Monday, July 14, 2014

Draft programme of the 19th International and National ONOMASTIC CONFERENCE in Gniezno

PROGRAM

XIX MIĘDZYNARODOWEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI ONOMASTYCZNEJ

Gniezno 20-22.09.2014


  

20.09.2014 r. (sobota)

 

godz.   800–  900                      Śniadanie

godz.   900–1130                      Uroczyste otwarcie MiOKO i obrady plenarne

 

PhDr., Ph.D. Milan Harvalík, Praga (Czechy), Vlastní jména a jejich funkce 

prof. zw. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, Kraków (Polska), Jeszcze o zmianie funkcji nazw własnych na wybranych przykładach 

prof. zw. dr hab. Robert Mrózek, Katowice (Polska), Kategorialne determinanty zróżnicowań onimicznej funkcjonalności językowej /

prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak, Poznań (Polska), Temat zostanie wkrótce podany

 

godz. 1130–1200                      Przerwa kawowa

godz. 1200–1330                      Obrady w sekcjach

 

Sekcja I

 

prof. zw. dr hab. Edward Breza, Gdańsk (Polska), Temat zostanie wkrótce podany

prof. zw. dr hab. Leonarda Dacewicz, Białystok (Polska), Rusyfikacja nazw osobowych w katolickich księgach metrycznych dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865–1915)

dr hab., prof. IS PAN Wanda Szulowska, Warszawa (Polska), Współczesne nazwiska olsztynian z sufiksem  -‘ak

dr Marzena Guz, Olsztyn (Polska), O nazwiskach niemieckiego pochodzenia spolonizowanych sufiksami -ski i -cki na Warmii w XVIII wieku

 

Sekcja II

 

Dr Inge Bily, Lipsk (Niemcy), Temat zostanie wkrótce podany

dr hab. Lila Citko, Białystok (Polska), Onimy w Aktach Horodelskich 1413 r. Przyczynek do historii nazw heraldycznych

dr Ewa Majewska, Warszawa (Poznań), Der Vorname Johannes, seine Neben- und Kurzformen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien im 19. und 20. Jahrhundert

Bachelor of Arts Cristin Lua,Namen und Identität im transnationalen Raum

 

Sekcja III

 

prof. zw. dr hab. Jerzy Duma,Olsztyn (Polska),Temat zostanie wkrótce podany

проф. Анна Чолева-Димитрова, Sofia (Bułgaria), Старинната топонимия на Трънско

проф. Анна Мезенко, Witebsk (Białoruś), Колористическая лексика в номинативной практике жителей Белорусского Поозерья: от истории к современности

dr Ewelina Zając, Łódź (Polska), Uwagi na temat metodologii badań toponimów

 

 

Sekcja IV

 

 

Prof. Dr. Friedhelm Debus, Kilonia (Niemcy), Temat zostanie wkrótce podany

dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Poznań (Polska), „Natan der Weise” G. E. Lessinga i „Weiser Dawidek“ P. Huellego – rozważania o imionach własnych tytułowych bohaterów i (coraz mniej czytelnym) kodzie kulturowym

dr hab. Ewa Sławkowa, Katowice (Polska), „W świecie kultury, etyki i biografii autora: antroponimy w poezji Czesława Miłosza

dr Anna Majewska-Wójcik, Lublin (Polska), Nazwy własne w korespondencji S.I. Witkiewicza

 

godz. 1330–1430                      Obiad

godz. 1430–1600                      Obrady w sekcjach

 

Sekcja I

 

проф. Мозговой Владимир Иванович, доц. Вергазова Лариса Георгиевна, Donieck (Ukraina), Методические приемы формирования правовой культуры при работе с именами собственными

dr Anna Dąbrowska-Kamińska, Warszawa (Polska), Wariantywność niektórych nazw osobowych pochodzenia ukraińskiego w polskiej antroponimii

dr Andrzej Chludziński, Gdańsk (Polska), Nazwy mieszkańców Białogardu w „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528)

mgr Henryk Duszyński-Karabasz, Bydgoszcz (Polska), Nazwiska odimienne członków parafii prawosławnej w Rypinie (1894–1911)

