Thursday, September 30, 2021

Vídeo resum de la XIII Jornada d'Onomàstica "Nom Urbà"

 

Wednesday, September 29, 2021

7th Panhellenic Conference of Onomastics

 Programme 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Association Onomastique Grecque 


7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

7th Panhellenic Conference of Onomastics 

με θέμα: «ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 

«Onomastics of Naxos and Lesser Cyclades» 

Αφιερωμένο στον Ομότιμο Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α. και πρ. Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε. κ. Ιωάννη Προμπονά 

Dedicated to the Professor Emeritus of the National and Kapodistrian University of Athens and former Chair of Greek Onomastic Society Mr. Ioannis Prombonas 

ΝΑΞΟΣ, 1-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 

(ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ) 

Naxos, 1-3 October 2021


Tuesday, September 28, 2021

Onomastique Arthurienne

 lien


Actuellement Ana Donnard (Professeure associée à l'Universidade Federal de Uberlândia, Brésil) travaille sur l'onomastique arthurienne à partir du texte du Chronicon Briocence - première source pour l'Histoire de la Bretagne armoricaine. C'est une évidence le fait qu'elle s'appuit sur les recherches des grands experts - l'Onomastique étant un travail de toute une vie en Linguistique Historique à la croisé d'autres disciplines comme la Mythologie Comparée, l'Histoire des textes et l'Archaeologie, ce qui doit se traduire par un savoir érudit de grande ampleur. Il s'agit ici donc d'une étude et d'un travail de collecte d'une bibliographie concernant l'onomastique des noms arthuriens bretons, parfois oubliés dans la série des recherches universitaires. En même temps l'étude du contexte historique de la Chronique de Saint Brieuc - Chronicon Briocence - et des discussions des historiens à propos de l'autorité du texte pour une histoire de la Bretagne fait venir à la superficie un topos un peu oublié dernièrement - l'existence d'une source en vieux-breton dont se serait servi Geoffroi de Monmouth pour construire son oeuvre majeure - HISTORIA REGUM BRITANIA. L'histoire obscure de la Bretagne armoricaine, de ses rois et saints fondateurs font aussi objet de discussion puisque c'est l'horizon historique de notre corpus.

Etant donné que la Bretagne armoricaine et le mythe arthurien s'inscrivent dans le sillon des Etudes Celtiques, une approche critique du celtisme fait aussi objet de son étude. Les controverses sur les Celtes, depuis la Renaissance, font la difficulté de ce champ d'études ayant d'innombrables pièges. Celtomanie, Celticité, Celtoïde. Voilà trois mots pour faire valoir tout une entreprise périlleuse.

Conference 'L’onomàstica de la Torre de l’Espanyol, l’inventari'

 link

Conference 7: Wednesday 6th October

4 - 5:30 pm. Conference 'L’onomàstica de la Torre de l’Espanyol, l’inventari' (Onomastics in Torre de l'Espanyol: the Inventory).

Conference given by Sílvia Veà Vila.

Abstract: Producing onomastic inventories is an urgent task today. With the move away from tilling the land in favour of other work, oral transmission of placenames is stifled and most toponyms could disappear alongside the last people who harvest the local lands. For this reason, work needs to get underway to collect and commit to paper all information at risk of disappearing shortly if nothing is done. This information is not just related to a few names, but rather refers to our language, landscape, history, society, worldview and a long list of other diverse areas of knowledge.

Onomàstica de la Torre de l’Espanyol, winner of the first Ramon Amigó i Anglès Research Award (2016-2018), came from a desire to preserve toponyms and anthroponyms in towns and cities in Catalan-speaking regions.

This presentation will look at how to produce an onomastic inventory, the work that the Ramón Amigó i Anglès Research Award wishes to develop and some of the toponyms and anthroponyms collected in the town of Torre de l'Espanyol, in Ribera d'Ebre county.

Monday, September 27, 2021

ВЫЯВЛЕНЫ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОНОМАСТИКИ

The SNSBI autumn conference "Expanding horizons in name studies"

 We’re thrilled to announce that registration for the 2021 Autumn day conference (online), taking place on 23 October, is now open.

