Monday, April 2, 2018

III Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”


III Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka
„Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo"
Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne,
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na III ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką
Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo,
która odbędzie się 24 kwietnia 2018 r.
Zaproszenie kierujemy do doktorantów zajmujących się językoznawstwem, literaturoznawstwem, historią i innymi dyscyplinami w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz do studentów filologii, logopedii, kulturoznawstwa, historii i kierunków pokrewnych.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę między innymi na następujące obszary badawcze:
-polskie środowiska językowo-kulturowe dawniej i dziś,
-zróżnicowanie polszczyzny dawniej i dziś (geograficzne, środowiskowe, stylistyczne, pokoleniowe, funkcjonalne),
-pejzaż językowy miast, miasteczek, wsi (aspekty dialektologiczne, onomastyczne, etnograficzne),
-język w regionie – region w języku,
-język ogólny i języki lokalne (gwary, dialekty, regiolekty) w przeszłości i obecnie,
-język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach,
-autostereotypy, stereotypy etniczne i regionalne,
-język w mediach masowych (np. wulgaryzacja, manipulacja),
-polska grzeczność językowa i jej przemiany,
- język polityki (perswazja, propaganda, agitacja, demagogia, nowomowa i nowa nowomowa),
-język młodych Polaków i Polek (tzw. młodomowa, najmłodsza polszczyzna, „wyczesana polszczyzna"),
-onomastyka literacka,
-moda w języku,
-język mediów i język w mediach,
-kontakty językowe.
Zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji.
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na różne zakresy badań nad językiem dawnym i współczesnym polskich wspólnot komunikatywnych, różne metody opisu języka przez młodych badaczy rozpoczynających swoje badania naukowe, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń podczas dyskusji.
Informacje organizacyjne:
1) Miejsce obrad: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G
2) Prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na załączonym formularzu wraz
z abstraktem do 30 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres:
doktoranci.ktn@gmail.com
W temacie wiadomości prosimy wpisać: Język jako świadectwo kultury
O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy Państwa elektronicznie.
3) Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 150 PLN, w ramach której zapewniamy: materiały konferencyjne, otrzymanie recenzowanej monografii naukowej i poczęstunki podczas przerw kawowych. Nie obejmuje ona kosztów podróży i zakwaterowania. Jako dowód uiszczenia opłaty konferencyjnej wystawimy rachunek.
4) Prosimy, aby czas wystąpienia nie przekraczał 15 minut.
5) Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konferencji Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo otrzymają e-mail
6 kwietnia 2018 r. wraz z numerem konta bankowego, na który należy dokonać opłaty.
6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń, które przekroczą ilościowe możliwości organizacyjne lub nie spełnią wymogów redakcyjnych.
7) Teksty referatów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane
w wieloautorskiej monografii naukowej.
W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji!
Komitet Organizacyjny
dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK
mgr Aleksandra Kasprzyk
mgr Artur Kornacki

No comments:

Post a Comment