Monday, February 15, 2016

System of English Surnames

http://iztok-zapad.eu/books/book/1648/система-на-английските-фамилни-имена-милена-нецова

Здравейте!

Радвам се, че нашият блог преуспява в електронното и научното пространство по ономастика!

Позволявам си да изпратя една неща!

новина за една нова книга на български език, но за английската антропонимия!

Система на английските фамилни имена - Милена Нецова

Изпращам ви адреса на книгата в сайта на издателството!

http://iztok-zapad.eu/books/book/1648/система-на-английските-фамилни-имена-милена-нецова

Мисля си, че книгата би имала читатели и извън България.

Система на английските фамилни имена

Милена Нецова              

07-01-2016
...
488
Мека
16/60/90
0.65 кг.
978-619-152-742-7
Да
25 лв. КУПИ

Описание

В ръцете ви е книгата на Милена Нецова „Система на английските фамилни имена“. За изкушените във въпросите на езика и езикознанието името на авторката може да е познато от сполучливия � превод на популярната книга на Т. Янсон „Кратка история на езиците“. Милена Нецова е доктор по Общо и сравнително езикознание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните � интереси са в област­та на общото и сравнителното езикознание, ономастиката и проблемите на превода.
Настоящата книга изследва системата на английските фамилни имена, техните етимологични и функционални особености, мотивационни и интралингвистични характеристики, съпоставени с фамилните антропоними от българския ономастикон. Проследени са проучванията в област­­та на фамилните оними в английската и българската лингвистична литература. Проучено е историческото развитие на английския антропонимикон, обяснени са съвременните форми на фамилните оними във функционален и културологичен аспект и са формулирани основните мотивационни фактори при формирането на английските фамилни имена. Анализирано е чуждо­-езиковото и интеркултурното влияние върху развитието на английската фамилноименна система, за да се разкрие нейната лингвокултурологична многопластовост и специфичност. В съпоставителен план са разгледани основните характеристики на английските и българските фамилни имена, за да се обособят типичните прилики и отлики в езиков и извънезиков план.
Изследването може да намери приложение в курсове по английска антропонимия, а ексцерпираният корпус да се използва за създаването на Речник на английските фамилни имена в българската лексикографска практика.

- See more at: http://iztok-zapad.eu/books/book/1648/система-на-английските-фамилни-имена-милена-нецова#sthash.arXN2NyJ.dpuf

No comments:

Post a Comment