Wednesday, May 18, 2022

Македонска ономастика на XLIX меѓународна научна конференција

 link 

Во рамките на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, секоја година се организира Меѓународна научна конференција, на којашто странските и македонските македонисти, слависти и балканисти ги соопштуваат своите истражувања од областа на јазикот и литературата.

Општа тема на XLIX меѓународна научна конференција
Македонскиот јазик и македонската литература и култура наспроти другите јазици, литератури и култури

Теми за лингвистичката секција
1. Македонскиот јазик наспроти другите јазици

Насоки:
Современи и историски проучувања на содржините од различни области на македонскиот јазик (фонтетика, фонологија, морфологија, лексикологија, лексикографија, зборообразување, фразеологија, синтакса, текст-лингвистика, ономастика, дијалектологија, стилистика и  социолингвистика).
Проучувањата можат да се однесуваат само на состојби во македонскиот јазик или споредбено да претстават јазична состојба во македонскиот наспроти друг јазик/други јазици, словенски и несловенски.

2. „Граматиката на македонскиот литературен јазик“ на Блаже Конески 
Првиот дел од „Граматиката на македонскиот литературен јазик“ на Блаже Конески е објавена пред 70 години. Со чествувањето на овој значаен јубилеј на македонскиот јазик го отвораме прашањето за важноста на граматиките, како на дијахрониски, така и на синхрониски план. 
„Граматиката на македонскиот литературен јазик“ на Блаже Конески може да биде поттик за научни истражувања поврзани со македонските граматики: „Македонска граматика“ (1946) на Круме Кепески, „Општата граматика на македонскиот јазик“ (2008) од авторите: Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев и Живко Цветковски, „Граматиката на македонскиот јазик за странци“ (2006) од Лилјана Минова-Ѓуркова итн., како и со македонските граматики напишани на друг јазик „Граматиката на македонскиот литературен јазик“ од Хорас Лант (1952), Macedonian grammar (2001) од Виктор Фридман итн. Темата може да биде поттик и за проучување на овие граматики, но и споредбени проучувања со различни граматики на други словенски, па и несловенски јазици. 

3. Јазикот во драмските текстови
Јазикот и стилот на Васил Иљоски
Јазикот и стилот на Горан Стефановски
По повод 120 години од раѓањето на Васил Иљоски и 70 години од раѓањето на Горан Стефановски ја предлагаме заедничката тема „Јазикот во драмските текстови“. Оваа јубилејна тема нека биде поттик за проучување на делата како на Иљоски и на Стефановски, така и на драмските текстови вооопшто.

Kooрдинатори: проф. д-р Лидија Тантуровска и проф. д-р Eлена Јованова-Грујовска

Теми за секцијата за литература и култура
1. Македонската литература и култура наспроти другите литератури и култури
Насоки:
Современи компаративни проучувања на литературната и културната експресија кои ги надминуваат јазичките, националните, географските и идеолошките граници; 
Релациите помеѓу литературата и/или културата и: историјата, политиката, етиката, филозофијата, уметноста, екологијата, науката и др. 
2. Драмскиот текст во контекст
По повод 120 години од раѓањето на Васил Иљоски и 70 години од раѓањето на Горан Стефановски ја предлагаме заедничката тема „Драмскиот текст во контекст“, како поттик за проучување на делата како на Иљоски и на Стефановски, така и на драмските текстови вооопшто.
Насоки за проучување на драмските текстови на Васил Иљоски
- Творечките особености на драмските текстови на Васил Иљоски во контекст на времето за кое пишува;
- Творечките особености на драмските текстови на Васил Иљоски во контекст на македонската повоена драма;
- Творечките особености на драмските текстови на Васил Иљоски во контекст на македонската битова драма;
Насоки за проучување на драмските текстови на Горан Стефановски
- Драмските текстови на Горан Стефановски во контекст на модернизмот и постмодернизмот; 
- Драмските текстови на Горан Стефановски во контекст на имаголошките и постколонијалните проучувања;
- Драмските текстови на Горан Стефановски во контекст на македонскиот идентитет;
- Драмските текстови на Горан Стефановски пишувани во странство.
Насоки во однос на проучување на драмските текстови воопшто: 
- Драмските текстови во контекст на националното самодефинирање, етиката, сликата за другиот и др.

Координатор: проф. д-р Лорета Георгиевска

No comments:

Post a Comment