Monday, April 19, 2021

Международна ономастична конференция – 20 април 2021 година


Страница на конференцията: https://ibl.bas.bg/onomastitchna-konf... Ден първи (вторник, 20.04.2021 г.) 9,30 – 9,45 ч. – Откриване на конференцията – проф. д-р Лучия Антонова, директор на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките Пленарни доклади 9,45 – 10,15 ч. – проф. д. ф. н. Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език, Българска академия на науките, България). 100 години от рождението на проф. Йордан Заимов – един отдаден на науката родолюбив българин 10,15 – 10,45 ч. – проф. д-р Уршула Бияк (Институт за полски език, Полска академия на науките, Полша). Polish anthroponym-derived geographical names (An overview) 10,45 – 11,00 ч. – Почивка 11,00- 11,30 ч. – проф. д-р Оливиу Фелекан (Технически университет, Клуж-Напока, Северен университетски център, Бая Маре, Румъния). Onomastic considerations on news in the recent mass media 11,30-11,45 ч. – проф. д. и. н. Рая Заимова (Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, България). Непознатият Йордан Заимов Обедна почивка Заседание 1. Секция „Историческа антропонимия“ Председател: проф. д-р Уршула Бияк (Институт за полски език, Полска академия на науките, Полша) 13,00 – 13,15 ч. – проф. д. ф. н. Виктор Шулгач (Институт за украински език, Национална академия на науките на Украйна). Праславянские nomina agentis с суффиксом *-аr’ь (на материале антропонимии) 13,15 – 13,30 ч. – проф. д. ф. н. Лора Тасева (Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, България). Прозвища на византийски владетели в български и сръбски средновековни преводи 13,30 – 13,45 ч. – проф. д-р Ивона Карачорова (Институт за български език, Българска академия на науките, България). Още веднъж за Кокалянския поменик 13,45 – 14,00 ч. – доц. д-р Добриела Котова (Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, България). Имената на мъжете и жените сред негръцкото население в Одесос, засвидетелствани в надгробните надписи 14,00 – 14,15 ч. – Дискусия 14,15 – 14,30 ч. – Почивка Заседание 2. Секция „Историческа антропонимия“ Председател: проф. д. ф. н. Лора Тасева (Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, България) 14,30 – 14,45 ч. – водещ научен сътрудник д-р Александър Шапошников (Институт за руски език „В. В. Виноградов“, Руска академия на науките, Русия). Сравнение именных традиций болгаро-антского и ильменско-словенского диалектных ареалов 14,45 – 15,00 ч. – проф. д. ф. н. Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език, Българска академия на науките, България). Феминалната антропонимия в бележките на българските книжовници през Средновековието 15,15 – 15,30 ч. – доц. д-р Георги Митринов (Институт за български език, Българска академия на науките, България). Женските лични имена в османските данъчни регистри за населението на Неврокопска каза от средата на XVI век 15,30 – 15,45 ч. – Дискусия

No comments:

Post a Comment