Friday, April 14, 2017

XX. slovenská onomastická konferencia

from here

Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére

(XX. slovenská onomastická konferencia)
Banská Bystrica 26. – 28. 6. 2017
Konferenčné tematické okruhy 
1. Onomastická metodológia a terminológia
2. Spoločenské fungovanie proprií
3. Interdisciplinárne aspekty onomastických výskumov

Prihlášky prijímame najneskôr do 28. 2. 2017 na e-mailovej adrese XX.slov.onom.konferencia@gmail.com – kontaktná osoba Alexandra Chomová.
prihláška vo formáte PDF

Konferenčný poplatok 85.- € (pre doktorandov 70.- €) je určený na vydanie konferenčného zborníka. Poplatok sa uhrádza prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.
Ubytovanie, stravovanie a cestovné si hradia účastníci konferencie. Informácie o ubytovacích a stravovacích možnostiach, resp. o spôsobe uhradenia konferenčného poplatku, pošleme účastníkom s prijatým príspevkom v ďalšom obežníku.

Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa tešia organizátori konferencie
doc. Mgr. Jaromír Krško
PhD. prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Organizátori si vyhradzujú právo zvážiť ne/prijatie príspevku.