 

Sekcja II

 

mgr Stoyno Spasov, Płowdiw (Bułgaria), Фамилните имена на поляците и българите, отразяващи материалната им култура, свързана със занаятчийството

mgr Martyna Sabała, Warszawa (Polska), Historia w antroponimii zamknięta, czyli o odapelatywnych nazwiskach mieszkańców Warki II połowy XVII wieku

mgr Michał Mordań, Białystok (Polska), O stereotypach konotowanych przez niektóre modele współczesnych nazwisk (na materiale Bielska Podlaskiego)

 

Sekcja III

 
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak, Gdańsk (Polska), Polskie i niemieckie nazwy ulic w Gołdapi

dr hab. Halszka Górny, Kraków (Polska), Nazewnictwo miejskie Krakowa –

stan i perspektywy badań

dr Ewa Oronowicz-Kida, Rzeszów (Polska), Interferencje kulturowe w oficjalnych nazwach wiejskich ulic (na przykładzie województwa podkarpackiego)

dr Violetta Jaros, Częstochowa (Polska), „Częstochowa do kryminału”, czyli toponimia miasta i jej funkcje we współczesnych powieściach kryminalnych z Częstochową w tle

 
 
Sekcja IV

 
prof. dr hab. Maria Biolik, Olsztyn (Polska), Funkcje nazw osobowych w baśniach, podaniach i legendach warmińskich

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń, Łódź (Polska), Nazwy własne w tekstach folkloru

dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska, Bydgoszcz (Polska), Funkcje nazw własnych w przestrzeni literackiej

dr Monika Kresa, Warszawa (Polska), Nazwy własne w funkcji wykładników stylizacji gwarowej (na przykładzie wybranych filmów i seriali polskich)

 

 

godz. 1630–1830                      Wycieczka

godz. 1900                               Kolacja

 

 

21.09.2014 r. (niedziela)

 

godz.   800–  900                      Śniadanie

godz.   900–1100                      Obrady w sekcjach

 

Sekcja I

 

dr Oksana Michalczuk, Kijów (Ukraina), Problemy identyfikacji nazwisk słowiańskich: międzyjęzykowe równoległe

Проф. Кирил  Цанков, Wielkie Tyrnowo (Bułgaria), Българските лични имена – етноспецифични, универсални или модни

д-р Гергана Петкова, Płowdiw (Bułgaria), Полски мъжки лични имена, образувани от римски когномен

Doktor, vanredni profesor Gordana Štasni, Nowy Sad (Serbia), Semantička baza u derivaciji srpskih antroponima

 

Sekcja II

 

проф. Анатолій Михайлович Поповський, Dniepropietrowsk (Ukraina), Українські прізвища, пов’язані з юриспруденцією

d-r Vesna Miovska, Skopje (Macedonia), Sufiksnite obrazuvanja od lichnoto ime Konstantin // Kostadin (segashnost – minato)

доц. д-р Борян Янев, Płowdiw (Bułgaria), Фамилни имена, мотивирани от физически характеристики на главата като част от човешкото тяло (с оглед на бълграската и немската антропонимна система)

docent, Ph.D. Lubow Ostasz, Lwów (Ukraina), Іменування новонароджених двома іменами в Чecькій Республіці: традиції і сучасність

 

Sekcja III

 

dr hab. Urszula Bijak, Kraków (Polska), Polionimia nazw geograficznych

dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich , Poznań (Polska), Funkcje rosyjskich nazw miejscowych motywowanych przez nazwy osobowe w ujęciu diachronicznym

dr Mariusz Koper, Lublin (Polska), Obraz onomastyczny powiatu tomaszowskiego w świetle ojkonimii i mikrotoponimii regionu

mgr Mateja Gojkošek, Łódź (Polska), Spremembe krajevnih imen v Sloveniji v času po osamosvojitvi (Zmiany toponimów w Słowenii po odzyskaniu niepodległości)

