Tuesday, June 17, 2014

Bulgarian Conference "The role of onomastics in the study of history and current state of Bulgarian and other Slavic and Balkan languages"in English (my free translation from Bulagarian that is to be found below):

Centre of Bulgarian Onomastics "Nikolay Kovachev" (named in honour of its founder and first director Prof. Nikolay Kovachev


(1919 - 2001)

and St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo


invite you to take part in the International Conference "The role of onomastics in the study of history and current state of Bulgarian and other Slavic and Balkan languages", which will be held on June 26-27, 2014 in Veliko Tarnovo.

 

Working languages of the conference: English, German, French, Russian and all Slavic languages.

Request for proposal shoud be sent before the 1st May 2014                     

So, it's already late(((( That's why I won't translate the rest of the invitation. in Bulgarian: 

„Ролята на ономастиката при изследването на историята и съвременното състояние на българския и другите славянски и балкански езици”

Центърът по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”най-учтиво Ви кани да вземете участие в поредната Международна научна конференция по ономастика „Ролята на ономастиката при изследването на историята и съвременното състояние на българския и другите славянски и балкански езици”, която ще се проведе на 26 и 27 юни 2014 г.

Работни езици: английски, немски, френски, руски и всички славянски езици.
Заявки за участие се приемат до 1 май 2014 г. на адрес:

5003 Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2 
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 
Център по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев” 
и на E-mail: (cbo_vtu@abv.bg) 
Телефон за контакти: 062/ 650 993. 

Лица за контакти:
проф. д-р Кирил Цанков – директор на ЦБО (ktsancov@abv.bg)
Соня Семова – специалист в ЦБО – (sxs_vt@abv.bg)

Таксата за участие е 40 лв. (20 евро) и може да бъде заплатена предварително по банкови сметки (BG 20 BUIN70013452500022 – бюджетна валутна в евро; BG 50 BUIN70013152500016 – бюджетна в лева) или в деня на регистрацията на място.

Текстът на докладите трябва да бъде предаден на електронен и хартиен носител до
приключване на конференцията. Указания за графичното им оформление ще бъдат изпратени допълнително на заявилите участие.

 От Организационния комитет
Here is the programme in Bulgarian / English:


26.06 2014

11,00 – зала “Европа” – Пленарно заседание / Hall "Europe" - Plenary session

Откриване на конференцията / Conference opening

1. Приветствия / Greetings

2. Пленарни доклади / Plenary papers

11,15 проф. д.ф.н. Тодор Балкански, София, България –Тезаурус на булгаризмите / Prof. d. f. n Todor Balkanski, Sofia, Bulgaria - Thesaurus of bulgarisms
11,35 проф. д.ф.н. Людвиг Селимски, Шльонски университет, Катовице, Полша – Из загадките на българските фамилни имена / Prof. zw. dr hab. Ludwig SELIMSKI, The University of Silesia, Katowice, Poland - "On mysteries of the Bulgarian surnames"11,55 проф. д.ф.н. Артур Галковски, Лодзки университет, Полша – Les éponymes démythonymiques enrichissant le lexique des langues slaves / dr hab. prof. nadzw. UŁ Artur GAŁKOWSKI, University of Łódź, Poland


12,15 проф. д.ф.н. Анна Пажимес, Варшавски университет, Полша – Прабългаризми в слвянската топонимия / Prof. Anna PARZYMIES, University of Warsaw, Poland - "Protobulgarisms in the Slavic Toponymy"


12,35 – 13,15 – Дискусия / Discussion
13,15 – 15,00 – Обедна почивка / Lunch break

26.06.2014

секция 1. “Антропонимия” – корпус 2, зала 301 / Section 1 "Antroponymy" - building 2, room 301

Председател: проф. д.ф.н. Марияна Парзулова / Chairman: Prof. Mariana Parzulova 

Секретар: гл. ас. д-р Пело Михайлов / Secretary: Dr. Pelo Mikhailov

15,00 проф. д.ф.н. Марияна Парзулова, Бургаски университет “Проф. д-р Асен Златаров”, България – Фамилните имена на българите – отражение на историята на езика и живота на народа ни / Prof. Mariana Parzulova, University "Prof. Dr Asen Zlatarov", Bulgaria - Surnames of the Bulgarians - reflection on the history of language and  our people's life.
15,15 доц. д-р Гергана Апостолова, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, България – Имената на героите като идентификатори и ограничители на текста в междукултурния пренос. Критически преглед на прескриптивните теории на превода от когнитивистка позиция / Dr. Gergana Apostolova, South West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria - The names of characters as identifiers and limiters of text in the intercultural transfer. Critical review of prescriptive translation theories from the cognitivist position.15,30 Стойно Спасов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България – Най-разпространените фамилни имена в Полша. Статистически и лингвистични наблюдения / Stoyno Spasov, University of Plovdiv, Bulgaria - The most common surnames in Poland. Statistical and linguistic observations


