Saturday, August 31, 2019

D’ Haus- a Flouernimm

link
D’Haus- an d’Flouernimm sinn (nieft den Uertschafts- an Stroossenimm) als traditionnellt Orientierungssystem am Raum an ënnert de Mënschen e liewegt Kulturierwen, dat iwert Generatiounen ëwech bis haut virun allem mëndelch iwerliwert gëtt. Haus- a Flouernimm hunn eng grouss kulturhistoresch Bedeitung, wéi och e gesteigerte praktesche Notzwärt fir eng nohalteg Ëntwecklung hei am Land.

Ënnert dem Begrëff Flouernimm sinn déi benannte Platzen ze bezeechnen, déi net als Uertschafts- oder Hausnimm gëllen. Fréier waren dat prinzipiell all net bewunnte Plaatzen, mat dem rasante Bevëlkerungswuestëm ass dat awer net méi sou. Sou fënnt een hautesdasgs vill Flouernimm an neie Stroossennimm, awer och an der Benennung vu Lotissementer an Industriegebidder rem. Fluernimm ginn en Abléck an d’mënschlech Vergangenheet well se gewëss sozio-kulturell Evenementer (Gegiewenheeten?) archivéiren. Se ginn ënner anerem en Abléck an d’Rechts- an Verwaltungsgeschicht vu Lëtzebuerg, sou zum Beispill bei all deGaalgebierger, den Hänkersplatzen, woubäi et eng sou eng Platz pro juristeschen Distrikt gouf, zum zum Beispill zu Esch. D’selwescht ass et mat der administrativer Andeelung vum Land no Bann, enger admistrativ-legaler Eenheet. An de Flouernimm fënnt een dëst och rem, ënnert anerem zu Réiden.

D’Hausnimm sinn fir d’Orientéirung am Duerf wichteg a méi al wéi d‘Strossennimm. Am Réiserbann zum Beispill ginn et ënnert anerem dës Hausnimm: A Jangen, an Déidesch, a Kéifesch, awer och an Hierchen, vun deem dann erëm nees de Flouernumm Hierchesfeld (an der kadasterlecher verdäitschter Form:Herchesfeld) hirstaamt. D’Leit an Hierchens schreiwen sech zwar anescht (féiren zwar een aaneren amtleche Familiennumm), ginn awer am Duerf bei deene vum Stack als een vun Hierchens hire geruff. Hierchens organiséieren zwar keng Eventer um Hierchensfeld, dofir awer Léiffrawëschdag um Gaalgebierg.

Ausserdem verweisen d‘Haus- a Flouernimm op eng Sproochstuf, déi duerchaus méi al ass wéi déi éischt Texter op Lëtzebuergesch. Verschidde Flouernimm ginn zréck bis an d‘Réimerzäit, wéi zum Beispill um Kiem – e Réimerwee - um Kierchbierg. Dës Kiemen, oder Réimerstroossen, sinn gäre méi aal wéi d‘Kierchen hei am Land.

De Gebrauch vun den Haus- a Flouernimm verschaaft esou de Leit e Gefill vun Identiéit an Kontinutéit. Et erméigelecht hinnen d‘Platzen an hirem Liewensraum mam Numm ze nennen an sech doriwer mat aneren ze verstänegen. Et gëlt dofir, all Mensch, deen hei am Land wunnt, schafft, an zirkuléiert, un dësem Kulturierwen deelhuelen ze loossen.

D’Matdeelen vun dësem liewegen Kulturierwen festegt esou de sozialen Zesummenhalt zu Lëtzebuerg, an erméigelecht en neit Erliewen vun der Ëmwelt an enger Logik vun nohalteger Entwécklung: Déi nei Mobilitéit féiert zu enger méi bewosster Orientéierung am ëffentleche Raum. Dëss brauch dann eng verstärkt präzis Benennung, kann awer dofir op Nimm zeréckgräifen, déi schons zënter Generatiounen am Land a Gebrauch sin.

D’Haus- a Flouernimm gin esou haut bei der Benennung vu Strossen, Lotissementer, Quartieren, Industriezonen, Tram- a Bushaltesstellen op eneits genotzt. Duerch eng adequat Analys vun dësem Kuturierwen gin dodernierwt schons am Virfeld vu Bebauungsprojeten potentiell archeologesch Siten identifizéiert, genee esou wéi och Biotopen.

