Saturday, October 14, 2017

Noms / Revista de la Societat d’Onomàstica (7 | 2017)

NOMS

La revista Noms és el canal de comunicació dels socis i sòcies de la Societat d’Onomàstica, pel qual circularan materials onomàstics del seu interès. Per aconseguir que la revista sigui una eina d’informació, difusió i participació bona i útil ens calen col·aboradors. Els socis són els creadors i els receptors dels continguts, amplis i diversos, que inclouen la teoria, la metodologia o el treball de camp en onomàstica o que provenen del resultat dels seus estudis, de les seves investigacions o dels seus coneixements. Són materials que, en forma d’article, posen a disposició dels lectors. Igualment, cal que hi hagi socis que redactin ressenyes, crítiques o notes de les publicacions onomàstiques (llibres o articles); socis que proporcionin les novetats bibliogràfiques, escrits o informacions (notícies, polèmiques o textos apareguts en la premsa) sobre activitats onomàstiques (congressos, jornades, cursos, conferències, presentacions de llibres, debats o exposicions), tesis, treballs acadèmics, treballs de recerca de batxillerat, documents d’arxiu o imatges amb valor onomàstic.
El nostre desig és publicar i difondre els continguts que abracin tants aspectes relacionats amb l’onomàstica i amb les ciències que li donen cobertura com sigui possible. És per això que fem una crida a la participació. Ens podeu fer arribar les vostres col·aboracions i propostes a revista@onomastica.cat. Qualsevol contribució serà benvinguda.
Noms és una revista de divulgació de la Societat d’Onomàstica
ISSN 2385-5177
DL B 26184-2014
Equip de redacció: Santi Arbós, Òscar Bagur, Jesús Bernat, Ventura Castellvell i Albert Turull
Coordinador: Ventura Castellvell i Albert Turull
Disseny i producció: Quadratí
Envieu les vostres aportacions a revista@onomastica.cat.

No comments:

Post a Comment