Wednesday, June 1, 2016

Instytut Slawistyki PAN ogłasza nabór na studia doktoranckie 2016/2017

http://ispan.waw.pl/default/pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/1127-rekrutacja-sd-2016aREKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W INSTYTUCIE SLAWISTYKI PAN
NA ROK AKADEMICKI 2016/2017Instytut Slawistyki PAN ogłasza nabór na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017

Zakres merytoryczny studiów doktoranckich:
językoznawstwo synchroniczne: semantyka, kognitywizm, badania kontrastywne, lingwistyka komputerowa, dialektologia;
językoznawstwo diachroniczne: historia języków słowiańskich, gramatyka historyczna, rekonstrukcja języka prasłowiańskiego, onomastyka;
badania interdyscyplinarne: socjolingwistyka, etnolingwistyka, antropologia języka, lingwistyka kulturowa, pogranicza i kontakty językowe.

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Slawistyki PAN odbywa się w drodze konkursu. O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego oraz ocena proponowanego projektu rozprawy doktorskiej.
Rekrutację przeprowadza powołana do tego celu przez Dyrektora, co najmniej pięcioosobowa komisja rekrutacyjna, w skład której obligatoryjnie wchodzą: dyrektor ds. naukowych IS PAN, kierownik studiów doktoranckich (jako przewodniczący), sekretarz studiów oraz co najmniej dwóch samodzielnych pracowników naukowych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora IS PAN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w Rozdziale 7, pkt. 1 Regulaminu Studiów Doktoranckich przy Instytucie Slawistyki PAN. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Na studia doktoranckie mogą być przyjęci obcokrajowcy z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.Wymagane dokumenty:


1) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dyplomu równorzędnego)
2) życiorys (lub CV)
3) list motywacyjny skierowany do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
4) propozycja tematu pracy doktorskiej (omówienie lub konspekt - maksymalnie 2 strony wydruku komputerowego)
5) pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego
6) dwa zdjęcia
7) kwestionariusz osobowy
8) potwierdzenie wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 150 złotych (nie obowiązuje kandydatów spoza UE).

Wpłaty można dokonać w kasie IS PAN lub na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr 43 1130 1017 0020 1469 5920 0003
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa

z dopiskiem „Opłata za rekrutację na Studia Doktoranckie"

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 19 września 2016 r. o godz. 11:00 (ul. Bartoszewicza 1B m. 17, Warszawa).

Dokumenty należy składać do 9 września 2016 r. do godz. 13:00 w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN lub nadesłać pocztą na adres IS PAN z dopiskiem: Studia Doktoranckie.

No comments:

Post a Comment