 

Sekcja IV

 

проф. Валерий Калинкин, Donieck (Ukraina), Основные направления исследований, аксиоматика и теоретические постулаты поэтонимологии

dr Olesia Lazarenko, Kijów (Ukraina), Oномастикон української польськомовної поезії XVII ст.: на пограниччі двох культур

Mgr. Žaneta Dvořáková, Praga (Czechy), Charakteristika charakterizační funkce u literárních proprií

 

Светлана Дворянчикова, Donieck (Ukraina), К таксономии логико-семантических моделей комических эффектов, достигнутых с помощью поэтонимов

 

godz. 1100–1130                      Przerwa kawowa

godz. 1130–1330                      Obrady w sekcjach

 

Sekcja I

 

PaedDr., PhD. Miroslav Kazík, Trnawa (Słowacja), Funkcie birmovných mien

dr Julia Legomska, Katowice (Polska), Antroponimizacja w transformacjach retorycznych współczesnego dyskursu macierzyńskiego. Doświadczenie ponowoczesności

dr Małgorzata Kułakowska, Rzeszów (Polska), Nazwy grup dzieci jako element oddziaływań wychowawczych

mgr Ida Krzemińska-Albrycht, Warszawa (Polska), Dlaczego nie Kermit, Ivo i Yennefer? Analiza opinii Rady Języka Polskiego dotyczących propozycji imion dla dzieci

 

Sekcja II

 

dr Lidia Pacan-Bonarek, Piotrków Trybunalski (Polska), Zmiany w nazewnictwie miejskim Tomaszowa Mazowieckiego

dr Agnieszka Myszka, Rzeszów (Polska), Zmiana funkcji nazw budynków w okresie od XVIII – XXI w (na przykładzie Rzeszowa)

mgr Piotr Tomasik, Bydgoszcz (Polska), Najnowsze problemy urbanonimii z punktu widzenia chrematonomasty

mgr Piekarska Jolanta, Jeżewo (Polska), Toponimia południowego Kociewia – fakty i legendy

Sekcja III

 

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Poznań (Polska), Helena i magia jej imion 

dr hab. Artur Rejter, Katowice (Polska), Onomastykon poezji polskiego baroku wobec kontekstów kulturowych epoki. Wybrane problemy badawcze

dr Marzena Maria Szurek, Kraków (Polska), Biblijne nomina propria w aspekcie historyczno-porównawczym

dr Monika Wójciak-Marek, Poznań (Polska), „Ulica Mandelsztama”  i jej literackie dzieje

 

 

Sekcja IV

 

dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Warszawa (Polska), Nomina propria w twórczości Elfriede Jelinek

mgr Magdalena Bulińska, Gdańsk (Polska), Proper name as a key to understanding the identity of the bordeline, on the example of the novels by the chicana woman writers

mgr Karolina Czemplik, Gdańsk (Polska), Funkcje nazw własnych w esejach Zbigniewa Herberta na przykładzie „Barbarzyńcy w ogrodzie”

Виктория Мазуренко, Donieck (Ukraina), Поэтонимологический анализ собственных имен первого сборника рассказов А.П.Чехова „Сказки Мельпомены”

 

godz. 1330–1500                      Obiad

godz. 1500–1630                      Obrady w sekcjach

 

