Tuesday, August 4, 2015

Seminár "Prechyľovanie priezvisk – genéza, podoby a problémy"          Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
         Slovenská jazykovedná spoločnosť pri  JÚĽŠ SAV
         Slovenská onomastická komisia pri  JÚĽŠ SAV

   Stacks Image 4095

           Vás pozývajú na vedecký seminár                    Prechyľovanie:  áno – nie?

Prechyľovanie priezvisk – genéza, podoby a problémy. Pohľad na prechyľovanie a prechýlené priezviská žien z hľadiska historického, onomastického, sociolingvistického a právneho u nás a v iných krajinách.


9. – 10.  február  2016  

Pálffyho palác, Zámocká ul. 47, Bratislava           
Organizátori

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV
Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV


Vedeckí garanti

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.
prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.

  prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.


Organizačný výbor

Lucia Satinská, Iveta Valentová, Bronislava Chocholová, Tomáš Lakatoš

  

Konferenčný poplatok 60 eur (pri platbe v hotovosti pri registrácii 70 eur) bude použitý na organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie počas kávových prestávok  a vydanie zborníka (nezahŕňa ubytovanie a stravu). Ubytovanie a stravu si každý účastník zabezpečuje a hradí sám.Vaše prihlášky očakávame do 31. októbra 2015
                   na adrese: Lucia Satinská, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava
                   alebo na elektronickej adrese: prechylovanie@juls.savba.sk.
Termín oznámenia prijatia príspevku do 30. novembra 2015.


Tešíme sa na Vašu účasť!PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

                                      Meno a priezvisko, tituly:                           
                                      Pracovisko:                
                                      Téma príspevku:                  
                                      Adresa:                                                                                                          
                                      Kontakt, telefón, mobil, e-mail:                            
                                      Abstrakt: :