Tuesday, August 16, 2016

Acta Onomastica Nr. 1 (2016)

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=571

Publishing House: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
ISSN: 1211-4413
Status: Active


Articles list
An Important Event for Czech Onomastics

Významná událost pro českou onomasiku
(An Important Event for Czech Onomastics)


                                      

Західнополіські апелятиви, однозвучні з власними іменами
(Western Polissian Appellatives That are Identical with Personal Names)

                                      

Lexical Topoformants in Toponyms
(Lexical Topoformants in Toponyms)

                                                                                                  

Kontinuita anoikonymie v jihomoravském pohraničí
(On Ways of Preserving Continuity of Anoikonymy in the Borderline Regions of South Moravia)

                                       

Toponymie Pohořelic (okres Brno – venkov)
(The Toponymy of Pohořelice (District Brno-venkov))

                                      

Nazewnictwo miejskie, a wiejskie mikrosystemy toponimiczne
(Urban Names Versus Rurual Toponymic Microsystem)

                                      

Chrematonymy in Literary Texts – Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
(Chrematonymy in Literary Texts – Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel)

                                      

Nazewnictwo przestrzeni fantasy w grze MMORPG Kroniki Fallathanu 2
(Names in Fantasy Space in the MMORPG Game Kroniki Fallathanu 2 (Fallathan Chronicles 2))

                                      

Literární vlastní jména a jejich překlad
(Literary Proper Names and Their Translation)

                                      

Několik sklářských toponym z Křivoklátské vrchoviny
(Several Glass Toponyms in the Křivoklát Highlands)

                                      

Několik toponym z Brdské vrchoviny vztahujících se k dějinám sklářství
(Several Toponyms in the Brdy Highlands Relating to the History of Glass-Making)

                                      

Poznámka k přechylování příjmení v současné češtině
(A Note on the Feminization of Surnames in Contemporary Czech)

                                      

Výslovnost maďarských jmen u českých mluvčích: korespondence předchozí znalosti a realizované výslovnosti
(Pronunciation of Hungarian Names by Czech Speakers: Correspondence of Previous Knowledge and Implemented Pronunciation)

  •                                        

Funkčný člen „rodinné meno“ v modelovej interpretácii živých osobných mien vydatých žien v Papradi
(The Functional Element “Name of the Family” in the Model Interpretation of the Unofficial Personal Names of Married Women in Paprad)

                                       

Broumy a pomístní jména
(The Broumy Parish and Minor Place-Names)

                                      

Funkce literárních chrématonym (s využitím příkladů z her Divadla Járy Cimrmana)
(Functions of Literary Chrematonyms (With the Examples from Plays Written for the Jára Cimrman Theatre))

                                      

O urbanonymických systémech pražských sídlišť a o obecných otázkách orientace v sídlištních prostorách
(About the Systems of Urbanonyms in Prague Housing Estates and about the General Questions of Orientation in Housing Estates Spaces)

                                      

Jména zvířat ve skautských přezdívkách
(Scout Nicknames and Animal World)

                                      

Vornamenschatz der deutschen und flämischen Mädchen im 19. Jahrhundert anhand der evangelischen Taufregister von Braunschweig und der katholischen Taufregister von Leuven (1838–1898)
(The Set of First Names of German and Flemish Girls in the 19th Century Based on the Evangelic Baptism Registers from Brunswick and the Catholic Baptism Registers from Leuven (1838–1898))

                                      

O motivaciji i istorijskom razvoju promena imena današnjeg Grada Ćuprija u Srbiji
(On the Motivation and Historical Development Behind the Name Change of the Serbian Town Ćuprija)

                                      

Historické aspekty urbanonymie Mnichova Hradiště
(Historical Aspects of the Urbanonymy in Mni-chovo Hradiště)

                                      

A Linguistic-Typological Study of the Mountain Names of two Mountain Ranges in Medieval Hungary
(A Linguistic-Typological Study of the Mountain Names of two Mountain Ranges in Medieval Hungary)

                                      

Neobvyklá oblíbenost jména Evžen na Plaském klášterství a její příčiny
(Unusual Popularity of the Name Evžen at the Plasy Monastery and Its Causes)