15,45 д-р Румен Петков, Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив, България – Имената на българите в административното право / Dr. Rumen Petkov, European College of economics and management, Plovdiv, Bulgaria - Bulgarian names in the administrative law16,00 – 16,30 Почивка / Break

16,30 д-р Анка Мария Беркару, Букурещки университет, Румъния – Traditional compound feminine names in the Serbian anthroponymy / Dr. Anca Maria Bercaru, University of Bucharest, Romania

Anca Bercaru


16,45 доц. д-р Татяна Рацен, Тюменски държавен университет, Русия – Болгарские имена в русской ономастической традиции / Dr. Tatyana Ratsen, Tyumen State University, Russia - Bulgarian names in the Russian onomastic tradition
17,00 доц. д-р Стела Монева, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България – Перикъл: име и прозвища / Dr. Stela Moneva, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria - Perikles: name and nickname


17,15 Силвия Питиричу, Крайовски университет, Румъния – Anthroponymes d’origine slave en Roumain. Interpretation. Sémantiques / Silvia Pitiriciu, University of Craiova, Romania.

17,30 гл. ас. Славка Петкова-Марчевска, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България – Семантика на някои от старите български фамилни имена сред диаспората в Бесарабия / Ass. Slavka Petkova-Marchevska, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria - Semantics of some of the oldest Bulgarian family names within diaspora in Bessarabia


17,45 – 18,30 Дискусия / Discussion

26.06.2014

секция 2. “Топонимия” – корпус 2, зала 302 / section 2. "Toponymy" - building 2, room 302

Председател: проф. д.ф.н. Наталия Лабунец / Chairman: Prof. Natalia Labunets
Секретар: н. с. II ст. д-р Румен Сребранов / Secretary: Dr. Rumen Srebranov

15,00 д-р Кармен Йонела Банца, Крайовски университет, Румъния – Legenda toponimicã. Mecanismele creaþiei / Dr. Ionela-Carmen Banţa, University of Craiova, Romania - Legendary toponyms. Mechanisms of creation


15,15 проф. д.ф.н. Виктор Петрович Шулгач, Институт за украински език, НАН, Украйна – Украiнськое Багорман і етимологічне гніздо з корем *Gъrm- (на матеріалі антропонімії) / Prof. Viktor Shulgach, Institute for the Ukrainian Language of the NAS of Ukraine - The Ukrainian Bahorman and the etymological family with radical *Gъrm- (on the antroponymic material)


15,30 д-р Димитър Маринов, Варна, България – Движение на етнически групи във Варненско и Добричко. Езиковоархеологически прочит / Dr. Dimitar Marinov, Varna, Bulgaria - Movement of ethnic groups in Varna and Dobrich. Linguistic and archaeological reading15,45 д-р Рената Глива, Лодзки университет, Полша – Imiona w toponimii / Dr. Renata Gliwa, University of Łódź, Poland - Names in the toponymy

 
!!!)))

16,00–16,30 Почивка / Break

16,30 д-р Анка Стоилова, Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, София, България – Български топоними в арабски ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София / Dr. Anka Stoilova, National Library "St.St. Cyril and Methodius", Sofia, Bulgaria - Bulgarian toponyms in Arabic manuscripts at the National Library "St.St. Cyril and Methodius" - Sofia16,45 Нинко Заяков, Видин, България – Топонимите – исторически документ при промяна на държавните граници и езика / Ninko Zayakov, Vidin, Bulgaria - Toponyms - historical document in case of frontiers and language17,00 гл. ас. Пенка Ковачева, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България – Старобългарските прилагателни ‘голям’ и ‘малък’ в българската топонимия / Ass. Penka Kovacheva, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria - Old Bulgarian adjectives 'big' and 'small' in the Bulgarian toponymy.17,15 проф. д.ф.н. Наталия Лабунец, Тюменски държавен университет, Русия – Славяно-русская географическая терминология в топонимическом пространстве Нижнего Прииртышья / Prof. Natalya Labunets, Tyumen State University, Russia - Slavic-Russian geographical terminology in the toponymic space of Lower Irtysh