The conference is free for SNSBI members, with a small charge of £5 for non-members.Full programme and booking link : snsbi.org.uk/2021_autumn_on.

Program

 • 09.30 Rhian Parry: Collecting and sharing toponyms in Wales
 • 10.00 Katie Hambrook: Promoting public engagement with place-name studies
 • break
 • 10.45 Susan KilbyUrban communities, street-names, and challenging histories
 • 11.15 Sara Uckelman: Update from the SNSBI outreach working group on schools
 • break
 • 12.00 Nic Coombey: Finding the field-names of Borgue, Dumfries and Galloway
 • 12.30 Aengus Ó Fionnagáin: Community-led collection of minor place-names and the Westmeath Field Names Project 2018–21
 • lunch break
 • 14.00 Round table: Name studies in Britain and Ireland, 30 years on

The round table will celebrate thirty years since the launch of SNSBI in October 1991. Our panellists will reflect on developments in onomastics over the last three decades in their areas of specialist interest, and will look to the future of the discipline. The panellists are Richard CoatesPeter McClureKay MuhrSimon Taylor, Hywel Wyn Owen, and the discussion will be chaired by Carole Hough.

Sunday, September 26, 2021

Welsh Place-Name Society’s Annual Conference

 


Saturday, 2 October 2021, on Zoom *simultaneous translation to English Contact us on enwaulleoedd@gmail.com (before 8pm on 1 October) for Zoom links.

Friday, September 24, 2021

Panel Discussion "Correct Spelling of Kazakh Forenames and Surnames in Latin script"

 link 

Областным управлением культуры, отделом ономастики 16 сентября   2021 года в здании «Ұлы Дала Орталығы» был организован областной круглый стол на тему «Латын графикасында Қазақстан азаматтарының тегі мен есімдерін дұрыс жазу».
 
        

Цель круглого стола - обсудить, как писать фамилии и имена на латыни, оказать методическую поддержку, обменяться мнениями, найти решения.

         В круглом столе приняли участие ученые Международного казахстанско-турецкого университета имени К.А.Ясави, специалисты по ономастике и языку из 17 районов, городские отделы культуры и развития языков.

Thursday, September 23, 2021

Wednesday, September 22, 2021

Seminar "Onomastic space in the light of spiritual rebirth: achievements and the future" in Kazakhstan

 link

On September 21, 2021, in the city of Zhitikara, Zhitikarinsky district, the Department for the Development of Languages of the Akimat of Kostanay region together with the public foundation "SANALY URPAQ" held a field seminar "Onomastic space in the light of spiritual revival: achievements and the future".

The main purpose of the event is to organize and conduct an analysis and research of the onomastic situation in the region, collect, systematize and organize information about historical toponyms, outstanding personalities of the region, develop proposals for restoring previously lost historical toponyms, study proposals for onomastic renewal.

The seminar was attended by members of the regional onomastic commission, heads and specialists of the departments of culture and language development of the akimats of the cities of Arkalyk, Rudny, Lisakovsk, Amangelda, Auliekolsky, Denisovsky, Zhangeldinsky, Zhitikarinsky, Kamystinsky, Karabalyk, Naurzumsky, Beimbet Maylin and Fedorovsky districts, scientists, local historians, media representatives.

During the seminar, scientists, local historians, specialists exchanged views and shared their experience on the issue under discussion.

Une nouvelle chaire UNESCO en toponymie inclusive

Une équipe internationale, dirigée par l’UNIGE (Université de Genève), va travailler sur les questions de nominations des lieux à l’échelle mondiale, en se penchant notamment sur les questions de genre, de visibilité des minorités et de développement durable.
Comment les lieux sont-ils nommés dans le monde? Par qui? Avec quels enjeux politiques, culturels, sociaux, mémoriels? Pour répondre à ces questions, des chercheurs/euses de l’Université de Genève (UNIGE) lance une nouvelle chaire UNESCO en toponymie inclusive: «Dénommer le Monde». Les objectifs? Rendre visible cette problématique –qui prend actuellement de plus en plus d’ampleur–, en expliquer les mécanismes, créer un espace de dialogue entre les académiques, la société civile et les opérateurs publics et privés, et inventorier de bonnes pratiques et recommandations en la matière. En effet, de ce qui semble n’être qu’une sousbranche de la linguistique découlent de nombreuses problématiques comme la question du genre, la visibilité des minorités, les langues et savoirs autochtones et le rapport à la colonisation. Durant les quatre prochaines années, l’UNIGE initiera un fonctionnement en Réseaux de partenaires autour de cette chaire, particulièrement avec l’Afrique et l’Europe pour les réseaux académiques, et avec des organisations internationales.

