Tuesday, June 10, 2014

New Polish Publications in Onomastics


1) Monika Kresa, Antroponimia historycznego pogranicza mazowieckiego - podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie. Warszawa 2013. Verlag UWa, 182 S., ISBN 978-83-64111-00-6, 26,40 Euro.
by Monika Kresa:

Abstract
in Polish:
Książka jest próbą kompleksowej analizy imiennictwa chłopów i szlachty – zamieszkujących w XVIII wieku wiejską parafię Stoczek położoną na historycznym pograniczu Mazowsza i Podlasia. Materiał, który stał się podstawą analizy, wyekscerpowano z ksiąg metrykalnych. Złożyło się na niego ponad 6 tysięcy zapisów jednostek imienniczych noszonych przez osoby zróżnicowane stanowo, wiekowo i płciowo. Celem pracy jest opis najważniejszych tendencji determinujących kształt tych repertuarów oraz próba odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miało imię w osiemnastowiecznej społeczności wiejskiej. Analizie poddano następujące zagadnienia: repertuary oficjalnych imion mieszkańców parafii, częstość występowania poszczególnych jednostek onimicznych, stabilizację i dynamikę poszczególnych repertuarów imienniczych, wieloimienność, motywacje nadawania imion oraz ich typowość na tle innych repertuarów imienniczych osiemnastowiecznej Polski.
in English (my free translation!):
The book is an attempt of a comprehensive analysis of peasants and nobility's name-giving which lived in the eighteenth century at the rural parish Stoczek located on the historic border between Mazovia and Podlasie. The dataset comprises more than 6,000 entries of names. Aim of this study is to describe the most important trends that determine the shape of these repertoires, and to answer the question on the importance of names of the eighteenth-century rural community. We analyzed the following issues: repertoires of official names of the inhabitants of the parish, the incidence of the onomastic units, stability and dynamics of individual repertoires of names, naming motivations and their typicality towards other names in eighteenth-century Polish repertoires.
2) Onomastica. Rocznik 57/2013. Kraków 2013, Verlag PAN, 333 S., ISSN 0078-4648, 19,00 Euro.
http://www.kubon-sagner.com/opac.html?record=3431106


Image of the precedent number