17,30 – 18,15 Дискусия / Discussion

26.06.2014

секция 3. “Етимология и ономастика” – корпус 2, зала 203 / Section 3. "Etymology and onomastics" - building 2, room 203

Председател: проф. д.ф.н. Тодор Балкански / Chairman: Prof. Todor Balkanski
Секретар: д-р Мариана Белнейска-Георгиева / Secretary: Dr. Mariana Belneyska-Georgieva

15,00 гл. ас. Боряна Михайлова, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България – Метафорични народни географски термини с изходно значение ‘череп’ в
българския и в румънския език / Ass. Boriana Mihailova, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria - Metaphorical folk geographical terms with the initial meaning 'skull' in
Bulgarian and Romanian languages15,15 д-р Мариана Белнейска-Георгиева, София, България – Спелеонимията като неразработен дял на българската ономастика / Dr. Mariana Belneĭska-Georgieva, Sofia, Bulgaria - Speleonyms (speleological names!) as undeveloped portion of the Bulgarian onomastics15,30 Олга Ларионова, Тюменски държавен университет, Русия – Метафора с компонентом-антропонимом в русских загадках / Olga Larionova, Tyumen State University, Russia - Metaphor with the anthroponymic component in Russian riddles

15,45 гл. ас. д-р Мария Манева, Бургаски свободен университет, България – Съвременни проявления на ономастиката в пресата след приемане на България в Европейския съюз / Dr. Maria Maneva, Burgas Free University, Bulgaria - Contemporary manifestations of onomastics in the press after admittance of Bulgaria to the European Union

16,00 – 16,30 Почивка / Break

16,30 гл. ас. Красимира Колева, Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, България – Данните на ономастиката за ареалната лингвистика / Ass. Krasimir Koleva, Constantine of Preslav University of Shumen, Bulgaria - Onomastic Data for Areal Linguistics


16,45 Наталия Кочнева, Тюменски държавен университет, Русия – Цвет и свет в литературном ономастиконе Владислава Крапивина / Natalya Kochneva, Tyumen State University, Russia - Color and light in the literary onomasticon of Vladislav Krapivin17,00 доц. д-р Катя Исса, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България – Знаковата роля на назоваването по вертикалата на българското езиково пространство / Dr. Katia Issa,  University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria - Iconic role of naming the vertical space in the Bulgarian language17,00 д-р Елена Камелия Забава, Крайовски университет, Румъния – Contribuþia lingvistului Gheorghe Bolocan la dezvoltarea onomasticii românesti / Dr. Elena Camelia Zabava / University of Craiova, Romania - Linguist George Bolocan's contribution to the development of Romanian onomastics.

17,15 – 18,00 Дискусия / Discussion

19,00 – Коктейл / Cocktail

27.06.2014

секция 1. “Антропонимия” – корпус 2, зала 301 / Section 1 "Antroponymy" - building 2, room 301

Председател: доц. д-р Васил Кондов / Chairman: Dr. Vasil Kondov
Секретар: Рада Левкова / Secretary: Rada Levkova

9,00 Надежда Гайдаржи, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България – Фамилните и уличните имена на родовете в село Твърдица, Р Молдова / Nadezhda Gaydarzhi, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria - Surnames and street names in the village Tvurditsa in the Republic of Moldova
9,30 Татяна Трощинская-Степушина, Витебск, Беларус – Категория безымянности как способ именования персонажа в русскоязычной литературе Беларуси рубежа XX–XXI вв. / Tatyana Trochshinskaya-Stepushina, Vitebsk, Belorussia - Category of anonymity as a way of naming a character in the Russian-speaking literature of Belarus between XX-XXI centuries.9,45 Рада Левкова, София, България – Новото поколение и ономастиката: отношението на деца в училищна възраст към личните имена / Rada Levkova, Sofia, Bulgaria - New generation and onomastics: the attitude of school-age children to personal names10,00 гл. ас. д-р Пело Михайлов, Аграрен университет, Пловдив, България – Женското лично име Енгелсина в българската антропонимия / Dr. Pelo Mihailov, Agrarian University, Plovdiv, Bulgaria - Female personal name Engelsina in the Bulgarian anthroponymy

  

10,15 Мария Цуркан, Черновецки национален университет “Ю. Федкович”, Украйна – Народноразговорная основа имени собственного в современной украинской прозе:
стилистики и прагматика / Maria Tsurkan, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine - Vernacular basis of a proper name in contemporary Ukrainian prose: stylistics and pragmatics

10,30– 11,00 Почивка / Break

11,00 д-р Мирослав Казик, Словакия – Unofficial personal names in Slovak / Dr. Miroslav Kašík ??? or Miroslav Kazik ???, Slovakia.

