Friday, April 28, 2017

Thursday, April 27, 2017

NAZWY HOTELI – MIĘDZY ONOMASTYKĄ A NAUKĄ O TURYSTYCE

Original text in Bulgarian
Peło Michajłow

W niniejszyzm wykładzie zbadano jak ewoluowały w czasie poglądy badaczy odnośnie do miejsca nazw hoteli w systemie nazewnictwa. Niektórzy autorzy kwalifikują je jako podgatunek urbanonimów lub hrematonimów. Dlatego też, przeglądając różne publikacje, szukaliśmy ich właśnie wśród tych gatunków nazw własnych.

W pięciu z cytowanych książek i artykułów nazwy hoteli traktowane są jako nazwy budynków, więc jako urbanonimy oraz toponimy (Суперанская 1973, Подольская 1978, Ковачев 1982 – ktironimy, Суперанская 1985, Подольская 1988 – ojkodomonimy). W dalszych sześciu publikacjach nazwy hoteli uważane są za hrematonimy (Зволиньски 1982, Ковачев 1987, Димитрова-Toдoрova 2000, Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, T. 2, 2003, Димитрова-Toдoрova 2006, Димитрова-Toдoрova 2011). W jednej z książek występuje nazwa firmonimy, bez wyjaśnienia, do którego działu onomastyki należą (Балкански и Цанков, 2010).
Nazwy hoteli można uważać za firmonimy, a same firmy dzielą się na dwie grupy:
1. Zajmujące się głównie produkcją, wyroby której trafiają do użytkowników za pośrednictwem handlowców.
2. Oferujące usługi, z których korzysta się głównie na miejscu.
Hotel stanowi firmę z drugiej grupy – z jego usług korzysta się tylko na miejscu, pod danym adresem. Funkcjonowanie hotelu związane jest z konkretnym budynkiem w zasiedlonej miejscowości. Dlatego trzeba się do niego dostać. W tym celu niezbędne jest znalezienie jego adresu albo firma powinna być dostatecznie znana w danej miejscowości. Dzięki tej okoliczności budynek staje się toposem dostatecznie znanym, tzn. Toponimem.
Poszukaliśmy w dziedzinie nauki o turystyce różnych definicji wyrazu hotel. W 7-miu definicjach z 13-stu znalezionych twierdzi się, że stanowi on przede wszystkim budynek. Skłoniło to nas do przyjęcia jako bardziej precyzyjnej tej klasyfikacji, według której nazwy hoteli należą nie do hrematonimii, tylko do toponimii, gdzie jest ich właściwe miejsce. Ponieważ hotel to budynek w określonym miejscu, do którego musimy się udać, jeśli chcemy skorzystać z podstawowych usług hotelowych – noclegu i żywienia. W większości przypadków użytkownicy to ludzie z innych miejsc, którzy nie znają położenia hotelu (chyba, że wybierają się do niego po raz drugi czy kolejny), a w rzadkich przypadkach to mieszkańcy miejscowi. W związku z tym hotel powinien być wystarczająco znanym w miejscowości obiektem, o własnym imieniu i wartości w życiu osiedla. Tak więc nazwa hotelu powinna stanowić dobrze rozpoznawalny toponim. Do tego przyczynia się fakt, że hotele to zazwyczaj budynki duże, a także opatrzone znakami firmowymi i reklamowymi.
Autor uważa za konieczne zaproponować także własną definicję terminu hotel: Oddzielny budynek (lub kompleks funkcjonalnie powiązanych budynków) znajdujący(ch) się w obrębie osiedla lub uzdrowiska, albo na zewnątrz, w którym (których) oferowane są dla gości usługi podstawowe (noclegi i posiłki) oraz dodatkowe, związane z pobytem w danej destynacji turystycznej. Hotel powinien mieć nazwę, która wyraźnie i niedwuznacznie identyfikuje go w danej miejscowości lub ośrodku“.
W podsumowniu autor zakłada, że nazwy hoteli stanowią ktironimy (nazwy budynków), które z kolei stanowią podgatunek urbanonimów (nazw obiektów w obrębie osiedli), a te z kolei – gatunek toponimów (nazw obiektów geograficznych).
Autor uzasadnia konieczność stosowania odrębnego terminu dla nazw hoteli, skoro tworzą one oddzielną grupę w systemie ktironimów. Proponuje nazwę ксенодохионим (ksenodochionim) utworzoną na podstawie gr. ξενοδοχείο ’hotel’ + onim оd gr. όνομα ’imię’ = nazwa hotelu.
Proponuje się, by pod ogólną nazwą ksenodochionimów (ксенодохионими) rozumieć nazwy wszelkiego rodzaju miejsc ulokowania (noclegu), za jakie uznawane są przez Ustawę Turystyki (2013): hotele, motele, mieszkaniowe kompleksy turystyczne, osiedle will, wioski turystyczne i wille, hotele rodzinne, hostele, pensjonaty, stacje wypoczynkowe, domy gościnne, pokoje gościnne, mieszkania gościnne, bungalowy i domki kempingowe, jak też chaty turystyczne. Najwyraźniej nie wszystkie to hotele. Jednak każde miejsce na nocleg wywołuje w świadomości ludzkiej skojarzenia w pierwszym miejscu z hotelem, a dopiero potem przychodzi wyjaśnienie, że może to być chata, osiedle will, dom gościnny albo in. Również w praktyce turystycznej podstawowe usługi turystyczne takie, jak zakwaterowanie i wyżywienie zazwyczaj kojarzone są najpierw z hotelami i restauracjami, a dopiero potem przychodzą na myśl dalsze możliwości: kempingi, chaty i domki gościnne na nocleg, jadłodajnie, pizzerie, cukiernie, karczmy – do jedzenia.
W opublikowanym artykule przeanalizowano problem nazw hoteli tylko jako kategorii w onomastyce.