Monday, September 20, 2021

VII Международная научная конференция «Наука и мир в языковом пространстве»

 ссылка

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в VII Международной научной конференции «Наука и мир в языковом пространстве», которая состоится на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 17 ноября 2021 г.


К участию в работе конференции приглашаются преподаватели-лингвисты, литературоведы, культурологи, учителя, методисты, журналисты и др., сфера научных интересов которых связана с теоретико-методологическими и прикладными проблемами филологии, межкультурной коммуникации, методики преподавания лингвистических дисциплин.

Планируется работа по следующим тематическим направлениям:

 1. Теоретико-методологические и прикладные проблемы филологии.
 2. Ономастика.
 3. Язык как отражение духовных и этнокультурных ценностей.
 4. Межкультурная коммуникация: проблемы и перспективы.
 5. Методика преподавания лингвистических дисциплин: традиции и инновации.
 6. Язык и средства массовой информации.
 7. Философско-историческое осмысление и психологическое исследование языкового пространства.
 8. Теория и методика профессионального образования.

Форма участия в конференции – очная / заочная / дистанционная (в режиме вебинара).

Рабочие языки конференции – русский, украинский, английский.

Статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции бесплатно с размещением на официальном сайте donnasa.ru и постатейно включены в РИНЦ.

Авторы получат сборник по электронной почте.

Просим строго следовать требованиям, изложенным в Информации для авторов статей (см. Приложение 1).

Все статьи должны быть тщательно вычитаны и отредактированы. Авторы научных статей несут ответственность за оригинальность текстов, а также достоверность изложенных фактов и положений.

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов для публикации. Статьи, которые не отвечают требованиям, будут отклонены.

Материалы просим высылать по адресу электронной почты nim@donnasa.ru до 5 ноября 2021 г.

 

Будем рады Вашему участию!

Оргкомитет

Programme of the 22nd International and Nationwide Onomastic Conference in Poland

 Programme in PDF

On October 14-16, 2021, the XXII International and Nationwide (All-Polish) Onomastic Conference will take place in Rzeszów (Poland)XIII Jornada d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

 link


Thursday, September 16, 2021

The Hidden History of Placenames with Dr Frances Kane


A virtual talk with Dr Frances Kane, Research Fellow with The Northern Ireland Place-Name Project, exploring the various historical events, linguistic developments and changes in the social context within which contemporary place-names in Ireland have been coined. Léacht fhíorúil leis an Dr Frances Kane, Comhalta Taighde le Tionscadal Logainmneacha Thuaisceart Éireann, a thaiscéalfaidh na himeachtaí stairiúla, forbairtí teanga agus athruithe sa chomhthéacs sóisialta a raibh tionchar acu ar éábhlóid na logainmneacha comhaimseartha in Éirinn.

Do MARANHÃO à BAHIA: contribuições sobre os atlas toponímicos

Saturday, September 11, 2021

Наука за чашкой чая, или "Занимательная ономастика"

 Авторы: Анна Манченкова и Анна КоваленкоЕсть ли у науки строгие рамки? Всегда ли наука сопровождается полуночными бдениями и литрами выпитого кофе? Нужно ли нанимать профессионального переводчика для толкования научного языка?

На все эти вопросы клуб «Занимательная ономастика» находит свой ответ! 