Wann een sech ukuckt, zu waat fir enger populärer Schafensfreed a kultureller Villfältegkeet am ëffentleche Raum d’Haus- an Flouernimm féiere kënnen, esou kann een an hirem Notzen eng Steigerung vun der allgemenger Liewensqualitéit fir all Bedeelegten erkennen.

Dëst liewegt Kulturierwen erméigelecht doriwer eraus en Austausch an Deelen iwert eis national Grenzen eweg, an der Groussregioun, Europa, an der UNO - hei niewent der UNESCO och den United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

Hei am Land setzen sech Institutiounen, Fuerscher, Privatleit, Veräiner, a Staats- a Gemengeverwaltungen fir d’Erhaale vun dësem Kulturierwen an.

D’Haus- a Flouernimm sin den 29. Juli 2019 op den nationalen Inventar vum immaterielle Kulturierwe zu Lëtzebuerg opgeholl ginn.

Linken

Institut Grand-Ducal, Section Linguistique, d’Ethnologie et d’Onomastique
https://igd-leo.lu/

Sam Mersch, Fuerscher iwert Haus- a Flouernimm op der Universitéit Lëtzebuerg
https://www.c2dh.uni.lu/people/sam-mersch

Friday, August 30, 2019

9èmes rencontres de la toponymie corse

Лекция "Терминология родства: Ономастика и фамилистика"

Welsh Place-Name Society’s Annual Conference 2019Saturday, 5 October 2019, Glamorgan Archives, Cardiff.
Programme and registration form (closing date 26 September 2019):
https://www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru/conferences/

Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru: Sadwrn, 5 Hydref 2019, Archifau Morgannwg, Caerdydd. Rhaglen a ffurflen gofrestru (dyddiad cau 26 Medi):
https://www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru/cynadleddau/

Thursday, August 29, 2019

Report about the conference "Personal Names and Cultural Reconstructions"

link

TextVilma Lauhakangas & Manu Paavilainen
PhotographsOona Raatikainen
The writers are students at the Faculty of Arts at the University of Helsinki. They worked as conference assistants at the conference.
The conference of Personal Names and Cultural Reconstructions was held at the University of Helsinki on August 21ー23 2019. The venue of the conference was Metsätalo (“forest house”), an 80-year-old building that once introduced its students to sciences that were far from linguistics. What is interesting about the decor of Metsätalo is that itshows all the species of wood native to Finland. During the first day of the conference, it was palpable that the beautiful wooden architecture had made a nice first impression on the visitors... 

Sunday, August 25, 2019

Submit for the Society for Name Studies in Britain and Ireland Essay Prize


1. A prize of £100 will be awarded annually for the best essay on any topic relating to the Society’s interests.

2. Submissions are invited from students and other researchers. The prize will normally be awarded to those who do not have a track record of scholarly publication.

3. Essays should be about 5,000 words in length.

4. Essays should in some way make an original contribution to the subject.

5. Essays should be doublespaced, with pages numbered in a single sequence of arabic numerals, and should include a bibliography of sourcematerial used and of books and authors cited.

6. Two electronic text copies of the essay should be submitted by August 31 each year to secretary@snsbi.org.uk. One of these copies should be anonymised (i.e., with all information which may indicate the author’s identity removed) for refereeing purposes.

7. Entries will be blindrefereed and the final decision made by a panel normally consisting of the President, the two VicePresidents and the Editor of Nomina, who may consider it for publication.

8. Provided an essay of sufficient merit is forthcoming, the winner will be announced at the next AGM, held in the spring of the following year. Entries should be sent to the Honorary Secretary: Dr Rebecca Gregory, secretary@snsbi.org.uk

Saturday, August 24, 2019

Onomastic courses by Queen's University in Belfast 2019-2020

source


Course Name

Lost in Translation: Interpreting Ulster's Place-names
...
The Place-names and Surnames of Ulster


The Place-names and Surnames of Ulster [OLE1652]

Maureen Hurndall, BA

Autumn 2019

A one-day course on Saturday 26 October, 10.00am to 4.00 pm

Where we live abounds with traces of Gaelic and other cultures in our placenames and surnames. How many of us know that Derry this and Bally that are not nonsensical concepts, but rather tell us much about the history, geography and mythology of this island. Similarly, we may not have given any thought before to the origins of our surnames – which are Irish, Scottish, Huguenot, English and Viking. Wouldn’t it be exciting to find out from where the various strands of our family originated? Well you can do it now, by joining this workshop.

