Saturday, January 9, 2016

XX Międzynarodowa i ogólnopolska konferencja onomastyczna (21-23 września 2016)

https://ijp-pan.krakow.pl/pl/konferencje/607-konferencja-onomastyczna-krakow-2016

XX Międzynarodowa i ogólnopolska konferencja onomastyczna „Onomastyka - Neohumanistyka - Nauki Społeczne” (21-23 września 2016)

Zakład Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk,Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Polska Akademia Umiejętności


zapraszają w dniach 21-23 września 2016 roku do Krakowa na

Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne
Przedmiotem konferencji chcemy uczynić rolę i miejsce nazw własnych  w szeroko
rozumianym poznawaniu
i kreowaniu świata, cywilizacji i kultury. Pragniemy podkreślić wielodyscyplinarność
onomastyki, prześledzić jej ewolucję na przestrzeni wieków oraz określić jej obecną
pozycję w naukach humanistycznych i społecznych, a także wskazać kierunki jej przyszłego rozwoju.
Konferencja będzie także okazją do uczczenia pamięci wybitnych językoznawców i
onomastów –
Jana Michała Rozwadowskiego
 , Franciszka SławskiegoKazimierz Rymuta
oraz jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin profesor Aleksandry Cieślikowej
  

W 2016 roku przypada także sześćdziesiąta rocznica opublikowania pierwszego numeru
czasopisma Onomastica, wychodzącego nieprzerwanie w Krakowie z inicjatywy
profesora Witolda Taszyckiego oraz 1050 rocznica chrztu Polski.

Organizowana przez nas konferencja jest dwudziestą cykliczną konferencją
onomastyczną,  co nadaje jej jubileuszowy charakter.

Proponujemy następujące bloki tematyczne:
 •  onimy w poznawaniu i postrzeganiu świata;
 • nazwy własne a religia;
 • najstarsze, zapisane onimy i ich znaczenie dla rozwoju państwa polskiego
  i języka narodowego;
 • wielokulturowość i monokulturowość a nazwy własne;
 • perspektywy rozwoju onomastyki na tle innych nauk humanistycznych i społecznych;
 • nazewnictwo w kulturze i sztuce;
 • nazwy własne w różnych systemach politycznych;
 • onomastyka a semiotyka;
 • globalizacja a tożsamość lokalna w aspekcie nazewniczym;
 • onomastyka a terminoznawstwo;
 • podsumowanie dorobku polskiej i słowiańskiej onimii.
Do dyskusji serdecznie zapraszamy nie tylko językoznawców-
onomastów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin
naukowych.