Sekcja I

 

dr Iza Matusiak Kempa, Olsztyn (Polska), Aksjologiczne motywacje nazw osobowych. Rekonesans metodologiczny

dr Iwona Nobis, Kraków (Polska), Medialne imiona. Nieoficjalne formy imion funkcjonujące jako oficjalne i ich zróżnicowanie motywacyjno-funkcjonalne

mgr Sylwia Iglewska, Bydgoszcz (Polska), Pogoń za nowoczesnością czy powrót do tradycji? O imionach dzieci z powiatu gnieźnieńskiego urodzonych w latach 2010–2013

mgr Justyna Walkowiak, Poznań (Polska), Od Katažiny do Edvina, czyli o imionach Polaków na dzisiejszej Litwie

 

Sekcja II

 

dr Danuta Lech-Kirstein, Opole (Polska), Kategoryzacja świata na przykładzie śląskich toponimów

д-р Пело Михайлов, Płowdiw (Bułgaria), Възпоменателни ойконими в България според народността на епонимите

dr Agnieszka Raszewska-Klimas, Piotrków Trybunalski (Polska), Nazwy pospolite, osobowe i miejscowe o wspólnej podstawie derywacyjnej

mgr Mirosława Maria Foltynowicz, Katowice (Polska), Nazwy lokalizujące w gminie Borek Wielkopolski

 

Sekcja III
 

Ксения Федотова, Donieck (Ukraina), Умолчание имени в арсенале средств поэтики акмеистов (на материале стихотворения Н. Гумилёва „Потомки Каина”)

dr Gordana Štrbac, Nowy Sad (Serbia), Antroponimija u funkciji karakterizacije književnih likova (na primeru romana Očevi i oci Slobodana Selenića)

mgr Agnieszka Wojcieszek, Opole (Polska), Funkcje tytułów literackich na przykładzie twórczości Władysława Stanisława Reymonta

mgr Anna Iwanowska, Gdańsk (Polska), O tytułach współczesnych skeczów kabaretowych

 

Sekcja IV

 

dr hab. Adam Siwiec, Lublin (Polska), Funkcjonowanie nazw własnych w reklamie zewnętrznej (aspekt werbalno-wizualny)

dr Małgorzata Klinkosz, Gdańsk (Polska), Funkcja tożsamościowa kaszubskich chrematonimów, identyfikacja i komunikacja

dr Joanna Kuć, Siedlce (Polska), Przemiany kulturowe a funkcje chrematonimów

dr Marta Ułańska, Łódź (Polska), Funkcje nazw firm (na przykładzie łódzkich chrematonimów)

 

godz. 1630–1700                      Przerwa kawowa

godz. 1700–1830                      Obrady w sekcjach

 

Sekcja I

 

prof. dr hab. Zofia Abramowicz, Białystok (Polska), Skrócone formy imion chrzestnych Podlasian w XVI–XVII w.

prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, Kraków (Polska), Nazewnictwo kobiet w XVI-wiecznych dokumentach krakowskich na tle historii i kultury

dr Ewa Zmuda, Kraków (Polska), Imię Maria jako imię zakonne

mgr Aleksandra Żurek, Warszawa (Polska), System imienniczy w dziewiętnastowiecznej Warszawie na przykładzie metrykalnych ksiąg chrztu parafii św. Jana Chrzciciela z lat 1839–1867

 

Sekcja II

 
dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn (Polska), Pseudonimy internetowe jako forma autocharakterystyki

dr Dorota Suska, Częstochowa (Polska), Strategie nazewnicze w blogosferze tematycznej (nazwy blogów kulinarnych i modowych)

dr Marcin Kojder, Lublin (Polska), Identyfikatory użytkowników tematycznych forów internetowych

dr Izabela Domaciuk-Czarny, Lublin (Polska), Funkcje nazewnictwa w wybranych utworach literackich i grach komputerowych z gatunku fantasy

 

Sekcja III
 

prof. Vladimír Patráš, Bańska Bystrzyca (Słowacja), Funkcia proprií v procese mediálnej kolokvializácie

dr Anna Czapla, Lublin (Polska), Opracowanie kartograficzne jako tekst (na przykładzie mapy nazewniczo-osadniczej pogranicza polsko-ruskiego). Rozważania metodologiczne

dr Izabela Łuc, Cieszyn (Polska), Nazwa własna jako ponowoczesny nośnik wartościowania

mgr Tetyna Melnychuk, Wrocław (Polska), Польська офіційна антропонімія в українській пресі (на матеріалі тижневика „Дзеркало тижня” у період руху Євромайдану)