(no concession)

Full price: £33.00


Lost in Translation: Interpreting Ulster's Place-names [OLE2920]

Frances Kane, BA, MSc, PhD

New Year 2020

10 weekly sessions on Mondays 6.00 pm to 7.00 pm, starting 20 January

This course describes and explains the character of the place-names of Ulster in relation both to linguistic developments and to changes in the social context within which our local names have been coined. Students will examine various influences which have shaped our contemporary names, develop skills in place-name analysis and become familiar with typical resources used in Irish place-name study.

5 CATS Points (Level 1)

(concession rate £24.00)

Full price: £39.00


Thursday, August 22, 2019

Conference "Personal Names and Cultural Reconstructions" in Helsinki (Day 2)
Scholarship of the Austrian Academy of Sciences for toponymy researcher in Lungau

Link

For her dissertation "Die Ortsnamen im Lungau", the doctoral student, Magdalena Schwarz, was awarded the DOC scholarship of the Austrian Academy of Sciences (ÖAW) at the Department of Linguistics of the University of Salzburg.
Mit ihrer Dissertation führt die junge Wissenschaftlerin das Projekt und die Buchreihe HELSON (Historisch-etymologisches Lexikon der Salzburger Ortsnamen) weiter und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Salzburger Ortsnamenforschung.
In ihrer Dissertation beschäftigt sich Magdalena Schwarz mit den Ortsnamen des Salzburger Lungaus. Sie zeichnet deren Geschichte nach, einerseits anhand von Belegen aus Urkunden und anderen historischen Quellen, andererseits mit Hilfe sprachwissenschaftlicher Methoden. Die sogenannte Etymologie eines Ortsnamens beschreibt dessen ursprüngliche Bedeutung und den sprachlichen Wandel, den der Name im Laufe der Geschichte erfährt. Die Geschichte eines Ortsnamens erzählt uns oft auch die Geschichte der Bewohner und der Ereignisse des betreffenden Ortes und gibt Aufschluss über die Vergangenheit einer Region.
Das Thema ihrer Doktorarbeit ist auch Thema des Lexikonbandes, der im Anschluss als Lungau-Band des HELSON erscheint. Das Historisch-etymologische Lexikon der Salzburger Ortsnamen, ins Leben gerufen von den Salzburger Universitätsprofessoren Thomas Lindner und Ingo Reiffenstein, befasst sich mit der ausführlichen Aufarbeitung des Salzburger Namenmaterials. Flächendeckend werden sämtliche Salzburger Ortsnamen quellenmäßig aufbereitet und etymologisch beschrieben. Der Flachgau und der Tennengau wurden bereits veröffentlicht und nun sollen auch die anderen Regionen ausgearbeitet werden. Das gesamte Projekt und die damit erscheinende Buchreihe spielen eine wichtige Rolle für die Salzburger Ortsnamenforschung im Speziellen, aber auch für andere Disziplinen, wie die Regionalgeschichte, Heimatkunde etc.
„Ich freue mich sehr und bin sehr dankbar“, sagt Magdalena Schwarz, die für das Stipendium seit Juli eine dreijährige Anstellung am Fachbereich Linguistik an der Universität Salzburg innehat.  
Foto: Prof. Dr. Oliver Jens Schmitt (ÖAW) und Magdalena Schwarz 
Fotonachweis: ÖAW/Daniel Hinterramskogler
Kontakt: Magdalena.Schwarz@stud.sbg.ac.at oder Magdalena.Schwarz@sbg.ac.at

Toponymie bretonne. 70 personnes à la conférence

La toponymie bretonne était au cœur de la conférence organisée, mardi 20 août, au soir, à la chapelle de Saint-Léger à Riec-sur-Bélon, par la toute nouvelle association « des vitraux pour la chapelle de Saint-Léger », présidée par Michaël Ciapa. 70 personnes ont pris part à la rencontre animée par Jean-Yves Plourin, Docteur ès-Lettres d’État (études celtiques) et ont embarqué pour un petit voyage dans l’histoire de la Bretagne et de la langue bretonne.

