Wednesday, July 6, 2022

Ландшафтни термини за назоваване на водни обекти в микротопоними


Секция: Българска ономастика Надежда Данчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Ландшафтни термини за назоваване на водни обекти в микротопоними от Западна България

No comments:

Post a Comment