 

Sekcja IV

 
prof. Pavol Odaloš, Bańska Bystrzyca (Słowacja), Systémy funkcií proprií (Funkcie v hovorenej/písanej komunikácii)

doc., PhD. Jaromír Krško, Bańska Bystrzyca (Słowacja), Onymická kompetencia jednotlivca z pohľadu onymických registrov

PhD. Galyna Zymovets, Kijów (Ukraina), Business names as rhetorical means

mgr Samuela Tomasik, Bydgoszcz (Polska), Polskie produkty lecznicze. Ewolucja nazw

 

 

godz. 1930                               Bankiet

 

PONADTO

godz.   900–  1130                    Posiedzenie Komisji Onomastycznej i Komisji Slawistycznej przy MKS

 

 

 

22.09.2014 r. (poniedziałek)

 

godz.   800–  900                      Śniadanie

godz.   900–1100                      Obrady w sekcjach

 

Sekcja I

 

prof. Meri Momirovska-Josifovska, Skopje (Macedonia), Pragmatics of Proper Names in  Macodonian Language

prof. dr hab. Irena Kałużyńska, Warszawa (Polska), Funkcje semantyczne transparentnych imion chińskich

prof. ndzw. dr hab. Stanisława Sochacka, Opole (Polska), Uwagi o funkcjach imion zakonnych

mgr Swoboda Paweł, Kraków (Polska), Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe imiennictwa w Polsce w XX i XXI wieku

 

Sekcja II

 

prof. ndzw. dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj, Kraków (Polska), Galicyzmy pochodzące od nazw własnych we współczesnym języku polskim

dr Karolina Ruta, dr Marta Wrześniewska-Pietrzak, Poznań (Polska), Nazwy własne w „Słowniku mimicznym”

mgr Paweł Dudek, Kraków (Polska), Miejsce i funkcje nazw własnych w glottodydaktyce polonistycznej. Teoria a praktyka

mgr Wojciech Włoskowicz, Warszawa (Polska), Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu

 

Sekcja III

 
dr hab. Włodzimierz Wysoczański, Wrocław (Polska), Nomina priopria i derywaty odonimiczne w wybranych socjolektach

dr Elżbieta Bogdanowicz, Białystok (Polska), Funkcjonowanie nazw własnych w planie odonimicznym

dr Iwona Żuraszek-Ryś, Zielona Góra (Polska), O identyfikacji słów kilka

PhD. Iveta Valentová, Bratysława (Słowacja), Úlohy súčasnej slovenskej onomastiky

 

 

Sekcja IV

 
prof. Mariusz Rutkowski, mgr Martyna Gibka, Olsztyn (Polska), Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie „Feet of Clay” („Na glinianych nogach”) Terry`ego Pratchetta

проф. Владимир Иванович Мозговой, Donieck (Ukraina), Правовой статус имен собственных и языковая норма их передачи

dr hab. Rafał Zarębski, Łódź (Polska), Nazwy miejscowe w polskich przekładach Nowego Testamentu – rekonesans badawczy

dr Przemysław Wiatrowski, Poznań (Polska), Pierwsze uwagi o nazwach własnych w indonezyjskim przekładzie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

 

 

godz. 1100–1130                      Przerwa kawowa

godz. 1130–1330                      Obrady plenarne i podsumowanie konferencji

 

prof. zw. dr hab. Karol Zierhoffer, Poznań (Polska), Toponimy i chrematonimy na tle ich związku z kulturą

prof. dr hab. Maria Malec, Kraków (Polska), Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicznym)

prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch, Kraków (Polska), Urzędowe zmiany nazw miejscowości

prof. dr hab. Lugwig Selimski, Katowice (Polska), Nazwiska bułgarskie od nazw etnicznych ‘Cygan’ i ‘Rumun’

