Sunday, November 14, 2021

En workshop rörande historisk personnamnsforskning och kontaktonomastik

 link

Inbjudan till en workshop

Datum: 3:e mars 2022
Plats: Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

Workshopen ska behandla hur språkkontakt kan komma till uttryck i historiska personnamn från olika historiska språkstadier och i olika källtextsorter. Målet med workshopen är för det första att sammanställa de teoretiska ansatser som finns på området och att diskutera dessa med utgångspunkt i deltagarnas aktuella forskning. För det andra kommer olika ingångar till metodologiska spörsmål att diskuteras. Dessa kommer att behandlas utifrån källtextsorternas olika filologiska och kontextuella premisser. Dessutom kommer möjligheten att finnas att presentera pågående, planerade eller tänkta projekt inom området.

Personnamn och migration under medeltiden och tidigmodern tid. En workshop rörande historisk personnamnsforskning och kontaktonomastik

Förslag på möjliga frågeställningar att diskutera:
• Hur återgivs utlänningars namn i historiska källor?
• Vilka namn/vilken typ av namn ger invandrare sina barn?
• Vilka mönster avseende formalspråkliga integrationsfenomen återfinns i personnamnen?
• Vilka variationsmönster finns bland personnamn som förekommer i flerspråkiga kontexter eller flera olika källtexter och hur kan dessa förklaras?

Anmälan senast den 30:e november 2021 till kontakt.hist.pn@gmail.com. Ange i anmälan om du har tänkt att presentera ett projekt (ange i så fall titel) eller om du vill delta utan presentation.

Väl mött!

Michelle Waldispühl och Daniel Solling

Datum: 
torsdag, mars 3, 2022

No comments:

Post a Comment