Sunday, October 30, 2022

NORNA-symposium "Namn och konflikter" 2023

 Link 

Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium med temat Namn och konflikter (14–16 november 2023). Det arrangeras gemensamt av Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.


Att namn är något som binder ihop språk, länder, familjer, grupper, kulturer, företag osv. är något vi alla vet. Men namn och namngivning kan också bidra till konflikter – och i sig vara konfliktorsaker. Konflikter ska här ses i mycket vid mening; de kan vara yttre och inre, utsagda och outsagda, nutida och historiska, internationella, nationella eller personliga, mellan myndigheter och medborgare. Konflikter kan också finnas inom teori eller vetenskapshistoria liksom mellan olika belägg, tolkningar eller namnformer. Konflikter behöver inte innebära rättsprocesser; också konflikter i namnbruk, t.ex. om officiella eller inofficiella namn används, och synen på dem hos namnbrukarna, kan höra hit.Studier där namn kan relateras till konflikter av någon form är varmt välkomna att presenteras på symposiet. Vi ser gärna presentationer även från namnintresserade inom andra forskningsfält.

Forskningen kan presenteras dels genom föredrag, dels (för studenter) i form av digital poster. Till varje föredrag beräknas 20 minuter + 10 minuter till frågor. Symposiet kommer även att innehålla två föredrag med särskilt inbjudna föreläsare. Dessa föredrag är också öppna för allmänheten. De digitala postrarna kommer att visas vid ett särskilt avsatt tillfälle med en presentation om 5 minuter.

Om du vill hålla föredrag ber vi dig sända in ditt abstrakt om max 300 ord senast 15 januari 2023 till e-postadress norna2023@isof.se dit också ev. frågor kan ställas. Föredragen kan hållas på danska, norska, svenska eller engelska. För en digital poster räcker en kortare presentation till samma adress. Besked om antagning lämnas i mars 2023. Ett andra utskick med en slutlig inbjudan inkl. preliminär deltagaravgift sänds ut i april 2023.

Vi ber dig sprida information om symposiet i dina nätverk.

Varmt välkomna till Uppsala!

Organisationskommittén

Josefin Devine, Märit Frändén, Johan Hedberg, Katharina Leibring, Alexandra Petrulevich

No comments:

Post a Comment