Wykład może wywołać dyskusję na poruszany temat.

НАЗВАНИЯ ГОСТИНИЦ – МЕЖДУ ОНОМАСТИКОЙ И НАУКОЙ О ТУРИЗМЕ


В лекции прослеживается как менялись понимания специалистов о месте названий гостиниц в системе ономастики. Разные авторы классифицируют их как подвид урбанонимов или хрематонимов и при исследовании отдельных публикаций искали их именно там.
В пяти из упомянутых книг и статей, названия гостиниц классифицируются как имена зданий, оттуда и как урбанонимы и топонимы (Суперанская 1973, Подольская 1978, Ковачев 1982 – ктиронимы, Суперанская 1985, Подольская 1988 – ойкодомонимы). В шести других публикациях имена гостиниц классифицированны как хрематонимы (Зволиньски 1982, Ковачев 1987, Димитрова-Тодорова 2000, Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, T. 2, 2003, Димитрова-Тодорова 2006, Димитрова-Тодорова 2011). В одной из книг, классифицируются как фирмонимы, без конкретизации к какому разделу ономастики отно-сятся (Балкански и Цанков, 2010).
Названия отелей могут рассматриваться и как фирмонимы, а коммерческие компании делятся на две группы:
1. Работающие в основном в производстве, чья продукция потребляется при посредничестве торговцев.
2. Предлагающе услуги, которые потребляются главным образом по месту их производственного адреса.
Гостиницы являются компаниями второй группы, чьи услуги потребляются только по адресу гостиницы. Функционирование компании узко относится к конкретному зданию в данном населенном пункте. Потому нам нужно добраться до него. Для этого нам нужно найти ее адрес или объект должен быть достаточно известен в поселке. Последнее условие превращает здание в топос с достаточной известностью, т.е. в топониме.
У науки о туризме были востребованы разные определения понятию гостиница. В 7 из 13 определений утверждается, что гостиница по своей сути представляет здание. Это помогло принять более правильную классификацию названий гостиниц, относя их не к хрематонимам, а в их точном месте – топонимам. Гостиница по своей сущности является зданием в определенном месте, к которому мы должны подойти, если хотим воспользоватся основными гостиничными услугами – размещение и питание. В большинстве случаев потребителями гостиничных услуг являются люди из других мест, которые не знают местоположение данного отеля (если не приходят во второй или последующий раз), а в редких случаях являются местными жителями. Именно из-за этого гостиница нуждается в том, чтоб находилась в хорошо известном месте в населенном пункте, с хорошо известным названием и значимым в жизни местной общины. Следовательно, название гостиницы должно быть хорошо распознаваемым топонимом. Этому способствует и тот факт, что гостиницы обычно являются большими зданиями и обозначены рекламными надписьями.
Для целей исследования автор дает свое определение понятия гостиница: „Самостоятельное здание (или комплекс функционально связанных зданий), расположенные в границах населенного пункта или курорта, или вне их границах, в котором предлагаются основные (размещение и питание) и дополнительные туристические услуги, связанные с пребыванием туристов в данном туристическом месте. Гостиница должна иметь название, которое однозначно и недвусмысленно идентифицирует ее в границах данного населенного пункта или курорта“.
В заключение автор принимает, что названия отелей являются ктиронимами (названия зданий), которые в свою очередь являются подвидом урбанонимов (названия объектов в пределах населенных пунктов), а они, в свою очередь являются видом топонимов (названия географических объектов).
