Tuesday, April 20, 2021

Международна ономастична конференция – 21 април 2021 година


Страница на конференцията: https://ibl.bas.bg/onomastitchna-konf... Ден втори (сряда, 21.04.2021 г.) Заседание 3. Секция „Мода на личните имена в глобалния свят“ Председател: д-р Патрик Боровяк (Университет „Адам Мицкевич“, Полша) 9,30 – 9,45 ч. – доц. д-р Линда Менику (Университет в Тирана, Албания). Recent trends in personal names in Albania 9,45 – 10,00 ч. – доц. д-р Катя Исса (Университет по архитектура, строителство и геодезия, България). Българската антропонимия в глобализиращия се свят. Социолингвистичен анализ на българската антропонимия у нас и в глобализиращия се свят. Опит за социоономастика 10,00 – 10,15 ч. – маг. Аника Хусар (Университет в Талин, Естония). The first names of Estonians in the 20th century and the beginning of the 21st century 10,15 – 10,30 ч. – Дискусия 10,30 – 10,45 ч. – Почивка Заседание 4. Секция „Мода на личните имена в глобалния свят“ Председател: проф. д. ф. н. Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език, Българска академия на науките, България) 10,45 – 11,00 ч. – гл. ас. д-р Надежда Данчева (Институт за български език, Българска академия на науките, България). Наблюдения върху женските лични имена в гр. Варна в началото на 21-ви век 11,00 – 11,15 ч. – ст. пр. д-р Гергана Петкова (Медицински университет – Пловдив, България). За чуждите лични имена с единична употреба, регистрирани в гр. София през 2014 г. 11,15 – 11,30 ч. – гл. ас. д-р Рада Левкова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България). За личното име София 11,30 – 11,45 ч. – ас. Теодора Христова (Югозападен университет „Неофит Рилски“, България). Личните имена като знаци на културна идентичност 11,45 – 12,00 ч. – Дискусия Обедна почивка Заседание 5. Секция „Антропонимите в топонимията и в други документи“ Председател: проф. д-р Ивона Карачорова (Институт за български език, Българска академия на науките, България) 13,00 – 13,15 ч. – старши изследовател д. ф. н. Святослав Вербич (Институт за украински език, Национална академия на науките, Украйна). Ойконимикон давно обитаемых регионов Украины ‒ ценный источник реконструкции автохтонных славянских антропонимов 13,15 – 13,30 ч. – старши изследовател Ирина Ефименко (Институт за украински език, Национална академия на науките, Украйна). Отантропонимные образования в позднем ойконимиконе Украины 13,30 – 13,45 ч. – асистент Тобиас Вебер (Университет „Людвик Максимилиан“, Германия). Consultant identity in historical language data: Anthroponyms as a tool or as an obstacle? 13,45 – 14,00 – Дискусия 14,00 – 14,30 ч. – Почивка Заседание 6. Секция „Съвременни антропонимни изследвания“ Председател: водещ научен сътрудник д-р Александър Шапошников (Институт за руски език „В. В. Виноградов“, Руска академия на науките, Русия) 14,30 – 14,45 ч. – доц. канд. на филолог. науки Елена Хамаева (Московски държавен институт по международни отношения, Русия). К вопросу о лингвистической сущности китайских антропонимов: фамилия и имя семантически, фонетически и графически взаимосвязаны 14,45 – 15,00 ч. – доц. д-р Жанета Дворжакова (Институт за чешки език, Чешка академия на науките, Чехия). Given names of Czech and Moravian Jews in the post-war period 15,00 – 15,15 ч. – доц. д-р Мая Влахова-Ангелова (Институт за български език, Българска академия на науките, България). Лични имена, образувани от основата бог-, в историческата и съвременната българска антропонимия 15,15 – 15,30 ч. – д-р Патрик Боровяк (Университет „Адам Мицкевич“, Полша). Насоки на славистичните и полонистичните антропономастични изследвания в Университета „Адам Мицкевич“ в Познан в периода 2013 – 2021 г. 15,30 – 15,45 ч. – д-р Светлана Насакина (Държавен аграрен университет в Одеса, Украйна). Собственные имена в заголовках газет как компоненты системы религиозной и национальной идентичности украинских болгар 15,45 – 16,00 ч. – Дискусия

No comments:

Post a Comment