Sunday, June 15, 2014

New Bulgarian Publications in Onomastics

Kiril Cankov, Marija Angelova-Atanasova, Sonja Semova (Hrsg.): Săstojanie i problemi na bălgarskata onomastika 13Materiali ot Meždunarodna naučna konferencija "Slavjanska i balkanska onomastika" (Veliko Tărnovo. 13-15 septemvri 2012 g.). Reihe: Săstojanie i problemi na bălgarskata onomastika. Veliko Tărnovo 2013, Verlag: UI "Sv. sv. Kiril i Metodij", 826 S., Texte in bulg./engl./poln./kr./rum, ISBN 978-954-524-936-5.
Titel:

Săstojanie i problemi na bălgarskata onomastika 13.

Untertitel:
Cankov, Kiril; Angelova-Atanasova, Marija; Semova, Sonja (Hrsg.): Săstojanie i problemi na bălgarskata onomastika 13.Materiali ot Meždunarodna naučna konferencija "Slavjanska i balkanska onomastika" (Veliko Tărnovo. 13-15 septemvri 2012 g.).
Autor:
Jahr:
2013
Ort:
Veliko Tărnovo
Verlag:
Land:
Bulgarien
Seiten:
Br., 826 S., Bibliogr., Texte in bulg./engl./poln./kr./rum. Spr.
ISBN:
978-954-524-936-5
Reihe:
Gewicht:
1000 g.
Preis:
48,80 Euro
Bestellnummer:
7431931
Săstojanie i problemi na bălgarskata onomastika 12. Veliko Tărnovo 2012. Verlag UI "Sv. sv. Kiril i Metodij", 554 S., ISBN 978-954-524-851-1, 41,00 Euro.
Title:

Săstojanie i problemi na bălgarskata onomastika 12.

Subtitle:
Author:
Săstojanie i problemi na bălgarskata onomastika 12.
Year:
2012
Place:
Veliko Tărnovo
Publisher:
Country:
Bulgaria
Pages:
Br., 554 S., Abb., Literaturverz.
ISBN:
978-954-524-851-1
Series:
Weight:
700 g.
Price:
41,00 Euro
Order number:
7234100

Том 12СЪДЪРЖАНИЕ

I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Ангелова-Атанасова, Мария — Тезаурусът на
българската топонимия — реализация и перспективи ................ 11
Балкански, Тодор — Три хипотези за българските помаци............. 28
Йорданов, Стефан  — Палеобалканският ономастикон,
средно­веков­ният сарматизъм и народноетимологичният
подход в търсене на народно­стен произход.................................... 36
Колева, Красимира — Паметта на патриархалния
български език и референцията на категорията
количество с два европейски хидро­нима......................................... 62
Михайлова, Димитрина — Към въпроса за антонимията
в българската топонимия..................................................................... 66
Parzimies, Anna — Прабългарският език в топонимията.
Методоло­гични търсения.................................................................... 80

II. ТОПОНИМИЯ
Багомедов, Муса — Структурные особености
топонимических единиц урганинского говора
даргинского языка................................................................................. 107
Балкански, Тодор и Хачик Мардиросян — Тутракан........................ 120
Велев, Вельо — Топонимията на селата Лѕлинци,
Мрак?тинциНед?лково и ПарамІн в Трънско........................... 127
Ганчева, Даниела — Имената от вакъфнамето за имотите
на Ибрахим паша в нахия Хезарград — извор за
историко-етнографски проучвания.................................................. 138
Иванов, Веселин — Бележки по топонимията на Варненско.
1. За произхода и значението на ГАЛАТА..................................... 172
Кокаличева, Румяна — Изолиран топонимичен тип
от Харманлийско....................................................................................194
Лалчев, Драгомир — Към етимологията на областното
и селищно име МОСХОПОЛЕ (МОСКОПОЛЕ) в Епир........... 205
Михайлов, Пело — Някои особени случаи на
възпоменателни селищни имена........................................................ 210
Недялкова, Йорданка — Старинна лексика в топонимията
на Петричко.............................................................................................219
Николова, Маргарита — Старинни топоними от Видинско:
Котига и Гъмзово.................................................................................. 228
Райчевска, Цвета — Съпоставителен анализ на местни имена
в Югоизточна България според Дарителския акт на
Баязид II от 1493 г..................................................................................241
Чолева-Димитрова, Анна — Произход и значение на
селищните имена в Трънско................................................................ 257
Якуб, Хасан — Някои предположения за преименуване на
селищата в община Омуртаг през 1934 г........................................ 280

III. АНТРОПОНИМИЯ
Барболова, Зоя — Лични имена с начален компонент -АЛ
в българската антропонимна система
(Алдимир, Алдан и Алцек/о/).............................................................. 317
Бело, Раки и Миранда Бело — Някои по-важни
характеристики на албанските лични имена
(Какви имена използват албанците?)............................................... 333
Беляева, Марина — Приемы анализа антропонимии
территории вторичного заселения ................................................... 346
Lambru, Ruxandra — Anthroponyms in Mediaeval Donation
Documents (Wallachia)........................................................................... 360
Mleczko, Joanna —  Nazwy w?asne w pie?nach obzr?dowych............. 372
Петков, Марин — Една рядка личноименна основа
в старобългарския ономастикон....................................................... 394
Trzeciak Јukasz – Obscena we wspу?czesnych polskich
nazwiskach................................................................................................399
Фокина, Олга — Имя собственное как материал
языковой игры в СМИ......................................................................... 432
Шчепанович М. и Давидов, Ивана — Именослов села
Смиловци (1899—1915)......................................................................... 439

IV. ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ОНОМАСТИКАТА
Borowiak, Patrik — Nazwy dom?w odrodzeniowych w P?owdiwie,
wchodz?cych w sk?ad rezerwatu architektoniczno-historycznego
“Старинен Пловдив”.............................................................................. 463
Питиричу, Силвия — Ономастични елементи в терминологията
на народните танци / Elemente de onomastic? n terminologia
dansurrilor populare................................................................................. 469
Селимски, Людвиг — За географския термин кувия
'кладенец, дупка' в българската лексикология
и ономастика............................................................................................476

V. РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ
Балкански, Тодор — Един дългоочакван труд за
българската зоономия и зоонимия................................................... 491
Константинов, Григор — Поетично резюме на ономастичните
доклади  (25 май 2011).......................................................................... 497
Парзулова, Марияна — Проф. Тодор Балкански
в пространството между езика и историята.................................... 500

VI. ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ
Ангелова-Атанасова, Мария — Един заслужил изследвач
на българската ономастика
(д-р Н. Иванова на 65 години)............................................................. 519
Селимски, Людвиг — Жизненият юбилей на нашата колежка
(доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова на 65 години)..................... 527
Пело Михайлов  Добричкият краевед и ономаст 
Георги Топалов на 80 години!..............................................................546