Обоснована необходимость определять названия гостиниц единным термином и формировать самостоятельную совокупность в системе ктиронимов. Предложен термин ксенодохионим, составлен из греческого ξενοδοχείο (ксенодохио) ’отель’ + оним из όνομα (онома) ’имя’ = название гостиницы.
Предлагается в качестве ксенодохионимов обозначать названия всех мест размещения, которые находятся в соответствии с Законом о туризме (2013) – гостиницы, мотели, апарткомплексы, базы отдыха, туристические поселки и виллы, семейные гостиницы, хостелы, пансионаты, гостевые дома, гостевые номера, гостевые апартаменты, бунгало и кемпинги, шале. Видно, что не все являются гостиницами. Но любое место размещения в человеческом сознании ассоциируется с гостиницей и только потом приходит уточнение, что это может быть шале, деревенский гостевой дом и т.п. Кроме того, в туристической практике основные туристические услуги – размещение и питание – „на первом чтении“ всегда ассоциируются с гостиницами и ресторанами, и только потом, в качестве альтернативы, являются и все остальные возможности: кемпинги, домики и гостевые дома – для проживания, столовые, пиццерии, булочные и таверны – для питания.
В опубликованной статье рассматривается проблема названий отелей только как категория в ономастике.

Лекция обладает дискуссионным характером.

Tuesday, April 25, 2017

Toponomastica a mosaico nel cuore storico di Ravenna

Ravenna 24

Approvato all’unanimità un ordine del giorno
Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto dai consiglieri Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e Fabio Sbaraglia (Pd) e sottoscritto da tutti i gruppi nel quale si esprime al sindaco l’indirizzo “di perseguire, con le tempistiche e nei modi dovuti, gradualmente in relazione alla disponibilità di risorse”, l’obiettivo di portare il progetto delle targhe a mosaico nel ristretto cuore storico monumentale di Ravenna “a definizione con una precisa individuazione di un suo perimetro organico, all’interno del quale le strade non ancora valorizzate con tale segno culturale possano esse stesse progressivamente e coerentemente servirsene”

В созвездии слов и имен: сборник научных статей к юбилею Марии Эдуардовны Рут

Электронный научный архив УрФУ

В созвездии слов и имен 
Сборник научных статей к юбилею Марии Эдуардовны Рут

В созвездии слов и имен : сб. науч. ст. к юбилею Марии Эдуардовны Рут / редкол.: Е. Л. Березович (отв. ред.), Т. Н. Дмитриева, Н. В. Кабинина и др. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 592 с. ISBN 978-5-7996-1915-2

Сборник приурочен к юбилею доктора филологических наук, профессора, заведующей кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского феде- рального университета Марии Эдуардовны Рут. Это известный отечественный лингвист, организатор и популяризатор науки, специалист в области ономастики, ономасиологии, этимологии, истории русского литературного языка, диалектной лексикологии, лексикографии, контактологии. Сборник объединил статьи, отража- ющие различные направления научной деятельности юбиляра. Авторами статей стали ученики юбиляра – представители Уральской школы ономастики, этимологии и этнолингвистики, а также коллеги из различных городов России (Москвы, Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Петрозаводска, Вологды, Сыктывкара, Новосибирска, Волгограда, Кемерово, Томска) и из-за рубежа (из Чешской Республики и Польши). Сборник будет востребован специалистами в целом ряде областей лингвистики, а также краеведами, учителями.