 © Le Télégramme

Wednesday, August 21, 2019

Международная конференция “Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение”


Дорогие друзья и коллеги
Международная лаборатория региональной истории России
Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики (Москва)

Приглашает принять участие в
Международной конференции

Регионы Российской империи:

идентичность, репрезентация, (на)значение

21-23 октября 2019
Территория современной России (а также прежних государственных образований –СССР и Российской империи) в значительной мере воспринимается как своего рода лоскутное одеяло, то есть пространство, в основе которого лежит разнообразие – этническое, языковое, социо-культурное, экономическое. При этом в общественном восприятии региональная перспектива часто оказывается замкнутой в пределах семиотических оппозиций «центр» – «периферия»: в России регионы экономически освоенные сосуществуют с малонаселенными и слаборазвитыми территориями, геополитически значимые зоны – с регионами, не имеющими значения для реализации задач актуальной политики, а два столичных города, соотнесенных со сферой культуры, – со всей остальной территорией страны, которая при этом позиционируется как провинция.
Сейчас очевидна потребность в создании нового аналитического языка для разговора о регионах России. Цель нашей конференции ― объединить исследователей, заинтересованных в изменении существующей парадигмы, предлагающих новый взгляд на формирование локальной идентичности и моделей репрезентации и, в целом, региональное измерение российского опыта в имперский период (XVIII – начало XX вв..) Главным образом нас интересует, какими значениями наделялись те или иные регионы России в указанный период и как, с другой стороны, они становились формой, определяющей разворачивание социальных, культурных и политических практик.
редварительные темы для обсуждения:
• Языки и модели описания регионов России и региональных сообществ в XVIII – начале XX вв.;
• Вопросы терминологии, включающие в себя исследование возникновения и введения в оборот терминов «регион», «область, «край» и др.;
• Модели позиционирования, в том числе в рамках оппозиций (Центральная Россия vs степь или Север; Сибирь vs Дальний Восток и др.);
• Влияние на восприятие региона значимых в дискурсивном отношении историко-культурных конструктов («Север», «Юг», «Восток», «Запад», «Европа», «Азия», «пограничье», «периферия», «фронтир», «колония», «центр», «метрополия», «альтернативная столица», «провинция» и др.);
• География и ландшафт как составляющие регионального позиционирования и развития (Черноморский регион, тайга, Поволжье, Приамурье и др.).
Историческая ономастика и воображаемая география (ментальные карты).
• Региональная история и пространство города. Региональные столицы России. Политическое значение российских регионов.
В рамках конференции планируется организовать Молодежную секцию для аспирантов российских вузов. Участники этой секции должны представить материалы докладов для прочтения одному или нескольким экспертам, (дискутантам). Работа секции будет состоять из обсуждения присланных работ. Сроки предоставления материалов – за 2 недели до начала работы конференции.
Рабочие языки конференции – русский и английский.

Talk and Exhibition on the Westmeath Field Names Recording Project tomorrow


Join Dr @AengusFinnegan in Collinstown Hall on 22 August from 8pm-9.30pm for an exploration of local placenames. Find out how you can get involved preserving Westmeath’s local heritage through the Westmeath Field Names Recording Project.


What's in a Name? Talk and Exhibition on the Westmeath Field Names Recording Project in Collinstown Hall on 22 August from 8pm#HeritageWeek2019

@NamesField   @CollinstownG  @HeritageHubIRE

Conference "Personal Names and Cultural Reconstructions" in Helsinki (Day 1)


Monday, August 19, 2019

Имената на съвременните деца съчетават традиция и мода

John Creedon maps out Irish place-names in new show


source

The first episode of ‘Creedon’s Atlas of Ireland’ – which airs at 6.30pm on RTÉ 1 on Sunday 5th August 2019 - features a scene with a young John Creedon – or rather young actor Tomás O’Connor McGovern - lying on the carpet in the Creedon family home on what John’s brother Cónal calls “the spaghetti bowl of downtown streets that I call home” - leafing through an atlas and circling place-names.
Beside Young John on the floor is a nature picture book, and a radio plays in the background, of course. The image will ring true for those who listen to Creedon’s week-night music show on RTÉ Radio 1, where the presenter regularly wanders off down what he calls Botharín na Smaointa – the byroads of daydreams.
“I’ve always had a grá for place names, since I was a kid really,” the Cork broadcaster says.
“My mother and father were Irish speakers, my father especially. He was from Inchigeelagh, which he called a “Breac Gaeltacht”, a speckled Gaeltacht, where some houses were Irish-speaking and some English-speaking. My dad had Classical Latin and Greek. And makey-up words!
“As a young fella, it was from him I got that interest. I have a very clear snapshot in my head of standing in the well of the car in front of the front passenger seat, with my elbows up on the dashboard, asking him about place-names.
...