                                      

Proper Names as Monuments of Culture
(Proper Names as Monuments of Culture)

                                      

Seskupení přechýlených a podobných příjmení užívaných v České republice pomocí počítačového zpracování dat z registru obyvatel
(Grouping of Female Forms of Surnames and Similar Surnames in the Czech Republic Using Computer Data Processing from Population Register)

                                      

Příspěvek k historickému vývoji protetického v- u českých oikonym
(On Diachronic Research of Prothetic v- in Czech Oikonyms)

                                      

Hydronymum Labe a jeho derivační potenciál v toponymii Čech
(The Hydronym Labe and Its Derivational Potential in the Toponymy of Bohemia)

                                      

Onomastyka w służbie zdrowiu, czyli o nazwach handlowych suplementów diety. Rekonesans badawczy
(Onomastics in the Service of Health, or About the Dietary Supplements Names. Reconnaissance Research)

                                      

Slovenské terénne názvy vo Vaňarci v Maďarsku
(Slovak Anoikonyms (Minor Place-Names) in Vanyarc (Hungary))

                                      

Hydronymie Ostravska v urbanonymii a v mapových pramenech
(Hydronymy of the Ostrava Region in Street Names and Cartographic Sources)

                                      

Intimní partnerská pojmenování
(To the Question of So-Called Partners’ Names)

                                      

Osobní jména v učebnicích matematiky
(Personal Names in Chosen Textbooks of Mathematics for Primary Schools)

                                      

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
(Petr Hejhal: The Beginnings of Medieval Colonisation of the Czech-Moravian Highlands)

Rudolf Šrámek: Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje
(Rudolf Šrámek: The Names of the Villages and Settlements in Hlučínsko District. Guide to the Place Names of the Specific Moravian-Silesian Region)

Milan Majtán: Naše priezviská
(Milan Majtán: Our Surnames)

                                      

Přemysl Mácha: Tajemství v názvech ukrytá ‒ Morávka, Krásná, Raškovice, Pražmo, Vyšní Lhoty
(Přemysl Mácha: The Secrets Hidden in the Names – Morávka, Krásná, Raškovice, Pražmo, Vyšní Lhoty)

Rudolf Šrámek: Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska
(Rudolf Šrámek: The Retrograde Dictionary of Place Names from Moravia and Silesia)

Ernst Eichler ‒ Christian Zschieschang: Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neisse
(Ernst Eichler ‒ Christian Zschieschang: The Place Names of Lower Lusatia East of the Neisse River)

Kathrin Dräger: Familiennamen aus dem Rufnamen Nikolaus in Deutschland
(Kathrin Dräger: Family Names from the First Name Nikolaus in Germany)

Přemysl Mácha – Vojtěch Bajer: Tajemství v názvech ukrytá: Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov
(Přemysl Mácha – Vojtěch Bajer: The Secrets Hidden in the Names – Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov)

Професор, доктор філологічни наук Дмитро Бучко (08. 11. 1937 – 11. 02. 2014 )
(Professor, Doctor of Philology Dmytro Buchko (08. 11. 1937 – 11. 02. 2014))

Petar Šimunović (19. 2. 1933 ‒ 5. 8. 2014)
(Petar Šimunović (19. 2. 1933 ‒ 5. 8. 2014))

Ivanu Luttererovi k osmdesátým pátým narozeninám (18. 9. 2014) (Předneseno na semináři v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze dne 8. 10. 2014)
(To Ivan Lutterer to His 85th Birthday (18. 9. 2014) (Delivered at the Seminar in the Department of Onomastics of the Institute of the Czech Language ASCR in Prague 8. 10. 2014))

Osmdesátiny Rudolfa Šrámka
(Rudolf Šrámek Aged Eighty)

Poctivý dělník na onomastickém a dialektologickém díle
(A Dutiful Workman on Onomastic and Dialectological Work)

K osmdesátým narozeninám Milana Majtána
(To Milan Majtán to His 80th Birthday)

Životní jubileum doc. Svatopluka Pastyříka
(Associate Professor Svatopluk Pastyřík’s Anniversary)