2017 год стал юбилейным для Марии Эдуардовны Рут — доктора филологических наук, профессора, заведующей кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета, крупного специалиста в области ономастики, оно- масиологии, исторической и диалектной лексикологии, диалектной лексикографии, истории русского языка, этимологии и этнолинг- вистики, соруководителя (вместе с Е. Л. Березович) Уральской ономастической школы, основанной А. К. Матвеевым.


Содержание

Слово о юбиляре (К. С. Верхотурова, Т. Н. Дмитриева, Л. А. Феоктистова) ...... 7

1. Этимология

Аникин А. Е. Две историко-типологические заметки ............................................. 16
Березович Е. Л. Еще раз о русском диалектном демониме кулеш ........................ 26
Варбот Ж. Ж. Возможный источник слова кандибобер ....................................... 46
Дмитриева Т. Н. К истории и этимологии топонимов бассейна реки Пелым ..... 52
Дронова Л. П. Cлавяно-германские связи в представлении о вредном ................ 67
Иванова Е. Э. К этимологии топонима Серга ........................................................ 77
Куркина Л. В. Этимологии русских лексических диалектизмов (тромóй, закалýка, вóлоб) ... 91
Толстая С. М. Ошибка по-русски .......................................................................... 107
Янышкова И. К названиям ольхи в славянских языках ........................................ 124

2. Ономастика 

Варникова Е. Н. К вопросу о системности русской зоонимии ............................ 133 
Гейн К. А. Из заметок по топонимической идеографии ....................................... 147 
Горяев С. О. Астронимы в эрго- и прагматонимии ............................................... 155 
Костылев Ю. С. Топонимия Новой Земли советского периода номинации как искусственная система ........................................................... 169 
Кузьмин Д. В., Муллонен И. И. От формы к содержанию: метафора формы в карельской топонимии ....................................................................... 184 
Макарова А. А. Основы со значением ‘талый’ в топонимии Русского Севера ................................................................................................................. 204 
Смирнов О. В. Основы со значениями ‘верхний’ — ‘нижний’, ‘малый’ — ‘большой’ в субстратной топонимии исторических мерянских земель ....... 222 
Фомин А. А. «Мистер Джон Ланкастер Пек»: поэтоним как маска персонажа ........................................................................................................... 245 

3. Ономасиология, мотивология, словообразование

Вепрева И. Т. Актуальные универбы в современной речевой практике ............. 264
Голев Н. Д., Сологуб О. П. Антиномический анализ тенденций к универсальному и национально-специфическому в номинации (на примере обозначений птиц в разных языках ). ......................................... 274
Голикова Д. М. Из наблюдений над мотивацией отантропонимических названий животных во французском языке ..................................................... 292
Голомидова М. В. Архетипы онимической номинации: индикатив, дедикатив, дезидератив . 302
Гридина Т. А. Онимизация апеллятива как основа порождения игрового текста: экспериментальные данные ................................................................. 321
Коган Е. С. К вопросу об авторских модификациях фразеологических единиц (на примере творчества М. Щербакова ) ............................................ 344
Михайлова О. А. Метафора в астрономии ............................................................. 361