Find series here: link

Wie Vornamen die Schweiz erobern und wieder verschwinden

Link


Emma und Liam sind die neuesten Vornamenhits, Luca und Laura die grössten der letzten dreissig Jahre. Namen werden auf den ersten Blick zunehmend kürzer, genaugenommen aber nicht. Und Freiburg kann sich nicht entscheiden zwischen Deutschschweiz und Romandie. Dies und vieles mehr lässt sich bei genauerer Betrachtung der Vornamenentwicklung seit 1987 festhalten. Die NZZ hat anhand von Daten des Bundesamts für Statistik die häufigsten Vornamen von Neugeborenen in allen Kantonen untersucht und einen Überblick zusammengestellt.

Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis


CORPUS TOPONYMICUM SLOVACIAE MEDIEVALIS (CTSM) – ON-LINE DATABASE OF MEDIEVAL TOPONYMIC MATERIAL AND ITS APPLICATION IN ONAMASTIC AND LINGUISTIC RESEARCH

Identification of localities mentioned in historical sources is one of the basic components of medieval historians’ daily work. Different types of publications can be exploited in this practice. Above all, specialized gazetteers and works aimed at settlement reconstruction belong to them. However, there is not a tool which would cover the whole territory of the medieval Hungarian kingdom and within it the territory of the present day Slovakia. Furthermore, this group of publications lacks uniformity and unification. As a result, the effective localization of the objects is difficult and slow. The paper presents the basic principles of the CTSM database (toponymica.sk) functioning and its system of populating, because the CTSM has the ambition to resolve the outlined fragmentation of gazetteers. The paper also shows the possibilities of its application in other scientific disciplines, especially in linguistics and onomastics.

The scientific project Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis (CTSM) – the electronic toponymy database of medieval Slovakia is aimed at the creation of the online electronic free accessible database of the Slovak medieval toponymy on the basis of published and unpublished historical sources. In the form of the online database, it compiles all the known local terms and names from the whole Slovakia. The corpus will serve to historians for the identification of the historical localities. Moreover, the database will also provide the material for the linguistics research of the language used before the standard Slovak was codified (it will amend the Historical dictionary of Slovak language). Finally, the database should help identify the potential archaeological repositories. The project in this form doesn’t exist in the central Europe.
The concept of the project is long-lasting; it overlaps the time period of the available grant schemes. For these reasons, the grant is the medium to start the unique database CTSM which functioning should be long-term.

Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis - on-line databáza toponymického materiálu stredovekého Slovenska
Vedecký projekt Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis (CTSM) - elektronická databáza toponymického materiálu stredovekého Slovenska je zameraný na vytvorenie elektronickej internetovej voľne dostupnej databázy slovenskej stredovekej toponymie podľa publikovaných a nepublikovaných historických prameňov. Zhromaždí tak formou on-line databázy na jednom mieste všetky známe miestne názvy z celého Slovenska a vytvorený korpus poslúži nielen historikom pri identifikácii historických lokalít, ale zároveň ponúkne materiál na jazykovedný výskum predspisovnej slovenčiny (doplnenie Historického slovníka slovenského jazyka) a tiež pomoc pri vytypovávaní potenciálnych archeologických nálezísk. Projekt v tejto forme neexistuje v strednej Európe.
Koncepcia projektu je dlhodobá, presahuje časové obdobie dostupných grantových schém. Z týchto dôvodov je grant prostriedkom na spustenie unikátnej databázy CTSM, ktorej fungovanie by malo byť dlhodobé.

Westmeath Field Names Recording ProjectA project is being undertaken to record field names in Westmeath. This project is being funded by The Heritage Council and Westmeath County Council.