11,15 доц. д-р Мирослава Мамич, Национален университет “Одеска юридическа академия”, Украйна – Лингвокультурная коннотация имени собственного в женском журнале / Dr. Miroslava Mamich, National University "Odesa Law Academy", Ukraine - Cultural connotation of proper name in the magazine for women11,30 доц. д-р Васил Кондов, Тараклийски държавен университет “Григорий Цамблак”, Молдова – И все же кто такой Кирджали: „булгар“ или серб / Dr. Vasil Condov, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia, Moldova - Who is Kirdzhali: "Bulgarian" or "Serbian"?11,45 Оливия Богуш, Евелина Мьодуховска, студентки, Люблински университет, Полша – Новые тенденции в транскрипции и транслитерации имен и фамилий в польском, русском и других языках / Oliwia Bogusz, Ewelina Mioduchowska, students, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland - New tendencies in transcripting and translitterating first and last names in Polish, Russian and other languages

 

11,45–12,30 Дискусия / Discussion

27.06.2014

секция 2. “Топонимия” – корпус 2, зала 302 / section 2 "Toponymy" - building 2, room 302

Председател: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова / Chairman: Dr. Maria Angelova-Atanasova
Секретар: д-р Димитър Маринов / Secretary: Dr. Dimitar Marinov

9,00 Наталия Сокил-Клепар, Лвовски национален университет “Иван Франко”, Украйна – Мікротопоніми Бойківщини в етнокультурному аспекті / Наталія СОКІЛ-КЛЕПАР,  Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine - Microtoponims of Boikivshchyna from the ethnic-cultural perspective


9,15 доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова, Великотърновски университет “Св. св. “Кирил и Методий”, България – Микротопонимията – огледало на променящия се език / Dr. Maria Angelova-Atanasova, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria - Microtoponymy - mirror of the changing language9,30 ст. н. с. д-р Светослав Вербич, Институт за украински език, НАН, Киев, Украйна – Болгарська гідронімія Нижньої Наддністрянщини і прилеглих теренів (структурно-семантичний аспект) / Dr. Svyatoslav Verbich, Institute for the Ukrainian Language of the NAS of Ukraine, Kiev - Bulgarian hydronymy of Lower Dniester and adjacent territories (structural and semantic aspects)10,00 доц. д-р Олег Копач, Белоруски държавен университет, Минск, Беларус – Актуальное членение знака и славянская топонимия / Dr. Oleg Kopach, Belarusian State University, Minsk, Belarus - Actual division of sign and Slavic toponymy10,15 Маргарита Николова, Видин, България – Топоними, свързани с народа кучи-булгар / Margarita Nikolova, Vidin, Bulgaria - Toponyms related to Kutrigurs people (Kuchi-Bulgarians)10,30–11,00 Почивка / Break

11,00 проф. д-р Кирил Цанков, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България – Ойконимът Търговище в балкански контекст / Prof. Cyril Tsankov, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria - Oykonyms (settlements names) of Targovishte in Balkan context11,15 н. с. II ст. д-р Румен Сребранов, Институт за български език, БАН, София, България – Етнокултурни аспекти на топонимите от Средна Струма / Dr. Rumen Srebranov,  Institute for Bulgarian Language of BAS, Sofia, Bulgaria - Ethnocultural aspects of toponyms of the Struma river

11,30 гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, България – Характерни езикови черти на местните имена от Западна (Беломорска) Тракия / Dr. Ivanka Gaydadzhieva, Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Bulgaria - Characteristic linguistic features of local names from Western (Aegean) Thrace.11,45 ст. н. с. д-р Александр Шапошников, Институт за руски език “В. Виноградов”, РАН, Москва, Русия – Историческа топонимия на провинция Европа. Етимология и топография / Dr. Aleksandr Shaposhnikov,  V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia - Historical toponymy of the Province of Europe. Etymology and topography.12,00 Ангел Павлов, София, България – Академията в Разград / Angel Pavlov, Sofia, Bulgaria - Academy in Razgrad12,15 – 13,00 Дискусия / Discussion

27.06.2014

секция 3. “Етимология и ономастика” – корпус 2, зала 203 / Section 3 "Etymology and onomastics" - building 2, room 203