4. Этнолингвистика

Бартминьский Е. Оскар Кольберг — этнограф, фольклорист, предтеча этнолингвистики (пер. с польск. Э. Бялек)...................................................... 372
Бунчук Т. Н. Протосемантика обрядового термина в «тексте» народной культуры: наименования мужа, принятого в дом жены ................................. 387
Коновалова Н. И. Рациональное и эмоциональное в семантике демонологемы .................. 401
Небжеговска-Бартминьска С. Звезды говорят о человеке: польские народные астрономические приметы и предсказания в этнолингвистическом аспекте (пер. с польск. Е. О. Борисовой) . 413
Спиридонов Д. В., Феоктистова Л. А. Мария, Maria, Marie: наброски к языковому портрету .....................................................................................................................................................434

5. Диалектология

Воронцова Ю. Б., Галинова Н. В. К изучению мотивации композитов, образованных от глаголов с семантикой поедания (на материале русской лексики и антропонимии) ............ 453
Кабинина Н. В. Об одном семантическом гапаксе в говорах Архангельского Поморья ....... 466
Мищенко О. В. Некоторые наблюдения над семантикой диалектных слов ........ 478
Мызников С. А. Субстрат и лексическое проникновение (на материале русской диалектной лексики Северо-Запада России) .................................... 500
Супрун В. И. Дезаффрикация как фонетическое явление и ее отражение в языках и говорах ............................................................................................. 516
Теуш О. А. Лексика со значением ‘остров’ в диалектах Европейского Севера России ......... 530

6. Историческая лексикология

Анциферова О. Н. Из наблюдений за лексическим составом «Письмовника» Н. Г. Курганова ................................................................................................... 543
Иванова Е. Н. Функционирование антропонимов в деловых письмах А. Н. Демидова ....... 553
Кюршунова И. А. К проблеме картографирования материалов исторической антропонимии .................................................................................................... 560
Олехнович О. Г. Имена иностранных специалистов в документах Аптекарского приказа XVII в. .......................................................................... 577
Сокращения .............................................................................................................. 585

Monday, April 24, 2017

Netherlands Toponymy (Wiki for Blind)

Call for papers for 2017 International Symposium on Place Names

in PDF

Call for papers 
2017 International Symposium on Place Names

Critical toponymy: Place names in political, historical and commercial landscapes 

Jointly organised by the Joint IGU/ICA Commission on Toponymy, the UFS and UNAM University of Namibia, Windhoek, Namibia, 18–20 September 2017 
The Joint IGU/ICA Commission on Toponymy, the Unit for Language Facilitation and Empowerment at the University of the Free State (UFS), and the Department of Language and Literature Studies at the University of Namibia (UNAM) cordially invite proposals for the next bi-annual international symposium on place names.

The advent of critical theory in humanities and social sciences is reflected in the rise of critical toponymy. This approach explores the social, cultural, economic, political, and etymological origins of place names, and also considers how their meaning(s) change over time. As such, the landscape emerging from old and new place names can be constructed through physical, historical, or commercial evidence.

Such a method is possible because place names serve as historical records. They reflect the (changeable) geographical characteristics of a specific place, which includes the vegetation and animal life. Significant events and people are remembered via place naming. Even structures of social organisation, including political regimes and commercial enterprises, motivate the choice of names. As such, place names are also forms of (shared) cultural and linguistic heritage.

Place names are therefore important symbolic markers in reserving or changing cultural identities, and in marking or facilitating socio-political changes and relations. This role cannot be understood without thoroughly exploring the origin and meanings of place names.

Potential subtopics 

Abstracts (300-500 words) are submitted on-line on the conference page in the following (but not limited to) categories of research:


 •  Administrative dimensions of place names 
 •  Commercial and/or economic dimensions of place names 
 •  Cultural dimensions of place names 
 •  Historical and/or commemorative dimensions of place names 
 •  Linguistic dimensions of place names 
 •  Physical dimensions of place names 
 •  Political dimensions of place names 
 •  Etymology of place names 
 •  Place name changes


Keynote speakers 


 1. Peter E. Raper (RSA): Member of the Steering Board, Joint IGU/ICA Commission on Toponymy; Research Fellow and Professor Extraordinaire in Linguistics, Unit for Language Facilitation and Empowerment, UFS 
 2. Mathhias Brenzinger (RSA): Mellon Research Chair (African Language Diversity in the Linguistic section of the School of African & Gender Studies, Anthropology and Linguistics at the University of Cape Town), Director of CALDi (Centre for African Language Diversity), Curator of TALA (The African Language Archive). 


