Wednesday, March 13, 2013

XVth All-Ukrainian Onomastic Conference "Ukrainian Onomasticon: typology, name-formation and functionality"


The Institute for the Ukrainian Language (Ukrainian: Інститут української мови) of The National Academy of Sciences of Ukraine (Ukrainian: Національна академія наук України, Natsional’na akademiya nauk Ukrayiny, abbr: NAN Ukraine)
Ukrainian Commission of Onomasticsand the Khmelnytskyi National University

on September, 12-14 2013 in the Ukrainian city Khmelnitskiy

will hold the XVth All-Ukrainian Onomastic Conference "Ukrainian Onomasticon: typology, name-formation and functionality" at the Khmelnytskyi National UniversityThematic sections: 

1. Theoretical foundations of onomastic research;
2. Modern anthroponymical studies;
3. Theory and practice of studying placenames;
4. Onomastic vocabulary in the literary discourse;
5. Differential features of other types of proper names. 

Materials will be published prior to the conference in the collection of scientific papers "Actual Problems of Philology and Translation" (cost per page - 25. UAH). The publishing in the collection of scientific works of young scientists "Podolia. Philological Studies "(price per page 20 UAH.) is also possible. Materials of professors and doctors only are to be published free of charge.

Articles wil be accepted until April 30, 2013.

Correspondence and postal orders sent to

Zubar Lyudmila S.;

Ternopilska Str., 26/5, Apt. 16, 29018 Khmelnytskyi, Ukraine

Phone: 096-173-53-59.

E-mal: ljudmilka31287@rambler.ru
Info about precendent conferences:

XIVth Onomastic Conference (2011) "Ukrainian Onomastics in time and space" has been conducted at the Vasyl Stefanyk Prycarpathian National University : http://smarty-kids.ru/child-4/children.html?productID=198

XIIIth Onomastic Conference (2009)

XIIth Onomastic Conference (2007) "Ukrainian Onomastics against the All-Slavic and World background" has been run at the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University: http://www.onoma.newmail.ru/news.htm  

XIth Onomastic Conference (2005) "Traditional and new aspects in the proper names' studies" has been organized by the The Horlivka Institute for Foreign Languages HSEE (Donbass State Pedagogical University)

Xth Onomastic Conference (2003) "Ukrainian onomastics on the eve of the 3rd millenium: situation and prospects of the development" held at the Ternopil National Pedagogical University http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1932/1/VO-2005-02-14.pdf
in Ukrainian: http://www.onomastika.ru/index.php/confs/337-12-14-sentyabrya-v-gkhmelnitskij-ukraina-sostoitsya-xv-vseukrainskaya-onomasticheskaya-konferentsiya-qukrajinskij-onomastikon-tipologiya-slovotvir-funktsionuvannyaq

12-14 сентября в г.Хмельницкий (Украина) состоится XV Всеукраинская ономастическая конференция "Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування"

 

Інститут української мови НАН України

Українська ономастична комісія

Хмельницький національний університет

запрошують Вас взяти участь у

XV Всеукраїнській ономастичній конференції

„Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування”,

яка відбудеться 12–14 вересня 2013 року

у Хмельницькому національному університеті

Тематика конференції:

1.                  Теоретичні основи ономастичних досліджень.

2.                  Сучасні антропонімічні студії.

3.                  Теорія і практика вивчення власних географічних назв.

4.                  Онімна лексика у художньому мовленні.

5.                  Диференційні особливості інших типів власних назв.
Матеріали будуть надруковані до початку конференції у збірнику наукових праць „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” (вартість однієї сторінки – 25 грн.). Можливий друк у збірнику наукових праць молодих вчених „Поділля. Філологічні студії” (вартість однієї сторінки 20 грн.). Одноосібні матеріали професорів, докторів наук публікуються безкоштовно.

Статті приймаються до 30 квітня 2013 року.

Для здійснення публікації необхідно надіслати на поштову адресу:

·  заявку, в якій вказати секцію, назву статті, місце її друку (у якому збірнику), форму участі у конференції (очну або заочну) та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, поштову й електронну адреси, контактні телефони);

·  диск із науковою статтею та підписаний автором роздрукований текст (обсягом до 0,5 др. арк., або 20 тис. знаків; мова друку – українська; для мешканців інших країн – їхня державна мова) у редакторі MicrosoftWord 7.0 чи вище; шрифт TimesNewRoman; інтервал – 1,5; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см. На диску вказуються ініціали та прізвище автора. Сторінки роздрукованого примірника нумеруються олівцем на звороті. Стаття має бути ретельно вичитаною);

·  рецензію наукового керівника (або іншої особи, що має науковий ступінь доктора чи кандидата наук);

·  квитанцію про оплату друку та організаційний внесок (безпосередня участь – 100 грн.; заочна – 30 грн., і ці кошти будуть використані для розсилки програми конференції і її матеріалів);

·  конверт із заповненою зворотною адресою (для розсилки запрошення на конференцію).

Можна вислати матеріали на електронну адресу (заявка і текст статті – у файлах zaiavka_прізвище й artikle_прізвище; квитанція і рецензія – у сканованому вигляді).

Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання вказаної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Статті, які не відповідають вимогам ВАК України, до друку не приймаються і не повертаються.

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

До статті обов’язково додається анотація (із 4–5 ключовими словами) українською, російською та англійською мовами, обсягом не більше, ніж 5 рядків кожна.
Вимоги до оформлення статті

На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний); у наступному рядку у правому куті – прізвище та ініціали автора напівжирними літерами, під ним – назва навчального закладу або наукової установи (напівжирним курсивом). У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок після назви – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань (напр..: [Іванов А. П. Вступ до мовознавства. – К., 2004. – С. 54]).

За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції „Верхній індекс” ставиться порядковий номер примітки (наприклад: ...1,) а через рядок після тексту статті із заголовком „Примітки” (по центру) наскрізною нумерацією подавати текст приміток.

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).

Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і у списку літератури). Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва „Список використаної літератури” друкується через один рядок після основного тексту (напівжирними літерами посередині рядка). Зразки оформлення бібліографії:

1. Бублейник А. В. Про значення способу номінації в міжмовних лексико-семантичних співвідношеннях / А. В. Бублейник // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 29–32.

 2. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : монографія / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1980. – 288 с.

3. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.

3. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / О. М. Каракуця. – Х., 2002. – 19 с.

4. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

5. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.

6. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.Кореспонденцію та поштові перекази надсилати на адресу

Зубар Людмилі Степанівна;

вул. Тернопільська, 26/5, кв. 16, поштовий індекс 29018

Контактний телефон: 096-173-53-59.

Е-mal: ljudmilka31287@rambler.ru

Особисто матеріали подаються за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, корпус 4, четвертий поверх, ауд. 4-420, кафедра української філології.