В ноябре 2018 года мы смогли по-новому взглянуть на науку и превратить научные собрания в уютные чаепития. Научно-популярный клуб «Занимательная ономастика» не даст вам заскучать, ведь у нас наукой можно заниматься танцуя, складывая оригами и играя в «Мафию». Вот уже четвёртый год мы встречаемся каждый месяц, пытаясь разгадать загадки имён собственных в теплой компании единомышленников. За это время мы успели отметить множество праздников, совершить виртуальное кругосветное путешествие и «нарисовать» портреты известных людей — и повсюду на этом пути нас сопровождала ономастика, наука об именах собственных.

читать дальше

Conference 'Les problemàtiques patronímiques a la Catalunya del Nord i la francesització dels cognoms (segles XV-XXI)'

link 

Conference 6: Wednesday 22nd September

4 - 5:30 pm. Conference 'Les problemàtiques patronímiques a la Catalunya del Nord i la francesització dels cognoms (segles XV-XXI)' (Patronymic Issues in Roussillon and the Francisation of Surnames [15th-21st Centuries]).

Conference given by Joan Peytaví Deixona.

Abstract: The presentation shall provide an historic overview of patronyms in Roussillon between the middle ages (when surnames were set) and the early 21st century. It will look at the assignation of patronyms, feminisation, double surnames and passing on surnames by women, amongst other specificities shared in many Catalan-speaking areas. There will also be a section explaining and illustrating how the change of state in the 17th century arising from the Treaty of the Pyrenees and the partition of Catalonia had repercussions on surnames not just from the 18th century. It will discuss how progressive francisation from the 19th century and subsequent linguistic break and replacement in the last third of the 20th century have changed the pronunciation of local and imported Catalan surnames in the last 100 years. In addition to identity problems, divergence and lack of knowledge of history and language, Catalan surnames from the beyond the Albera Massif have undergone changes in several ways.

Tuesday, September 7, 2021

Odborný pracovník / odborná pracovnice výzkumu a vývoje v oddělení onomastiky

 link

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka / odborné pracovnice výzkumu a vývoje v oddělení onomastiky.

 

 

Požadavky: ukončené magisterské studium ve filologickém oboru. Výhodou je ukončené nebo probíhající doktorské studium, znalosti cizích jazyků, schopnost základního porozumění textu v různých cizích jazycích (včetně jazyků užívajících cyrilici), základní orientace v onomastice, povědomí o základní onomastické literatuře.

 


Nástup a výše úvazku dle dohody.

 

Nabízíme 25 dní dovolené, 3 dny indispozičního volna, pružnou pracovní dobu a možnost částečné práce z domova.

 

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a doklady dosavadní odborné práce na e-mailovou adresu zamestnani@ujc.cas.cz. Vyhrazujeme si právo neodpovídat na nabídky, které nesplní výše uvedené požadavky.


Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2021

Monday, September 6, 2021

Welsh Surnames ExplainedDo you have roots in Wales or other Celtic nations? Surnames in these places have an interesting history different from that of surnames in other parts of the world. This video explains the origins of Welsh surnames, why there are so few, the role surnames play in society, and why people in the past centuries went about picking up a surname.

Studies in Honour of Professor Vincent Blanár on the 100th Anniversary of His Birthday

 link

The 72nd issue of the Journal of Linguistics (Jazykovedný časopis, Vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. - Journal of Linguistics. Scientific Journal for the Theory of Language) is dedicated to ONOMASTICS !!! Why????? 

Last year, the linguistic community commemorated the 100th anniversary of Professor Vincent Blanár - the "nestor" of Slovak linguistics and onomastics. His theory of proper name forms the basis of the Slovak onomastic school and is also known and used in the international context. Enjoy !!!


Multicultural Patronymic Landscapes of Naming in Russia, France, Germany, Great Britain and Romania

 Springer + ResearchGate

A couple of days ago, I got the book "Names and Naming / Multicultural Aspects" where the 9th Chapter has been written by your obedient servant ! Any comments are more than welcome! This chapter represents a contrastive study of the common Russian, French, German, British and Romanian patronyme-based surnames. The aim of the study is to elaborate and evaluate name-based materials for five countries in the form of statistical data, then to analyse and confront motive-related surname clusters and their percentages in order to determine naming patterns and name-giving properties. From this perspective, Romania is of greatest interest as this country is situated at the crossroads between East and West. The typological analysis of Romanian surnames may help resolve numerous questions.