Important dates 

Abstracts

 Abstract submissions (online) open: November 2016
 Deadlines for abstract submissions: 17 April 2017
 Feedback from scientific panel: 8 May 2017

Registrations

 Registrations (online): open: February 2017
 Early Bird deadline: 14 July 2017
 Registration deadline: 4 August 2017
 Proof of payment deadline: 14 August 2017

Language of the symposium: English (special requests may be considered, subject to financial constraints)

Publication:

Depending on the number and quality of papers, an accredited publication will be considered, subject to page fees.

Queries can be directed to the organising committee at kongresETFB@ufs.ac.za.

The conference will be directly followed by the short learning programme ‘Geographical Names: Management and Practice’.

The surprising origins of London's oldest place names

The Telegraph

Thames may mean something as simple as "flowing" CREDIT: JAVEN - FOTOLIA
When you start thinking about London place names, you realise that they pose endless questions. Was Cheapside once cheap? Who were the knights in Knightsbridge? And where does a name like Piccadilly come from?
Names like this – indeed, any place names – are inextricably linked to history. They answer questions such as "why is it here?" or "who lived here?" London place names are more fun than most, because they cover a period of over 2,000 years and tell us all sorts of things about how our capital developed.
The early history of London is vague. We know that the Romans called it Londinium and that it was a busy trading centre in their time. But Londinium is a Latin version of an older Celtic name; attempts to explain its meaning have occupied scholars for centuries. Current best guess is "settlement at the unfordable part of the river", which would certainly be geographically accurate: the lowest fordable point on the Thames was about 2 miles upstream from Londinium.
Keep reading following the link

Buchvernissage Baselbieter Namenbuch

Flyer

Wir laden Sie herzlich ein zur Buchvernissage Baselbieter Namenbuch am Freitag | 28. April 2017 | 19.00 Uhr im Kultur- und Sportzentrum Oberemattstrasse 13 in Pratteln

Współczesnej antroponimii mieszkańców Hajnówki i okolic

Hajnowka.pl

WSPÓŁCZESNA ANTROPONIMIA MIESZKAŃCÓW HAJNÓWKI I OKOLIC NA PODSTAWIE DANYCH Z DZIENNIKÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ Z DNJB W HAJNÓWCE - WYKŁAD MAŁGORZATY CETRY


Dnia 14 marca 2017 roku, w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wykład pani Małgorzaty Cetry. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku filologii polskiej, swoją pracę licencjacką poświęciła Współczesnej antroponimii mieszkańców Hajnówki i okolic na podstawie danych z dzienników szkolnych Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce. Liczne grono z zainteresowaniem słuchało wykładu o pochodzeniu swoich imion i nazwisk.
„Niniejsza praca stanowi próbę opisu współczesnej antroponimii Hajnówki i jej okolic – terenu zróżnicowanego pod względem narodowościowym i wyznaniowym. Obszar Hajnówki nie był dotąd przedmiotem całościowych badań onomastycznych. Badania dotyczące wycinków rzeczywistości nazewniczej stanowią materiał porównawczy do badań zaprezentowanych w niniejszej pracy. Wieloaspektowa analiza onomastyczna imion i nazwisk ma na celu potwierdzenie wieloetniczności, wielokulturowości i wielowyznaniowości Hajnówki i ukazanie wpływów kultury wschodniosłowiańskiej i religii prawosławnej na jej nazewnictwo. Analiza imiennicza potwierdza ogólnopolską tendencję do mniejszej popularności imion rodzimych, a na terenach zamieszkiwanych przez ludność prawosławną odchodzenia od imion typowo prawosławnych. Wyekscerpowane z dzienników nazwiska poddano analizie semantycznej i strukturalnej, a całość materiału została także scharakteryzowana frekwencyjnie, a wyniki tej analizy porównano z wynikami analiz frekwencyjnych na tle regionu i kraju.