For more information, contact Aengus Finnegan: fieldnames@aengusfinnegan.ieor Melanie McQuade, heritage officer: heritage@westmeathcoco.ie

Project website: aengusfinnegan.ie/field-names/

Monday, August 12, 2019

Nom d’un parti ! Pour une onomastique partisane

source

Paul Bacot, Michelle Lecolle (dir.), « Nom d’un parti ! Pour une onomastique partisane », Mots. Les langages du politiques, n° 120, 2019, 204 p., Lyon, ENS Éditions, ISBN : 9791036201707.

(publiée le 08 juillet 2019)

Les noms des organisations politiques sont des noms propres dotés de caractéristiques particulières : ils dénomment des groupes, sont choisis par ceux-là même qu’ils vont dénommer collectivement et sont formés de mots appartenant au lexique courant et porteurs de sens. Le baptême d’un parti est un acte de langage qui le fait exister en tant que tel, et le nom remplit dès lors plusieurs fonctions, vis-à-vis des adhérents et vis-à-vis du corps électoral. Il participe du positionnement parmi l’ensemble des acteurs collectifs de même statut, le situant vis-à-vis des autres, coprésents dans le même espace politique, ou ailleurs mais avec une même couleur politique, ou encore dans une histoire, parfois une filiation. Le nom du parti appartient à un univers peuplé d’autres noms auxquels il fait parfois explicitement écho. Il ne surgit pas ex nihilo, ni sur le plan du lexique employé, ni sur celui de la structure syntaxique. Les huit articles de ce dossier sont marqués par une grande diversité de situations (noms de partis fictifs, présents, passés), de pays (appartenant aux quatre principaux continents), de contextes politiques et d’orientations idéologiques. Selon les cas, les articles proposent des comparaisons entre noms de partis, la description d’évolutions d’un même parti et de son nom, ou l’émergence d’un nom… Les contributeurs appartiennent à différentes disciplines (principalement histoire, sciences du langage et science politique) qui, ensemble, contribuent à éclairer cet objet particulier, multifacette.
SOMMAIRE
DOSSIER
- Paul BACOT et Michelle LECOLLE – Noms de partis politiques : une onomastique atypique
- Alice KRIEG-PLANQUE – Les noms d’organisations politiques imaginaires : analyse d’un générateur automatique de noms de groupuscules
- Dominique COLAS – Du Parti ouvrier social-démocrate russe au Parti communiste d’Union soviétique : une série de noms programmatiques 
- Julien FRETEL – Un parti sans politique. Onomastique d’une innovation partisane : En Marche !
- Éric TREILLE – Fin de parti(e). La dénomination du PS en questions
- Salih AKIN – Noms de partis et messages politiques : le cas des partis politiques kurdes légaux en Turquie 
- Anne-Claire COURTOIS – Rupture et continuité d’un ethos politique autoritaire : les noms de partis au Burundi 
- Valérie BONNET – Du parti de la panthère noire aux panthères : un ou des Black Panther Party(ies) ? 
- Dilek YANKAYA, Clément STEUER et Hassan ZOUAOUI – Nommer l’islam politique. Répertoire lexical d’un réformisme et ses réappropriations locales dans les noms de partis islamistes


Tuesday, August 6, 2019

Нов речник на личните имена у българите

ссылка
Автор: Пенка Радева
Раздел: Други справочници, енциклопедии, речнициБългарски речници
Издателство: БАН Марин Дринов
Народност: българска
ISBN: 9789543229963
първо издание, 2019 год.
твърди корици, 456 стр.
Цена: 30,00 лв   
Проф. д-p Пенка Радева е дългогодишен преподавател във
Великотърновския университет. Научните й интереси са главно в областта на съвременния български език. Автор е на монографии, сборници със статии, учебници, помагала и речници за студенти и ученици. Предлаганият „Нов речник на личните имена у българите" обобщава резултатите от досегашните й изследвания върху българската антропонимия, намерили място в книгите „От А до Я. Имената на българите" (в съавт., 1985), „Имената на българите. Домашни имена. Заети имена. Празничнокалендарен именник" (в съавт., 2005), „Личното име - между традицията и съвременността" (2015) и др.