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski, Łódź (Polska), Funkcja marketingowa chrematonimii

 

godz. 1330–1430                      Obiad

 

 

Informujemy, że z powodu dużej liczby zgłoszeń członkowie Komitetu Organizacyjnego XIX MiOKO zrezygnowali z wygłoszenia swoich referatów. Referaty zostaną złożone do druku w tomie pokonferencyjnym.

 

 

   

RAMOWY PROGRAM XIX MiOKO

Draft programme

of the 19th International and National

ONOMASTIC CONFERENCE

Gniezno

Saturday, 20.09.2014

8.00 – 9.00                  Breakfast

9.00 –11.30                 Opening and plenary (3 papers)

11.30 – 12.00             Coffee break

12.00 – 13.30             Sessions (3 papers in each of 5 parallel sessions)

13.30 – 14.30             Lunch

14.30 – 16.00             Sessions (3 papers in each of 5 parallel sessions)

16.30 – 18.30             Excursion

19.00                             Dinner

Sunday, 21.09.2014

8.00 – 9.00                  Breakfast

9.00 – 11.00               Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

11.00 – 11.30             Coffee break

11.30 – 13.30              Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

13.30 – 15.00             Lunch

15.00 – 16.30              Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

16.30 – 17.00             Coffee break

17.00 – 18.30             Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

19.30                           Gala dinner

BESIDES

9:00 – 11:3                              Meeting of the Commission of Onomastics and the Slavic Commission at the International Committee of Slavists (ICS)

Monday, 22.09.2014

8.00 – 9.00                  Breakfast

9.00 – 11.00               Sessions (4 papers in each of 5 parallel sessions)

11.00 – 11.30             Coffee break

11.30 – 13.30             Plenary (3 papers) and closing ceremony

13.30 – 14.30             Lunch

126 papers in total

Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University of Poznań (AMU)

Department of the Grammar of Contemporary Polish Language and Onomastics at AMU

Institute of Slavic Studies at AMU

Institute of the European Culture  at Adam Mickiewicz University in Gniezno

invite you to take part in

the 19th International and National Onomastic Conference

entitled

Functions of proper names in the culture and communication

which will take place

on 20-22 September 2014 in Gniezno, Poland.

The place of the conference:

Institute of the European Culture at Adam Mickiewicz University,

Józefa Kostrzewskiego 5–7, Gniezno, Poland

The conference aims at discussing the onomastic features of a wide selection of onyms. It is the functions of names both in the present and in the past which are in our focus. Among the topics to be discussed are the cognitive foundations of naming processes, reasons for onomastic changes, and the motivation for creating new names nowadays and in the history. We are interested in new methodological and research ideas relating to the functions of proper names.

The suggested research areas are as follows:

the oldest and the latest proper names in the context of the contemporary changes in culture and communication,
nomina propria in the contemporary and historical discourse,
names and trends,
new names – new media,
pragmatics of names (proper names in the effective communication),
names and contexts,
the functions of proper names in the literary and the applied context,
the hierarchies of functions vs. the classes of names,
functions of natural language vs. functions of proper names,
identification and communication,
reasons for onomastic changes (in the case of anthroponyms and toponyms),
cognitive foundations of naming processes.
Please fill in the registration form and send it to the organizers (mioko@amu.edu.pl) by April 30, 2014.

Conference fee:

The conference fee is 350 PLN and includes: attendance to the conference, conference materials, catering (including an official dinner) and the preparation and publication of conference proceedings. Accommodation is not covered.

Deadline for payment: April 30, 2014.

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule przelewu podając /K00000430/.
Wpłaty zagraniczne należy przelewać na konto bankowe :
Payee: Adam Mickiewicz University
Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350
Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP