Tuesday, October 10, 2017

Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 14

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 14 
Сборник 

Автор(и):  

ISBN978-619-208-057-0 
Излязла от печат:  05.10.2017 г. 
Брой страници:  560 
Цена:  6 лв.

Съдържание:

I. ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА
I.1. ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Тодор Балкански — Булгаризми. Тезаурус............................. ....11
Людвиг Селимски — Из загадките на българските фамилни
    имена.................................................................................... ....22
I.2. АНТРОПОНИМИЯ
Марияна Парзулова — Фамилните имена на българите —
отражение на историята на езика и живота на народа ни.....41
Стойно Спасов — Най-разпространените фамилни имена
    в Полша. Статистически и лингвистични наблюдения .......51
Румен Петков — Именуването на българите в
административното право в периода XIX в. —
първата половина на ХХ в. ............................................... ....68
Anca-Maria Bercaru — Traditional compound feminine names
in the Serbian anthroponymy................................................ ....80
Татьяна Рацен — Коннотация личных имен собственных..........91
Стела Монева — Перикъл: име и прозвища........................... ....96
Silvia Pitiriciu — Anthroponymes d’origine dans la langue
en Roumaine. Interpretations sйmantiques.  ......................... ..106
Надежда Гайдаржи – Фамилните и уличните имена 
на гр. Твърдица, Република Молдова ..........................................112
Татьяна Трощинская-Степушина — Категория безымянности 
как способ именования персонажей в художественном
тексте................................................................................. ..121
Рада Левкова – Новото поколение и ономастиката:
    отношението на  деца в училищна възраст към личните
    имена................................................................................... ..130
Пело Михайлов — Женското име Енгелсина
в българската антропонимия ..................................................143
Miroslav Кazík — Ћivй osobnй menб v triede ћenatych muћov
   v sъљi ..............................................................................................157_
Мирослава Мамич —  Лингвокультурная коннотация
имени собственного в женском журнале .................................172
Васил Кондов — И все пак кой е Кърджали:
“булгар” или сърбин?.................................................................180
Оливия Богуш, Евелина Мьодуховска — Новые тенденции 
в транскрипции и транслитерации имен и фамилий
в польском, русском и других языках.......................................185
I.3. ТОПОНИМИЯ
Carmen Banюa — Legenda toponimicг. Mecanismele creaюiei .............191
Вiктор Шульгач — Украiнськое Багорман i етимологiчне 
гнiздо з коренeм *Gъrm (на матерiалi антропонiмiї) .............199
Димитър Маринов – Движение на населението в
Северното Причерноморие (Варненско и Добричко).
Езиковоархеологически прочит ....................................................215
Анка Стоилова — Български топоними в арабски ръкописи
от фонда на НБКМ ...................................................................226
Светослав Вербич — Болгарська гiдронiмiя Нижньої
Надднiстрянщини i прилеглих территорiй
(структурно-семантичний аспект) ..........................................244
Маргарита Николова — Топоними, свързани с българите
кучи/кучани/кочани .....................................................................256
Кирил Цанков — Ойконимът Търговище в балкански
   контекст .......................................................................................272
Александр Шапошников — Историческая топонимия 
провинции Европа. Етимология и топография.....................278
Ангел Попов — Академията в Разград.........................................302
I.4. ЕТИМОЛОГИЯ И ОНОМАСТИКА
Боряна Михайлова — Соматизмът череп в българската
народна географска терминология и топонимия............ 307
Мариана Белнейска-Георгиева – Спелеонимията като
неразработен дял на българската ономастика ....................320
Ольга Ларионова — Метафорические модели родства
с ономастическим компонентом в русской загадке ...............331
Мария Манева — Съвременни проявления на ономастиката
в пресата след приемането на България в Европейския
съюз...............................................................................................345
Наталья Кочнева — Свет и цвет в литературном
     ономастиконе Владислава Крапивина ....................................356
Катя Исса —  Знаковата роля на назоваването по
вертикалата на българското езиково пространство.........363
Elena Camelia Zăbavă — Contribuюia  ligvistului Georghe 
Bolocan la dezvoltarea onomasticii romвneюti ...............................379
Хасан Якуб Хасан — За етимологията на няколко изчезнали
еклезионима .................................................................................386
Ирина Ильченко — Хрононiми в художнiй системi роману
П. Загребельного “ДИВО”.........................................................403
Ева Ковачева — Кэсйпт и неговите еквиваленти като
обозначение за Бог в елинистическо-римското
обкръжение на Християнството .............................................414
Mirosława  Świtała-Cheda — Zoonimy w њwietle aktu
    onimicznego....................................................................................424
Aleksandra Niewiara — Mуwienie o własnym paсstwie. Polskie
   i europejskie etatonimy – tradycia i zjawiska wspуlczesne............437
Валентина Байкова – Имена онежских былин и “Калевалы”
как источники изучения истории языка и этнической
культуры........................................................................................455
Димитър Маринов – Агроними в българската топонимия
на Бесарабия, мотивирани от имена на сортове лозя.............461

II. ГОДИШНИНИ 
Людвиг Селимски – Доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова –
творец и организатор на полето на българската
ономастика ........................................................................ 467
Кирил Цанков – Проф. Балкански в българската ономастична
    наука...............................................................................................503
Наталья Колесник – IN MEMORIAM. Професор, доктор
     фiлологiчних наук Дмитро Бучко (8.11.1937 – 11.2.2014)........524

III. РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Людвиг Селимски – Рецензия. Евгений С. Отин, Гидронимия
    Дона................................................................................................533
Рада Левкова – Рецензия. Марияна Парзулова, Тодор Балкански.
Именуването на българите през XX–XXI век.
Енциклопедичен справочник........................................................540
Нено Неделчев – Рецензия. Марияна Парзулова. Именуването
на българите. Енциклопедия........................................................543
Рада Левкова – Рецензия. Анна Михина. Антропонимия
болгарской диаспоры Северного Приазовья ...............................551
Боряна Емилиянова – Анотация. Речник на народните
    географски термини в румънския език........................................557

No comments:

Post a Comment