Sunday, June 29, 2014

Doktorandtjänst i ortnamnsforskning

UmU logo
Umeå universitet söker...

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och drygt 32 400 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!
Doktorand i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk inom Umeå universitetets Företagsforskarskola


- vid Institutionen för språkstudier


Projektbeskrivning:Doktorandanställningen är inriktad mot forskning om Jämtlands äldre ortnamn. 

 

Studien kan antingen behandla bebyggelsenamnen inom ett geografiskt avgränsat område eller vara en studie med tematisk avgränsning. Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet och Institutet för språk och folkminnen.

Institutet för språk och folkminnen

En studie av ortnamnen inom ett geografiskt avgränsat område utförs inom ramen för projektet Sveriges ortnamn. En sådan undersökning bygger upp bred och djup kompetens hos doktoranden om jämtländska och mellanskandinaviska ortnamnsförhållanden, och inbjuder till jämförelser och utblickar i olika riktningar. Den områdesavgränsade studien kan komma att behöva kompletteras med en fördjupningsstudie som t.ex. behandlar bebyggelsehistoriska förhållanden belysta av ortnamnen.

En studie som har tematisk avgränsning bör inriktas mot de förhistoriska namntyperna  -by, -stad, -hem, -vin och hov, eller några av dem. Även senare namngrupper, såsom namn på -böle och -önet, kan involveras. Utgångspunkten är de jämtska förhållandena men perspektivet blir av naturliga skäl komparativt och därmed allmänt nordiskt. Studien kan t.ex. behandla Jämtlands språkgeografiska ställning under namnens tillkomsttid och diskutera namnens ålder och innebörd under jämförelse med Trøndelag, Mellannorrland och Mellansverige.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation:
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha en tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Kvalifikationer för doktorandprojektet:
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas som doktorand i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk krävs:
  • lägst magisterexamen eller motsvarande inom ett för avhandlingsprojektet relevant ämnesområde; eller minst 240 högskolepoäng av vilka minst 60 högskolepoäng omfattar kurser på avancerad nivå. Av dessa skall minst 90 högskolepoäng hänföra sig till områden relevanta för det föreslagna avhandlingsprojektet;
  • nyfikenhet, företagsamhet och kreativitet, vilket skall framgå av det bifogade examensarbetet för magisterexamen eller motsvarande;
  • mycket god skriftlig och muntlig kompetens i svenska eller annat nordiskt språk.

Övriga upplysningar:Doktoranden kommer huvudsakligen att ha sin verksamhet förlagd till Institutet för språk och folkminnen, Uppsala. 

Ansökan: En fullständig ansökan ska bestå av: (i) ett ansökningsbrev som sammanfattar sökandens kvalifikationer och motiv för att söka befattningen, (ii) ett curriculum vitae, (iii) en kopia av en lista med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag), (iv) sökandens examensarbeten (motsv.), och (v) kontaktinformation till två referenspersoner.

Löneplacering/typ av tjänst: Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Tillträdesdag: 2014-09-01 alternativt enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar lämnas av professor Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, Umeå.  090-786 78 87, 070-595 33 82.

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, saco@adm.umu.se, SEKO civil, tel 090-786 52 96, seko@adm.umu.se samt ST, tel 090-786 54 31,st@adm.umu.se.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr AN 2.2.1.5-618-14. Skicka den tilljobb@umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå senast 2014-08-11.

Vi undanber oss kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster i samband med denna utlysning.