Keywords

Patronymic landscape Motive-based surnames High-frequency names Family names Saturday, September 4, 2021

Talk ‘Stair Cheilte na Logainmneacha - The Hidden History of Placenames’

 link

‘Stair Cheilte na Logainmneacha - The Hidden History of Placenames’

Fri 17th Sep 1:00pm - 2:00pm
Cultúrlann Uí Chanáin37 Great James St, Londonderry BT48 7DF, UK

Dr Frances Kane, The Northern Ireland Placename Project,


Dr Frances Kane is a Research Fellow who works to establish the linguistic origins of townland names and other historical names within The Northern Ireland Place-Name Project which has been based at the Celtic department at Queen's University Belfast since 1987. 

Her talk, entitled ‘Stair Cheilte na Logainmneacha - The Hidden History of Placenames’ will detail her current research, and explore the various historical events, linguistic developments and changes in the social context within which contemporary place-names in Ireland have been coined and used since earliest records began. This talk will be delivered in English.

Please note that event details may change at short notice on account of Covid-19 regulations, please check www.derrystrabane.com/culturenight for updates.
Further information: gaeilge@derrystrabane.com

Friday, September 3, 2021

Name Change as an Adult


It takes a special kind of bravery to change your name as an adult, and it's a conversation that needs to be had.

Wednesday, September 1, 2021

15. Tagung des Arbeitskreises für Namenforschung 2022

 GfN


Die 15. Tagung des Arbeitskreises für Namenforschung ist dem Rahmenthema

Namenforschung und Altertumskunde

gewidmet und wird am 7.-9. Oktober 2022 an der Universität Zürich ausgerichtet

Nebst wissenschaftsgeschichtlichen Beiträgen zum Thema sind die Forschenden eingeladen, sich insbesondere zu folgenden Themenbereichen zu äussern:

 • allgemein zu frühgeschichtlichen Namen der Antike, der Völkerwanderungszeit und des Frühmittelalters, insbesondere Personen-, Völker- und Ortsnamen, sowie fallweise auch zur rekonstruierten Vorgeschichte historisch überlieferter Namen.
 • zu epigraphisch bezeugten Namen und ihrem besonderen Status, also etwa Namen, wie sie in der südalpinen Epigraphik, in Runeninschriften, Matroneninschriften oder allgemein der klassischen Epigraphik zutage treten.
 • zu Fragen der alteuropäischen Onomastik im Sinne einer Bezugnahme auf Namen voreinzelsprachlicher Herkunft.
 • zu interferenzonomastischen Phänomenen im oben skizzierten Zeitraum.

Willkommen sind darüber hinaus Beiträge, die mit einer archäologischen Perspektive auf den aktuellen Identitätsdiskurs zurückgreifen oder sich mit Fragen der ethnischen Kategorisierung archäologisch fassbarer Personengruppen auseinandersetzen.

Aufgrund des Tagungsorts sind Beiträge mit Fokus auf den historischen (rätischen) Alpenraum und seinen (romanischen, germanischen, keltischen, venetischen, rätischen und etruskischen) Namen und Namentypen besonders erwünscht.

Bitte benutzen Sie für die Anmeldung folgendes Online-Formular: www.ds.uzh.ch/de/tagungen/arbeitskreis22

Wir freuen uns, möglichst viele von Ihnen in Zürich wiederzusehen!

Martin H. Graf und Ludwig Rübekeil

Welcome to the website of the 28th International Congress of Onomastic Sciences!

 link


The purpose of the congress is to advance academic research on names and naming by bringing together scholars from all over the world. The studies presented in the congress can represent various academic disciplines and categories of proper names.

The theme of the congress is Sustainability of names, naming and onomastics. The presenters are encouraged to evaluate how their work could promote the goals of sustainable development.

The congress is organized by the University of Helsinki, in collaboration with the University of Turku and the International Council of Onomastic Sciences.

Actes du XVIe Congrès International des Sciences Onomastiques (Québec, 1987)