Председател: проф. д-р Кирил Цанков / Chairman: Prof. Cyril Tsankov
Секретар: гл. ас. Боряна Михайлова / Secretary: Boriana Mihailova

9,00 Якуб Хасан, Омуртаг, България – За етимологията на няколко изчезнали еклезионима / Yakub Hasan, Omurtag, Bulgaria - About the etymology of several extinct ecclesionyms (names of objects of religious purpose)9,15 доц. д-р Жанна Марфина, Лугански национален университет “Т. Г. Шевченко”, Украйна – Мифопоэтизм "Мать" в украинской стихотворной речи: прагматика и стилистика / Dr. Zhanna Marfina, Scientific Library of the Taras Shevchenko Lugansk National University, Ukraine - Mythopoetism "mother" in the Ukrainian poetic discourse: pragmatics and stylistics.9,30 проф. д-р Веселин Бояджиев, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България – Чашата на хан Крум и истината / Prof. Veselin Boyadzhiev, Sv. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria - Cup of Khan Krum and the truth

I am not sure that I understand properly what kind of cup it is about))) 

Either it's the moment in history when the Byzantine army was wiped out in the ensuing battle and the Emperor Nikephorus I was killed. It is said that Bulgarian Khan Krum had the Emperor's skull lined with gold and used it as a drinking cup. This strategic victory secured Krum the respect of the ancient world.

Or it's about one legend which contends that during the reign of Khan Krum of Bulgaria, all vineyards were ordered destroyed. Later, a lion escaped from its cage and terrorized the city. However, a fearless young man named Mavrud (now the name of a wine grape) confronted and slew the lion. The king summoned Mavrud's mother to learn the source of such courage. She said she had secretly saved a vine, made wine, and that this was the source of Mavrud's bravery - he drank a cup of it before slaying the lion . Khan Krum ordered the vineyards replanted.

In my opinion, it's rather the first one than the second one)))10,00 доц. д-р Ирина Илченко, Запорожки национален университет, Украйна – Хрононiми в художнiй системi роману П. Загребельного «ДИВО» / Dr. Irina Ilchenko, Zaporizhzhya National University, Ukraine - Chrononyms in the literary system of P. Zagrebelny's novel "Wonder" (1968)

10,15 д-р Ева Ковачева, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, България –  "Kύριος" и неговите еквиваленти като обозначение за Бог в елинистическо-римската среда на Християнството / Dr. Eva Kovacheva, Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Bulgaria - "Kύριος" and its equivalents as an indication of God in Hellenistic-Roman environment of Christianity


10,30–11,00 Почивка / Break

11,00 д-р Мирослава Швитала-Хеда, Лодзки университет, Полша – Zoonimy w œwietle aktu onimicznego / Dr. Mirosława Świtała-Cheda, Uniwersytet Łódzki, Poland - Zoonymy in light of the onymic act

11,15 гл. ас. Стоян Долапчиев, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България – За произхода на думата цел / Ass. Stoyan Dolapchiev, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria - The origin of the words' order11,30 проф. д-р Драгомир Лалчев, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, България – Типология на фонетичните структурни изменения и влиянието им върху етимологичния анализ на топонимите / Prof. Dragomir Lalchev, South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria - Typology of phonetic structural changes and their impact on the etymological analysis of toponyms11,45 проф. д.ф.н. Александра Невяра, Институт за полски език, Силезийски университет, Катовице, Полша – Mówienie o w³asnym pañstwie. Polskie i europejskie etatonimy – tradycja i
zjawiska wspó³czesne / Prof. Aleksandra NiewiaraInstytut Jêzyka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Poland - Speaking of the own country. Polish and European etatonymy (names of states? names of state services?) - tradition and the phenomenon of today

Dr hab. Aleksandra Niewiara


12,00 Валентина Байкова, Петрозаводски държавен университет, Русия – Имена онежских былин и “Калевалы” как источники изучения истории языка и этнической культуры / Valentina Baykova, Petrozavodsk State University, Republic of Karelia, Russia - Names of Onega epics and "Kalevala" as sources of study of the history of language and ethnic culture


12,15 – 13,00 Дискусия / Discussion


I like Bulgarian language, it's one of the most prototypic Slavonic languages))) It's still Cyrillic (not like Polish), but it's not falling on slaught of English borrowed words (like Russian). It's in Bulgarian that I see the ancient link between the Germanic and Balto-Slavic subfamilies!!! O-o-h... it's behind-the-languages intrigue)))