„Нов речник на личните имена у българите" представя именния фонд на нашия народ, граден хилядолетия и ползван в основната си част до наши дни. Предназначен е на първо място за младите, на които предстои да създадат потомство и да направят своя избор между традицията и модата в именуването. Той е за всички, които се интересуват от антропонимията или се нуждаят от справка за конкретни лични имена. За тези, които са без филологическа подготовка. Речникът включва нужната лингвистична, социокултурна и историческа информация, свързана с научното, съвременно осмисляне на имеобразуването и именуването в езиков и извънезиков контекст.
Надяваме се изданието да удовлетвори необходимостта от актуален научнопопулярен справочник по антропонимия, какъвто на книжния пазар у нас липсва вече няколко десетилетия.

Sunday, August 4, 2019

Lexicon of Greek Personal Names Online

link

The Lexicon of Greek Personal Names (LGPN) was established to collect and publish all ancient Greek personal names, drawing on the full range of written sources from the 8th century B.C. down to the late Roman Empire.

**** LGPN is in the initial stages of a major upgrade which will see the migration of the data contained in the seven published volumes from the current Ingres database to a XML database. As part of the upgrade, the potential uses of the online search facility will be enhanced so as to provide in the future enriched information about the individual person and their family relations, the place where they are attested and the nature of the documentation, as well as linguistic analysis of the names themselves and their frequency over time and space. The project would therefore welcome suggestions from users of the existing online searching, concerning improvements to its general layout and organization, as well as additional features and searchable variables that could be made available. Please contact any one of the editors by email with suggestions and ideas.****

ОНОМАСТИКА: ҚАЗАҚША ЖАРНАМА ҚАШАН ТҮЗЕЛЕДІ?

link

Тіл сарайында «Ономастика және көрнекі ақпарат мәселелері» тақырыбында семинар-кеңес өтті. Семинарға А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми қызметкерлері, ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің облыс бойынша басқармасының жауапты мамандары, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің оқытушылары, аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдерінің басшылары мен мамандары, жекеменшік жарнама агенттіктерінің қызметкерлері қатысты.
Шараны облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқарма басшысы Айдар Башбаев жүргізіп, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруда, оның қолданыс аясын кеңейтуде ерекше маңызды қозғаушы күштің бірі көрнекі ақпараттар мен жарнама екендігін айтты. Сонымен қатар, сыртқы жарнама мен көрнекі ақпарат мәтіндерінің сауатсыздығы ономастика саласының ғана емес, бүгінгі қазақ қоғамындағы жиі сынға ұшырайтын, аса өзекті мәселелердің бірі екендігіне, аз сөзбен көп мағына беретін, мәнді де мағыналы, тиянақты ойды білдіретін, жұрт санасына тез сіңетін қазақ тілді жарнамалар керектігіне тоқталды.
Кеңесте латын графикасының ономастикалық ережелердегі қолданылуы және графикалық кеңістікте жарнама мәтіндеріне қажетті емле мен пунктуация нұсқаулығын әзірлеудің жобаларын қарастыру сынды мәселелер қозғалды. Алғашқы болып баяндама жасаған А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор Рысберген Қыздархан латын әліпбиінің ерекшеліктері мен артықшылықтарын айта отырып, мемлекеттік тілдің қолдану аясындағы әлі де болса заңдастырылмаған ережелер жайлы түсіндіріп өтті. Сонымен қатар, қазақ тіліндегі латын графикасының қолданылуы елімізде тұратын басқа да ұлт өкілдеріне ыңғайлы жағдайдың қарастырылып жатқанын және жеке куәліктерде, туу туралы куәліктерде, АХАЖ немесе басқа да заңды мекемелерде кездесетін әртүрлі орфографиялық қателіктерді шешу жолдарын баяндады.
Жиында географиялық 16 атаудың (қырат, тақыр, тоғай, қыр секілді) халықаралық дәрежеде өзгеріске түспей, қазақша жазылатыны сөз болды. Бұл сөздер ЮНЕСКО-ның тізіміне кірді. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-дің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Гүлнар Төребекқызы «Өңірлік ономастиканың дамуы мен жаңару мәселелері» атты баяндамасында  облыс бойынша қазақша атаулар берілмей тоқтап тұрған аймақтардың құжаттары дайын екенін және қандай атау тағайындалғандығы туралы сөз қозғады. "Ономастикалық атауларды таңдаған кезде біздің басты мән беруіміз керек нәрсе, ол – дәстүрімізге сай, тарихи атауларды қолдану", – дейді ол.
Келесі кезекте мінберге А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының ғылыми қызметкері Ақмарал Пиязбаева көтеріліп, графикалық кеңістікте жарнама мәтіндеріне қажетті емле және пунктуация нұсқаулығын әзірлеудің жобасы жөнінде баяндама жасады. Мұнда емле және пунктуацияның жарнама хақында қолға алынған жаңа жобасымен таныстыра отырып, жарнамадағы қателіктердің категориясына тоқталды. Ең көп таралған қателік мағынасының дұрыс аударылмауы, қазақ тілінің негізгі ережелерін білмеу сынды мәселелермен байланысты болған. Алдағы уақытта бұл жағдайлардың барлығы шешілетін болады дейді мамандар.
Жиын соңында қатысушылар ономастика жайындағы басқа да мәселелер жайлы сөз қозғап, пікірлерін ортаға сала отырып, көкейлерінде жүрген ойлармен бөлісті.
Аймарал ДӘУЛЕТБЕКҚЫЗЫ
Сурет ғаламтордан алынды

