Monday, April 24, 2017

Współczesnej antroponimii mieszkańców Hajnówki i okolic

Hajnowka.pl

WSPÓŁCZESNA ANTROPONIMIA MIESZKAŃCÓW HAJNÓWKI I OKOLIC NA PODSTAWIE DANYCH Z DZIENNIKÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ Z DNJB W HAJNÓWCE - WYKŁAD MAŁGORZATY CETRY


Dnia 14 marca 2017 roku, w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wykład pani Małgorzaty Cetry. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku filologii polskiej, swoją pracę licencjacką poświęciła Współczesnej antroponimii mieszkańców Hajnówki i okolic na podstawie danych z dzienników szkolnych Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce. Liczne grono z zainteresowaniem słuchało wykładu o pochodzeniu swoich imion i nazwisk.
„Niniejsza praca stanowi próbę opisu współczesnej antroponimii Hajnówki i jej okolic – terenu zróżnicowanego pod względem narodowościowym i wyznaniowym. Obszar Hajnówki nie był dotąd przedmiotem całościowych badań onomastycznych. Badania dotyczące wycinków rzeczywistości nazewniczej stanowią materiał porównawczy do badań zaprezentowanych w niniejszej pracy. Wieloaspektowa analiza onomastyczna imion i nazwisk ma na celu potwierdzenie wieloetniczności, wielokulturowości i wielowyznaniowości Hajnówki i ukazanie wpływów kultury wschodniosłowiańskiej i religii prawosławnej na jej nazewnictwo. Analiza imiennicza potwierdza ogólnopolską tendencję do mniejszej popularności imion rodzimych, a na terenach zamieszkiwanych przez ludność prawosławną odchodzenia od imion typowo prawosławnych. Wyekscerpowane z dzienników nazwiska poddano analizie semantycznej i strukturalnej, a całość materiału została także scharakteryzowana frekwencyjnie, a wyniki tej analizy porównano z wynikami analiz frekwencyjnych na tle regionu i kraju.

Podstawę analizy współczesnej antroponimii mieszkańców Hajnówki i okolic stanowią dane 377 uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Są to dane uczniów gimnazjum i liceum odbywających naukę w roku szkolnym 2015/2016, a zatem osób urodzonych w latach 1997-2003. Podstawą ekscerpcji był wykaz uczniów pochodzący z dziennika elektronicznego Librus.”

Praca licencjacka pani Małgorzaty Cetry znajduje się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, jak również liczne pozycje wymienione w jej pracy, pomagające poznać etymologię imion i nazwisk. Osoby zainteresowane wzbogaceniem swojej wiedzy zapraszamy do naszej biblioteki.

Dostępne pozycje w naszej bibliotece zalecane do badania pochodzenia imion i nazwisk:
Rymut Kazimierz - Nazwiska Polaków
Sajewicz Michał - Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim
Marzena Niewiadomska
Fot. Małgorzata Gromotowicz