Podstawę analizy współczesnej antroponimii mieszkańców Hajnówki i okolic stanowią dane 377 uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Są to dane uczniów gimnazjum i liceum odbywających naukę w roku szkolnym 2015/2016, a zatem osób urodzonych w latach 1997-2003. Podstawą ekscerpcji był wykaz uczniów pochodzący z dziennika elektronicznego Librus.”

Praca licencjacka pani Małgorzaty Cetry znajduje się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, jak również liczne pozycje wymienione w jej pracy, pomagające poznać etymologię imion i nazwisk. Osoby zainteresowane wzbogaceniem swojej wiedzy zapraszamy do naszej biblioteki.

Dostępne pozycje w naszej bibliotece zalecane do badania pochodzenia imion i nazwisk:
Rymut Kazimierz - Nazwiska Polaków
Sajewicz Michał - Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim
Marzena Niewiadomska
Fot. Małgorzata Gromotowicz


Sunday, April 23, 2017

Symposium anlässlich des 75. Geburtstages von Prof. Dr. Albrecht Greule

Lesen hier

Symposium A. Greule 75

Symposium anlässlich des 75. Geburtstages von Prof. Dr. Albrecht Greule

"Praktische Relevanz von Namenforschung und Namenkunde"

Freitag, 21.04.2017 im Haus der Begegnung


The Coral Project: The Real Name Fallacy

by ANSIn this in-depth piece at The Coral Project, writer J. Nathan Matias looks at the controversy surrounding the use of real names online. “People often say that online behavior would improve if every comment system forced people to use their real names. It sounds like it should be true – surely nobody would say mean things if they faced consequences for their actions? Yet the balance of experimental evidence over the past thirty years suggests that this is not the case. Not only would removing anonymity fail to consistently improve online community behavior – forcing real names in online communities could also increase discrimination and worsen harassment.” Read on to learn more about anonymity, harassment, and how names play into the dynamic.

Saturday, April 22, 2017

Dialektologisches Symposium "Dialekt - Namen"

Lesen weiter

Dialektologisches Symposium im Bayerischen Wald"Dialekt - Namen"
Mundart im Kontext der Onomastik

Termine
Freitag, 28.04.2017 10:00
Veranstaltungsort
Hotel Lindenhof 
Regensburger Str. 11 
Hetzenbach 
93199 Zell

Friday, April 21, 2017

Call for Panel Proposals: 2018 American Name Society Annual Conference

via ANS

Call for Panel Proposals: 2018 ANS Annual Conference, Salt Lake City, UT, January 4-7 2018


Building on the great success of such events as our 2016 organized session on “Science Fiction, Fantasy, Mystery, and Horror” and the 2017 panel entitled “Onomastics Beyond Academia”, the ANS-EC is inviting proposals for new panels to be held during the 2018 annual meeting in Salt Lake City, Utah.
All ANS members are encouraged to submit proposals for a panel of papers on a specialized theme. The panel themes may address any area of onomastic research, theory, and/or application. Panels may contain between three to six original papers addressing a single theme. However, particular preference will be given to themes which address issues that have joint appeal to both names specialists and enthusiasts alike.

All proposals must include the following information:
 • The title of the panel
 • A summary abstract (max 500 words, not including references) describing the subject matter and the potential contribution of the proposed panel
 • The full name, affiliation, email address, and a professional biographical sketch (max. 50 words per person) for the Panel Coordinator, Panel Moderator, and Panel Presenters
 • The title and abstract (max. 200 words, not including references) for each paper to be presented in the panel
The official deadline for panel proposals is the 1st of June 2017. Please send panel proposals either as a PDF file or Word doc to ANS President, Dr. I. M. Nick (mavi.yaz AT web.de). For organizational purposes, be sure to include the codeword “ANS2018 PANEL” in the subject line of the email.
Panel Coordinators will be notified about possible acceptance on or about the 1st of July 2017. Panels that have been accepted for presentation will be required to submit a finalized description of their event for inclusion in the ANS and LSA Handbook in early October 2017.