Sunday, January 3, 2016

Namnforskning, fördjupningskurs 2015/2016 (7,5 hp)

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5SV192&lasar=15/16&typ=1

Namnforskning, fördjupningskurs 2015/2016 (7,5 hp)

VT16 vecka 03-12 - 50% - Campus
Sista ansökningsdatum: 2015-10-15
Anmälningskod: UU-05710 Anmälan
Undervisningsspråk: Svenska
Studieort: Uppsala
Urval: Akademiska poäng
Behörighet: Kandidatexamen med minst 60 hp i Svenska språket/nordiska språk, Professionell svenska, Svenska som andraspråk, eller motsvarande, vari en kurs i namnforskning om 7,5 hp och en kurs i språkhistoria om 7,5 hp ingår samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
Anmärkning: Kursen samläses med Masterprogram i svenska.

OM KURSEN

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om ort- och personnamnsskicket i Sverige: dess ursprung, framväxt, förändringar samt regionala och eventuellt sociala variation. Det nära sambandet mellan språk och samhälle betonas. Såväl huvudlinjer och generella tendenser som specifika detaljer lyfts fram för att illustrera och demonstrera namnforskningens skiftande uppgifter, frågeställningar och reslutat. Kursen syftar också till att öka studentens förtrogenhet med onomastikens specifika metoder, material och arbetssätt samt ämnets förhållande till grannvetenskaperna.

Mer information

Kontakt

Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefon: 018-471 1271
Fax: 018-471 3402
Telefon: 018-471 12 76


Kursplan för Namnforskning, fördjupningskurs

Advanced Onomastics
 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV192
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
 • Inrättad: 2009-06-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Kandidatexamen med minst 60 hp i Svenska språket/nordiska språk, Professionell svenska, Svenska som andraspråk, eller motsvarande, vari en kurs i namnforskning om 7,5 hp och en kurs i språkhistoria om 7,5 hp ingår samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs som utgör en valfri del i studier på avancerad nivå och kan ingå som del i en master- eller magisterexamen.

MÅL

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • förklara och korrekt tillämpa för ämnet gängse termer och begrepp

 • identifiera och utnyttja relevant arkiv- och källmaterial på ett tillfredställande sätt

 • förklara och problematisera metoder, förhållningssätt, och prioriteringar vid tolkning och analys av namn

 • förklara vissa utvalda namns bildningssätt, etymologi, språkliga utveckling och innebörd

 • diskutera och redogöra för grunder och principer för ortnamns tillkomst utifrån begrepp som namnbildning, namnval, namnmönster, analogi och uppkallelse

 • resonera kring ortnamns och ortnamnsgruppers ålder och kontinuitet med stöd av relevanta språkliga och icke-språkliga metoder

 • redogöra för de vanligaste inbyggarbeteckningarna och deras funktion i ortnamnen

 • redogöra för efternamnsskicket och dess framväxt samt peka på skillnader mellan de nordiska länderna i detta avseende

 • redogöra för huvuddragen i förnamnens och binamnens användning med avseende på deras kronologiska, regionala och sociala variation

INNEHÅLL

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om ort- och personnamnsskicket i Sverige: dess ursprung, framväxt, förändringar samt regionala och eventuellt sociala variation. Det nära sambandet mellan språk och samhälle betonas. Såväl huvudlinjer och generella tendenser som specifika detaljer lyfts fram för att illustrera och demonstrera namnforskningens skiftande uppgifter, frågeställningar och reslutat. Kursen syftar också till att öka studentens förtrogenhet med onomastikens specifika metoder, material och arbetssätt samt ämnets förhållande till grannvetenskaperna.

UNDERVISNING

Undervisningen sker i form av lektioner och seminarieövningar vid vilka studenterna förväntas genomföra egna litteraturreferat och presentationer av hemuppfifter samt delta aktivt i den allmänna diskussionen. Kursen kan dock även genomföras som egen läskurs med därefter anpassad examination.

EXAMINATION

Kursen examineras dels löpande genom skriftliga och/eller muntliga redovisningar, dels genom enskild muntlig tentamen och/eller en inlämnad PM efter kursens slut. Om kursen genomförs som enskild läskurs avslutas den med enskild muntlig tentamen och en skriftligt PM.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Beroende på tidigare studiegång kan kursdeltagare redan ha inhämtat delar av kurslitteraturen. Lämplig ersättningslitteratur anvisas då av examinator.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.