Appel à communications : Questions interdisciplinaires sur le toponyme

ICOS

Colloque de l’Université de Genève Département de français moderne:
5 et 6 mars 2020
Peut-on habiter un lieu sans le nommer ? comment baptise-t-on une ville, une forêt, un lac ? Les noms propres de lieux sont partout, présence familière et rassurante qu’on oublie parce que l’on se contente de s’en servir. Des littéraires, inspirés par l’obsession qui habite certains écrivains (Proust, Gracq, Modiano) se tournent vers eux et convient des spécialistes d’autres disciplines pour les interroger. Le constat, en effet, d’un décalage considérable entre l’importance que revêt le toponyme dans tous les domaines des sciences humaines et le peu de recherches qui sont ou ont été menées à son sujet est à l’origine de ce colloque. Le toponyme est un objet (trop) évident, qui pourtant définit et oriente notre compréhension et nos représentations du monde : signe efficace, mémoriel et symbolique, individualisant mais socialement et collectivement institué, il découpe, ordonne et hiérarchise le réel et l’imaginaire ; il relie l’espace et le langage, le représenté et la représentation.
Comme tout nom propre, et du fait de sa « double nature », le toponyme est, en effet, un indicateur majeur du dispositif historique, géographique et politique d’une époque donnée comme de ses manifestations esthétiques et culturelles ; il se place ainsi résolument au croisement épistémologique de nombreuses disciplines : géographie, anthropologie, théologie, histoire, littérature, linguistique… En privilégiant, dès lors, une approche interdisciplinaire, ce colloque se donne pour objectif de rassembler des réflexions de chercheurs qui se sont confrontés à cet objet dans leurs travaux. Il croisera ainsi approches théoriques et études de cas, afin que soient mis en lumière les enjeux multiples et variés du toponyme, tels qu’esquissés ci-dessous :
Toponymie et représentation : quel est le rôle de la nomination et de la re- nomination dans la construction spatiale et historique, politique et économique ? Comment s’articulent le texte et l’image cartographique ?
Toponymie et identité/identification : de quelle manière le nom propre de lieu participe-t-il aux constructions identitaires ? Par quels moyens les groupes sociaux s’ancrent-ils dans des espaces, définissent-ils des frontières ; comment,a contrario, comprendre les phénomènes de flânerie, d’errance, de migrations ? Quel est le rôle des noms, instruments de la «longue durée», dans la conservation ou la construction d’une mémoire, collective ou individuelle ?
Toponyme et signification/référentialité : quel lien entretient la toponymie réelle avec la toponymie imaginaire ? Que peuvent nous apprendre les noms propres sur le rapport entre réalité et fiction ?
Toponymie et narration : comment interviennent les noms propres de lieu dans l’économie d’une œuvre ? Peuvent-ils en infléchir le genre ? conditionner un horizon d’attente ? comment cohabitent temporalité narrative et spatialisation ?
*
Agenda et contact :
Les propositions de communication d’une longueur maximum de 3’000 signes (espaces compris) sont à envoyer avant le 30 septembre 2019 à pauline.mettan@unige.ch et à christelle.reggiani@gmail.com.
Nous vous remercions d’y préciser un titre ainsi que votre discipline. Les approches interdisciplinaires et les communications à deux voix sont vivement encouragées.
Comité d’organisation : Pauline Mettan, Christelle Reggiani, Martin Rueff