Thursday, September 11, 2014

New onomastic publications 4

http://www.onomastikblog.de/neuerscheinungen/neuerscheinungen_onomastik_4/

This list has been made up by Harald Bichlmeier from the Saxonian Academy of Sciences in Leipzig. It encompasses new publication from Poland, Macedonia and Slovakia. I have just added my pictures, links and content of journals. 
Poland:
Onomastica, Band 57/2013. Kraków 2013, 333 S., 19,00 Euro, ISSN 0078-4648

Follow the below presented link to read some articles online in pdf:

No 57 / 2013

 1. Vincent Blanár (1 XII 1920–27 IX 2012). Odišiel nestor slovenskej jazykovedy a onomas- tiky Prof. Phdr. Vincent Blanár DrSc.
 2. Vincent Blanár a onomastyka teoretyczna i „Onomastica”
 3. Zygmunt Zagórski (16 VIII 1926–28 III 2013)
ROZPRAWY I MATERIAŁY
 1. P. S w o b o d a:
  Imiona częste w Polsce w latach 1995–2010 oraz ich zróżnicowanie w czasie i przestrzeni
 2. B. C z o p e k - K o p c i u c h:
  Frekwencja i geografia imion najrzadziej nadawanych w Polsce w latach 1995–2010
 3. K. S k o w r o n e k:
  Imiona „wielkomiejskie” w latach 1995–2010 w perspektywie statystyczno-onomastycznej i społeczno-kulturowej
 4. A. Ci e ś l i k o w a:
  Oficjalność i wariantywność imion nadawanych w Polsce
 5. M. Guz:
  Identyfikacja osób w księdze chrztów parafii reszelskiej z lat 1579–1580
 6. M. M a g d a - C z e k a j:
  Nazwiska kobiet w Polsce dawniej i dziś
 7. U. W ó j c i k:
  Dziad i formy pochodne jako wyrazy motywujące w onimii polskiej
 8. D. L e c h -Ki r s t e i n:
  Śląskie nazwy geograficzne jako przedmiot badań lingwistyki kulturowej
 9. K. K o ł o d z i e j c z y k:
  Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia
 10. B. R. Z a g ó r s k i:
  Sea Names of the Arab World as a System
 11. J. Ch o j n a c k i:
  Nazwy toni rybackich na Pojezierzu Gnieźnieńskim
RECENZJE, OMÓWIENIA I POLEMIKI
 1. B. C z o p e k - K o p c i u c h:
  R. Šrámek, Beiträge zur allgemeinen Namentheorie. Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft
 2. L. S e l i m s k i:
  Л. Димитрова-Тодорова, Собствените имена в България (изслед- вания, анализ, проблеми)
 3. P. D u d e k:
  Language Policy, Dialect and Bilingualism: A focus on Hungarian lan- guage use in Slovakia
 4. B.R. Z a g ó r s k i:
  Toponyms in Cartography. Proceedings of the Toponymic Sessions at the 25th International Cartographic Conference, Paris, 3–8 July 2011
 5. P. S w o b o d a:
  M. Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej
 6. H. G ó r n y:
  D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Nazewnictwo miejskie Łodzi
 7. U. W ó j c i k:
  A. Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej
 8. P. S w o b o d a:
  J. David, Paměť města — názvy míst. Ostrava; Paměť města — názvy míst. Havířov
 9. A. C i e ś l i k o w a:
  Studia onomastyczne i dialektologiczne
 10. R. P r z y b y t e k:
  Û. А. Gurskaâ, Drevnye familii sovremennogo belorusskogo areala na slavânskom i baltijskom fone
 11. I. N o b i s:
  B. Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiegoe
 12. M. M a l e c:
  E. Palinciuc-Dudek, Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku
 13. M. M a l e c:
  M. Magda-Czekaj, Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (na -icz, -owicz, -ewicz i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym
 14. R. M r ó z e k:
  A. Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta
 15. A. C i e ś l i k o w a:
  M. Rutkowski, Słownik metafor i konotacji nazw własnych
 16. B. C z o p e k - K o p c i u c h:
  The Great Toponymic Divide. Reflections on the definitione and usage of endonyms and exonyms
 17. K. Z i e r h o f f e r:
  P.-H. Billy, Dictionnaire des noms de lieux de la France
 18. Z. K l i m e k:
  M. Niemeyer, Deutsches Ortsnamenbuch
 19. H. G ó r n y:
  L. B. Sudakiewicz, Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej
 20. B. H r y n k i e w i c z - A d a m s k i c h:
  I. A. Kûršunova, Slovar’ nekalendarnyh ličnyh imen, prozvišč i famil’nyh prozvanij Severo-Zapadnoj Rusi XV–XVII vv.
 21. B. C z o p e k - K o p c i u c h:
  I. Bily, Potsdam bis München. Die Ausfahrten der A-9 — ihre Namen kurz erklärt
 22. K. Z a w o d z i ń s k a - B u k o w i e c:
  U. Bijak, P. Swoboda, Nazwiska mieszkańców powiatu grójeckiego
 23. B. C z o p e k - K o p c i u c h:
  Lexicon der Vornamen
 24. R. M r ó z e k:
  Jazykovedné štúdie XXIX: Život medzi apelatívami a propriami
 25. R. P r z y b y t e k:
  Nouvelle revue d’onomastique, No 53, 2011
 26. E. J a k u s - B o r k o w a:
  Acta onomastica, ročník LII
 27. A. G a ł k o w s k i:
  Rivista Italiana di Onomastica, vol. XVIII, 2012, no 1–2
 28. U. B i j a k:
  Voprosy Onomastiki, nr 11 (2), 12 (1)
 29. W.T. S t e f a ń c z y k:
  Névtani Értesìtő, nr 33, 2011
 30. P. S w o b o d a:
  Folia onomastica Croatica, knj. 20
STAN BADAŃ NAZEWNICZYCH
 1. A. G a ł k o w s k i, R. G l i w a:
  Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie badań nad mikro- i makrotoponimią — podsumowanie xviii Ogólnopolskiej i Między- narodowej Konferencji Onomastycznej
 2. B.R. Z a g ó r s k i:
  „Toponimia i antroponimia w Algierii. Polityka i praktyka 50 lat od uzyskania niepodległości”

Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wiekuBand 4, l-St., Wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią. Kraków 2013, 32,00 Euro, ISBN 978-83-64007-02

Makedonia:
Zeqirija, Ibrahimi: Toponimia shqiptare ne Maqedoni - v.5. (Toponimia shqiptare ne Maqedoni). Shkup, Itsks, 2014, 204 S., 21,80 Euro, ISBN 978-608-4653-14-1.

Slovakia:
Majtán, Milan: Naše priezviská. Bratislava 2014, 195 S., 15 Euro, ISBN  978-80-224-1357-2
priezviska_majtan.png
Majtán, Milan: Naše priezviská. Bratislava: Veda 2014. 196 s. ISBN 978-80-224-1357-2
Na Slovensku doteraz chýba monografické alebo slovníkové spracovanie priezvisk. Tento stav sa usiluje zmierniť popularizačná monografia M. Majtána Naše priezviská. V úvode sa nachádza stručný prehľad vzniku a vývinu priezvisk od prímen a prídomkov až po dnešné dedičné priezviská, jazyková a gramatická charakteristika i prechyľovanie priezvisk. Autor venuje pozornosť aj rozšíreniu a frekvencii niektorých priezvisk na Slovensku. V druhej časti publikácie sa podrobnejšie uvádzajú najčastejšie priezviská, ktoré sa utvorili z rodných (krstných) mien, z názvov remesiel a zamestnaní, z pomenovaní rodinných a príbuzenských vzťahov, priezviská podľa spoločenského zaradenia, pôvodu a vlastností a charakteristika frekventovaných i menej častých prípon, pomocou ktorých sa slovenské priezviská tvorili. V samostatnej kapitole autor voľnejšie vysvetľuje pôvod niektorých na prvý pohľad možno nepriezračných priezvisk, spôsob výskumu, pomocou ktorého dospel k uvedeným zisteniam, a rôzne zaujímavosti, s ktorými s stretol počas štúdia a skúmania vývinu slovenských priezvisk. Formou slovníka sú spracované priezviská z obce Turzovka. V závere knihy M. Majtán na niekoľkých príkladoch ukazuje, ako sa prostredníctvom genealogického výskumu, štúdiom archívnych materiálov a matrík možno dopracovať k pôvodu daného priezviska.
Nase priezviska (Milan Majtan)