Friday, February 11, 2022

Проф. Людвиг Селимски (1939 - 2022)

 ссылка

На 10 февруари напусна земния си път и се присъединява към небесните простори на научната памет един от знаковите преподавател на Великотърновския университет Людвиг Петров Селимски. Той твореше в  областта на общата лингвистика, историческото и сравнителното славянско и балканско езикознание, етимологията, ономастиката, словообразуването…

Людвиг Селимски е роден на 15 август 1939 година в с. Житница, Пловдивска област. Завършва Славянска (чешка) филология в Софийския университет през 1962 г. Постъпва във Великотърновския университет като асистент по езикознание през 1965 г. и израства като преподавател и изследовател в него до 1997 година. На поколения студенти той откриваше тайните на трудната материя „Сравнителна граматика“ – предмет, който вдъхваше респект у всички филолози. След ВТУ преминава на работа в Шльонския университет в Катовице, Полша.

Автор е на 5 самостоятелни монографии, на раздели в енциклопедични издания, на десeтки студии и статии. Специализирал е в университети в Румъния, Русия, Полша, Хърватия, работил е като лектор по български език в Ягелонския университет в Краков, Полша. Членувал е в специализирани национални и международни научни дружества и комисии. Преподавал е различни дисциплини от спектъра на научния си профил във Великотърновския университет, в Шльонския университет и като гост професор в други университети. Високо ценен от колегите си,  ментор и научен консултант на няколко поколения преподаватели, отличаващ се с изключителна задълбоченост и прецизност в научните си изследвания.

През 2019 г., Великотърновският университет организира Международна научна конференция по ономастика в чест на 80-годишнината на световноизвестния славист и балканист.

Светъл път, професоре!

No comments:

Post a Comment