Saturday, March 25, 2023

Prof. Ivan Petrov Chobanov (1949-2023)

 ссылка 


On February 17, 2023, at the age of 73, Prof. Dr. Ivan Petrov Chobanov left us - an outstanding linguist, Dean of the Faculty of Philology at Plovdiv University "Paisii Hilendarski", a thorough and highly qualified scientist, a wonderful colleague and friend. During his lectureship in Poland and his studies in Russia, Chobanov discovered his greatest vocation in linguistics - anthroponymy. This topic is the subject of the most significant part of his scientific production. Ivan Chobanov himself personifies the idea of an emblematic Plovdiv onomast - for him there are no secrets in the anthroponymy of the Slavic world.

На 17.02.2023 г. на 73-годишна възраст ни напусна проф. д-р Иван Петров Чобанов – един изключителен лингвист, задълбочен и високоерудиран учен, прекрасен колега и приятел.

Проф. Чобанов е роден на 26 март 1949 г. в град Съединение. След 7. клас е приет в елитната Руска езикова гимназия “Иван Вазов” в Пловдив, която завършва през 1967 г.
Иван Чобанов следва специалност “Руска филология” във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, където след това работи и като преподавател. В края на 1977 г. амбициозният учен защитава дисертация на тема “Семантика мотивированных однозначных глаголов в современном русском литературном языке”, с която ВАК при Държавния комитет за наука и технически прогрес го избира за кандидат на науките. През 1979 г. става старши асистент по руски език в споменатото висше учебно заведение.  В края на 1980 г. Чобанов печели конкурс за редовен асистент по увод в езикознанието към катедра “Български език” на тогавашния Физико-филологически факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. 


От 1982 до 1986 г. е лектор по български език в Познанския университет “Адам Мицкевич”. Верен на Хумболтовата максима “Нов език – нов свят”, Иван Чобанов безпроблемно овладява и полския език. 
През 1990 г. неуморимият езиковед е избран за заместник-декан по учебната работа на Филологическия факултет към ПУ. Две години по-късно получава и своето свидетелство за научното звание “доцент”. През 1993 г. е зачислен като редовен член на Катедрата по общо и славянско езикознание и история на българския език.
На 3 юни 1996 доц. д-р Иван Чобанов оглавява Филологическия факултет. Като декан е доста строг, но изключително принципен и справедлив. Така ръководи и Катедрата по славянска филология през периода 2000 – 2003 г. В края на 2003 г. лингвистът Чобанов е избран отново за декан на Филологически факултет. От края на 2007 г. става научен секретар по учебната дейност във Филологическия факултет, а няколко месеца по-късно е избран и за директор на Филиала на ПУ в Смолян, който ръководи в два последователни мандата.
Към своя професионален просперитет Иван Чобанов се отнася изключително грижливо и отговорно. Научното му развитие извън България е от голямо значение, чете лекции не само в Полша, но и в Чехия, Словакия, Германия, Русия. Участва в работни срещи, семинари и юбилейни тържества в Белгия, Великобритания, Португалия, Франция, Гърция, Финландия, Чехия и др. 
По време на лектората в Полша и специализациите си в Русия Чобанов открива своето най-голямо призвание в лингвистиката – антропонимията. Тази тема е обект на най-значимата част от научната му продукция, а самият Иван Чобанов въплъщава идеята за емблематичен пловдивски ономаст – за него няма тайни в антропонимията на славянския свят.
През 2013 г. Иван Чобанов е избран за професор. Под негово научно ръководство десетки студенти и докторанти защитават успешно своите дипломни работи и дисертации. 
До края на жизнения си път проф. Чобанов беше отдаден на Филологическия факултет при ПУ “Паисий Хилендарски” и работеше за неговия просперитет.

Последно сбогом, скъпи Професоре!

С дълбок поклон,
От академичната филологическа общност

No comments:

Post a Comment