Tuesday, March 29, 2016

Курс "Проблемні питання української ономастики"

http://philology.lnu.edu.ua/course/problebni-pytannya-ukrajinskoji-onomastyky

Проблемні питання української ономастики

Тип: На вибір студента
Кафедра: української мови


Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛектор
728доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся

Опис курсу

Мета:
Ознайомити студентів із літературно-художньою та фольклорною ономастикою як наукою.
Висвітлити проблемні питання дослідження онімного простору художнього твору.
Окреслити особливості функціонування власних назв у художньому творі.


Завдання:
Подати теоретичні відомості про літературно-художню та фольклорну ономастику.
Формувати у студентів навики аналізу власних назв у художньому та фольклорному тексті з погляду синтагматики та парадигматики.
Навчити виділяти ядро та периферію онімного простору.
Виробити практичні навики укладання словників онімії художнього твору.

Результати навчання

знати:
 • предмет та об’єкт дослідження літературно-художньої та фольклорної ономастики, її зв’язок з іншиими лінгвістичними та нелінгвістичними дисциплінами;
 • проблемні питання термінології літературно-художньої та фольклорної ономастики;
 • аспекти й методи дослідження літературно-художніх онімів;
 • історію виникнення та становлення літературної ономастики в Україні та світі;
 • три школи літературно-художньої ономастики;
 • основні наукові праці з літературно-художньої та фольклорної ономастики;
 • визначення онімного простору художнього твору;
 • стилістичні функції власних назв у художньому та фольклорному текстах;
 • класифікації літературно-художніх антропонімів;
 • основні функції топонімів та інших розрядів власних назв у художньому творі.
 • специфіку фольклорної ономастики.
вміти:
 • аналізувати праці з літературно-художньої та фольклорної ономастики;
 • досліджувати онімний простір художнього твору з погляду синтагматики та парадигматики, визначати його ядро та периферію;
 • з’ясовувати стилістичні функції власних назв у творах;
 • класифікувати власні назви конкретного художнього твору за стилістичними функціями;
 • визначати родо-жанрову специфіку онімів художнього тексту;
 • порівнювати ономастикони різних творів;
 • укладати елементарні ономастичні словники.

Рекомендована література

 • Белей Л.О. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ – ХХ століття / Л.О. Белей. – Ужгород, 1995. – 119 с.
 • Белей Л.О. Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії. – Ужгород, 2002. – 176с.
 • Галич В.М. Антропонімія Олеся Гончара: природа, еволюція, стилістика. – Луганськ: Знання, 2002. – 212с.
 • Гриценко Т.Б. Ономастикон художнього тексту як об’єкт лінгвістичного аналізу // Щорічні записки з українського мовознавства – Одеса: ОДУ, 1999. – Вип.6. – С.92-98.
 • Карпенко Ю.О. Літературна ономастика: Зб. статей. – Одеса: Астропринт, 2008. – 328с.
 • Крупеньова Т.І. Функції власних назв у драматичних творах Лесі Українки. – Одеса: Астропринт, 2004. – 159с.
 • Мельник Г.І. Міркування про теоретичні засади літературної ономастики // Записки з ономастики. – Вип.11. – Одеса: Астропринт,
 • Сколоздра О. Літературно-художня ономастика як предмет дослідження у вищій школі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.- Вип.46. – Ч.2. – С.355-360.
 • Словник української ономастичної термінології / Уклад. Бучко Д.Г., Ткачова Н.В. – Харків: Ранок – НТ, 2012. – 256 с.
 • Франко З.Т. Ономастика в мові творів Івана Франка // Мовознавство, - 1975. - №2. – С.55-86.

СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся

Посада:доцент кафедри української мови
Науковий ступінь:кандидат філологічних наук
Вчене звання:доцент
Телефон (робочий):(032) 239-47-17

Наукові інтереси

Літературна ономастика, стилістика, лінгвістика тексту.