformity within a united totalitarian state! Very actual, don't you think?)))

Fifth, I prefer to follow Malgorzata Mandola who presents Classifications onomastiques slave et française. It is in French and it reflects my PhD interests. Our CVs are pretty similar, however, she is more successful. She started as teacher of French in Poland, continued her research at the Rennes 2 University and then was hired by the Denis Diderot University as FLE Teacher. I've read her "French exonyms for Polish geographical names".

Sixth, after the lunch, I want to listen to Artur Gałkowski who is going to discuss Les onomasticons globaux dans une perspective théorique. Well, it is in French as well, and such an intresting title promises a fondamental scholar approach. I know Prof. Gałkowski as a perfect Italianist, working at the University of Lodz and publishing a lot about onomastics inter alia.

Seventh, to take a delight in the British English and great historical research, I would go to listen to The locality and globality of Anglo-Saxon ethnonyms by Dr. John Baker. He is lecturer in Name-studies at the University of Nottingham. His expertise is in place-names in general, with particular focus on their potential as tools for understanding past landscapes and Anglo-Saxon society and culture. I am pretty much interested in the transition Germanic - Anglo-Saxon (I caught this 'infection' from Prof. Udolph who posted about it on Facebook). John is also co-editor of the journal Nomina.

And the last, but not the least, I am going to finish the first day by visiting the presentation of Prof. Natalia Vasileva  who talks about Onymic implicatures in literary text perception. She is working at the Institute of Linguistics (Russian Academy of Sciences) and is well-known Russian onomatologist. At my place in Germany, I do have several books of Prof. Vasileva. Her habilitation thesis "Proper name in the text: integrative approach" (in Russian) helped me a lot in my PhD ideas.

So far, the day 1. If I find  a bit more time, I will analyse Day 2)))

Good luck in your getting ready!!!

Friday, August 11, 2017

A Cardiff pub is renaming a popular ale in honour of the priests

WalesOnline

A Cardiff pub that turned away seven Catholic priests after they thought they were on a stag do has renamed a local beer after them to say sorry.
The group of seminarians were celebrating the ordination of father Peter McClaren at the Cardiff Metropolitan Cathedral of St David, near Queen Street, on Saturday when they decided to head to their local for a pint or two.

Call for papers: "Dickens and onomastics" at the 2018 Dickens Society Symposium

Call for Papers


"Dickens and Language": 2018 Dickens Society Symposium

                       deadline for submissions: 
November 1, 2017
full name / name of organization: 
Dickens Society


contact email: 
The Dickens Society is pleased to request abstracts for our annual Symposium, to be held July 30-August 1, 2018 in Tübingen, Germany, a university city located just 30 minutes from Stuttgart, between the Swabian Alb and the Black Forest. Founded in 1477, Tübingen is one of the oldest universities in Germany. The picturesque old town is intact, with late medieval university buildings and half-timbered houses as well as Hölderlin tower, where the German poet lived, by the Neckar River.
Tübingen, Neckar front. Left: plane trees growing on the Neckarinsel. Photo credit: Berthold Werner
The research context at Tübingen links literary studies with linguistics. Hence, for 2018 we invite papers on Dickens and language, which may include (but is not limited to): Dickens and dialect, Dickens and figurative language, Dickens and body language, Dickens and genre, Dickens and the slipping signifier, Dickens and cultural or corpus linguistics, Dickens and foreign language, Dickens and dissonance, Dickens and rhetoric, Dickens in translation, Dickens and onomastics, Dickens and orality, Dickens and the language of emotion. In the traditional spirit of the Symposium, proposals for any topic related to Dickens’s life or work are also welcome.
To submit an abstract (max 350 words), please visit our portal at https://dickenssocietyumass.submittable.com/submit and upload your file by November 1, 2017.  For questions, or if you have difficulties with the submission portal, contact Sean Grass at scgrass@iastate.edu.

Funding for Graduate Students, Non-tenured Faculty, and Independent Scholars
The Dickens Society annually provides bursaries for conference travel and holds a competition for the Robert B. Partlow, Jr. Prize, also to support travel to the Symposium. In total, we expect to provide $5,000 in support through bursaries for the 2018 Symposium, while the Partlow Prize awards either $500 to one winner or $300 each to two winners, depending upon the findings of our judges. Our aim is to make it possible for scholars at all stages to participate in the Symposium and the Dickens Society. For more information about applying for bursaries or the Partlow Prize, please email Sean Grass at scgrass@iastate.edu. Please note that applications for the Partlow Prize require submission of your full paper by November 15, 2017.

Qui complétera ces patronymes d’origine andalouse?

webdo.tn

Diversité tunisienne : Qui complétera ces patronymes d’origine andalouse?


Par Hatem Bourial


Rue des Andalous-medina de Tunis
En Tunisie, les noms de famille renseignent sur la diversité essentielle de la population et les méandres de l’histoire nationale. A titre d’exemple, on trouve de nombreux noms d’origine espagnole dont la plupart sont portés par les descendants des familles andalouses qui ont élu domicile en Tunisie, après avoir été forcées à l’exil.
Parmi ces noms, nous pouvons entre autres citer ceux des Merrichko, Sancho, Nigrou et autres Cristou et Blanco.
Il existe de nombreux autres noms d’origine espagnole en Tunisie parmi lesquels ceux des exilés républicains qui se sont installés en Tunisie dans les années trente et en ont pour certains adopté la nationalité.
Nos lecteurs sauront-ils enrichir cette liste de patronymes tunisiens aux origines diverses? Ceci sachant bien que le nom « Landolsi » compte parmi les plus répandus dans et autour de Tunis, au Cap Bon et dans la région de Bizerte et de la Medjerda.
Notre diversité est aussi dans nos patronymes! A nous de la rechercher et la retrouver!

История географических названий. Русская топонимия в терминах

Читай Город

Барандеев А.

Цена: 545 ₽
В настоящей книге в доступной форме изложена история формирования географической терминологии в русском языке. Особое внимание уделено терминам, которые не имеют однозначной трактовки в специальной литературе или трактуются явно ошибочно. Выявлены особенности семантической эволюции терминов, в том числе заимствованных из других языков. Среди прочих функций терминов показано, как на их базе образуются географические названия (топонимы). Освещены вопросы точного и обоснованного употребления терминов в речевой практике. Рассмотрены актуальные случаи правописания и склонения топонимов, уточнена этимология некоторых из них. В книге читатель найдет интересные сведения о древней и новейшей истории названий населенных пунктов России. .При втором издании книги был существенно дополнен материал большинства разделов с привлечением новейшей топонимической литературы, а также пересмотрено или уточнено происхождение географических названий и терминов. .Книга адресована как специалистам - филологам, историкам, географам, так и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами топонимики.

Издательство: Ленанд
 • Год издания: 2017
 • Кол-во страниц: 320
 • ISBN: 9785971039976
 • Формат: 21.5 x 14.5 x 1.5
 • Тип обложки: Мягкая глянцевая

Thursday, August 10, 2017

Rejuvenation: Chewing on Onomastics


Prize winning Bar Ilan Professor Aaron Demsky is Israel’s premier researcher of Jewish names.  He and Eve speak about his specialty, which is Biblical times, but he’s an expert on all periods and places in the Diaspora and the Land of Israel.  ‘What’s in a Jewish Name?’ is the conference he organized this week at Hebrew University on the topic.  What do our names say about us; our culture, our religiosity, our country, our gender, the language in which we communicate?  How literate were the ancient Judeans?  A fascinating interview with a brilliant man who will never really retire.


Tuesday, August 8, 2017

Hebrew conference explores Jewish names

Jerusalem Post

BYSARAH LEVI
The Hebrew University of Jerusalem is hosting an international conference on the history and origin of Jewish names. The 13th biannual International Conference on Jewish Names, which takes place today at the Mount Scopus campus, features 20 lecturers and academics from Israel, Poland, Germany, Spain, the Czech Republic, Canada, Italy and the United States – all of whom study Jewish onomastics, or name studies, in their country of origin.

The conference on Jewish names, part of the World Congress of Jewish Studies, was organized by Prof. Aaron Demsky of Bar-Ilan University, an expert in the field of Jewish names.

According to Demsky: “This conference is a reflection of the interdisciplinary nature and relevance of Jewish names from multiple disciplines as well as the wide-ranging history of Jewish names from biblical times to modern Israel.

“The conference will also place emphasis on Jewish communities in the Diaspora facing questions of identity... one’s name speaks volumes and an immigrant’s relationship to his birth name – especially when it is ‘different’ or ‘strange’ – reflects his relationship to his old and new cultures, old and new identities.”

The conference’s content is presented in historical chronological order and is divided into six sections, starting with names in the Bible and Rabbinical literature, then early Diaspora Jewish communities in Italy and Spain, followed by early Ashkenazi communities in Germany and Poland, plus lectures highlighting the meanings of names in communities in Morocco and Baghdad.

(keep reading by following the link above)

Saturday, August 5, 2017

Renaming Rhodes University

Daily Maverick

by STEPHEN GROOTES

Renaming Rhodes University: In search of a new name to reflect the past, present and future
If you didn’t know by now that South Africa is a complicated place, you have not been paying attention. We are a complicated mix of people, classes, languages and, sometimes, nations. This means that processes that in other more boring places would attract virtually no attention are much more complicated here. Emotions become enflamed as people argue over the past and how it affects their present. The situation around Rhodes University and its name is a good example of this. And the process that will be designed to change it is a microcosm of some of the debates we, as a nation, should have about our own names, statues and symbols.

I remember my Rhodes days fondly. They’re a long time ago now, but I was lucky enough, privileged enough, to spend four years there living what you could call the ideal student lifestyle. Somehow I actually ended up with a degree. At the time, the name “Rhodes” was already an issue. But not a huge issue. There was an identity given to the name of the university that was about more than the name and the history, and the awful colonial activities of Cecil John...

Read on by following the link above

Friday, August 4, 2017

Organisational bid for XXVII International Congress of Onomastic Sciences (2020)

ICOS

Ahead of this year’s 26th International Congress of Onomastic Sciences (Debrecen, 27 August – 1 September 2017), please find here the organisational bid received from the potential organisers of the 27th International Congress of Onomastic Sciences (2020). One application was received, from the Institute of Polish Language at the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Polish Philology of the Jagiellonian University in Kraków.
The Kraków candidature will be presented and discussed at the ICOS General Assembly in Debrecen, but advance information can be found in the bid documentation here.

Wie Straßen ihren Namen bekamen

Kreisblatt.de

VON Woher kommen Straßenbezeichnungen wie Keltenweg, An der Krautweide, Am Laubach oder Im Kirschengarten? Klaus Belzer vom Sulzbacher Geschichtsverein kennt die Antworten.

Die Herren sind von der Weide-Genossenschaft (1930er Jahre). Die Viehweide war ungefähr dort, wo heute der Sportplatz liegt.
Sulzbach. 
In früheren Zeiten gab es noch keine genauen Landkarten, Gemarkungspläne und Katasterpläne. „Die Fluren um die Dörfer wurden nach ihren Gegebenheiten bezeichnet“, erläutert der frühere Vorsitzende des Geschichtsvereins, Klaus Belzer. Er erzählt, dass die Menschen sich einst an besonderen Landschaftsformen oder Bäumen orientierten, um auszudrücken, wo die Grundstücke lagen. Belzer: „In einem Dorf in der Größe von Sulzbach mit einer Fläche von rund 7,85 Quadratkilometern mussten sich Besitzer schon Gedanken machen, wo ihre Äcker und Grundstücke liegen, besonders durch die vielen kleinen Flächen, die durch Vererbung entstanden und bis zur Umlegung in den 50er Jahren Bestand hatten.“
In der Alltagssprache, so der Hobbyhistoriker, war die Flur das unbewaldete Ackerland, auch Gwann genannt. Belzer: „Das Gwann war die Stelle, an der der Pflug gewendet wurde. Flurnamen sind eigentlich Gwann-Namen. Bis zur Einführung der Flurstücks-Nummern waren sie ein wichtiges Mittel zur Identifizierung der Grundstücke.“
Viele alte Sulzbacher Flurnamen wie Mehlbirnbaum, Kelterwiese, Heidenstock, Auf dem Stuhl oder Galgenacker sind heute nur noch den Historikern bekannt. An andere erinnern aber noch Straßennamen wie Keltenweg, Im Kirschengarten, Hostertstraße, Am Laubach und Auf der Krautweide. Klaus Belzer hat historische Fotos, auf denen besonders jüngere Sulzbacher und Neuzugezogene den Ort nicht mehr erkennen.

Voller Kirschbäume

So standen mitten im Dorf im Kirschengarten zwischen Oberschultheißereistraße und Altkönigstraße noch vor 60 Jahren in einem umzäunten Gelände Obstbäume von Bauern. Ältere Sulzbacher wissen, dass es im Kirschengarten besonders viele Kirschbäume gab, und vermuten, dass der Name sich von dort ableitet. Klaus Belzer hält es aber für wahrscheinlicher, dass das Gelände, das heute bebaut ist, Kirchengut war.

Kelten-Funde

Im Keltenweg, der in die Feldgemarkung Richtung Schwalbach führt, wurden laut Klaus Belzer in den 60er Jahren von einem Herrn Staab, der im Sossenheimer Weg 1 wohnte, in einer Baugruppe Tulpenbecher der Michelsberger Kultur gefunden. „Das sind Siedlungsspuren unserer Vorfahren vor 6000 Jahren“, weiß Belzer. Er bedauert, dass bei Bauarbeiten wegen eines eventuell drohenden Baustopps viel zu wenig auf geschichtliche Funde geachtet wird.
Jüngere Sulzbacher können sich auch nicht mehr vorstellen, dass der von Helmut Christian bewirtschaftete „Sonnenhof“ in der Neugartenstraße früher weit außerhalb des Ortes im Feld lag. Heute ist er von Wohnhäusern umrahmt. Im Zweiten Weltkrieg war dort die Flakstellung – so auch die ungewöhnliche Flurbezeichnung An der Flakstellung – mit der Kommandozentrale und Unterkünften der Flugabwehr-Batterien.
Durch die Viehweide, die früher am Waldrand lag, wo heute der Sportplatz, die Eichwaldhalle und die Mendelssohn-Bartholdy-Schule sind, floss der Laubach, der aus dem Eichwald kam und an der Krautweide in den Sulzbach mündete. Heute ist er zwar verrohrt, aber von den alten Flurbezeichnungen sind Straßennamen übrig geblieben.

Makaber wird es, wenn vom Galgenacker, der Galgenhohl und Auf dem Stuhl die Rede ist, die nahe der heutigen Autobahn A 66 lagen. Oberhalb der Galgenhohl auf dem höchsten Punkt des Geländes stand der dreischläfrige Galgen. Belzer: „Das war praktisch, denn die auf dem Stuhl Verurteilten wurden gleich nebenan auf dem Galgenberg aufgehängt. Die Delinquenten waren von der nahen Überlandstraße zur Abschreckung gut zu sehen. Man ließ die Hingerichteten oft hängen, bis die Knochen von selbst herunter fielen.“


Programme for the conference "In the Name of the History"

Names and History

PROGRAMME

9.30 – 10.20: BREAKFAST AND REGISTRATION
10.20 – 11.40: SESSION 1 – NAMING AND SOCIAL IDENTITY
Rachel Tod (Wolfson College Oxford)
Names as an expression of royal power: personal names given to English royal infants from the twelfth to the fourteenth century
Teresa Phipps (University of Swansea)
Naming women in medieval court records
Dave Postles (University of Hertfordshire)Names and the presentation of self in early-modern local societies
11.40 – 12.00: TEA AND COFFEE
12.00 – 13.20: SESSION 2 – NAMING AND RE-NAMING
Kate Gibson (University of Sheffield)
In the name of the father: Illegitimacy and naming practices in long-eighteenth-century England
Sophie Coulombeau (University of Cardiff)
Name change by Royal Licence and Frances Burney’s Cecilia
David Andress (University of Portsmouth)
Naming and un-naming in the French Revolution

13.20 – 14.20: LUNCH
14.20 – 15.40: SESSION 3 – NAMING, PLACE AND COMMUNITY
Alice Harvey-Fishenden (University of Liverpool)Learning about the past environment and landscape from field-names in Staffordshire
Alice Crook (University of Glasgow)
Personal names in early modern Scotland
Rebecca Gregory (University of Nottingham)
Uncovering the past through Nottinghamshire field-names

15.40 – 16.00: TEA AND COFFEE
16.00 – 17.20: SESSION 4 – ANONYMOUS, UNNAMED AND UNKNOWN
Sara Uckelman (University of Durham)
Onomastics and big data: What can we Learn from massive cross-cultural onomastic corpora?
Luke Giraudet (University of York)
What’s in a name? Assessing the historiographical and terminological challenges facing an anonymous fifteenth-century French text, the so-called “Journal d’un Bourgeois de Paris”
Fraser Joyce (Oxford Brookes University)
The unknown dead are people too? Addressing nameless corpses in England, 1800-c1930
17.20 – 17.30: SHORT BREAK

17.30 – 18.30: KEYNOTE ADDRESS
Richard Coates (University of the West of England)
Names as still points of the turning world: anchors, traditions and identities
18.30 – 19.15: DRINKS RECEPTION

Sunday, July 30, 2017

Terminology Group of ICOS
In addition to the lists of onomastic terms available in English, French, and German (see http://www.icosweb.net/index.php/terminology.html), lists of terms in Czech and Slovak are under development. They are prepared by Milan Harvalík, the Chair of the Group, and Iveta Valentová (Slovakia) and will serve as models for other languages. 

Friday, July 28, 2017

Priero, cinto dal Ricorezzo, pubblicata la toponomastica

Storia Patria Savona

Il fascicolo numero trentasette del Progetto Toponomastica Storica è dedicato a Priero, comune piemontese della provincia di Cuneo, al confine con quella di Savona. Per esaminare la toponimia si sono analizzati una serie di documenti medievali provenienti da varie raccolte pubblicate, la recente edizione dell’atto fondativo del borgo (1387), i due catasti conservati nell’archivio storico comunale (1665 e 1793) e una serie di toponimi orali, raccolti nel corso del 2016.

Il fascicolo, curato da F. Ciciliot, responsabile del Progetto, è stato patrocinato dal Comune di Priero che, attraverso il sindaco Alessandro Ingaria, lo ha sostenuto ed ha contribuito alla ricerca durante tutto il suo svolgimento, con il concorso di un nutrito numero di residenti che hanno prestato i loro ricordi toponomastici, diventati patrimonio culturale intangibile dell’intera comunità locale.

Una curiosità tra le tante del fascicolo: come risulta dalla cartina di cui sopra, il territorio di Priero è in buona parte cinto dal torrente Ricorezzo che, nel nome, ricorda la sua funzione di corso d’acqua confinario che lo racchiude come una cintura (riocorrigium), separandolo dalle vicine Perlo e Malpotremo, comune oggi inglobato in quello di Ceva. Secondo Giandomenico Serra, forse il più autorevole toponomasta storico, nomi di tale genere sono molto antichi.