Monday, May 22, 2017

Nabór na Językoznawcze Studia Doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

IJP PAN

Zakres merytoryczny studiów doktoranckich – językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne.
Proponowane zagadnienia:
 • metodologia badań lingwistycznych
 • metodologia prac naukowych z zakresu historii języka
 • lingwistyka komputerowa i leksykografia cyfrowa
 • leksykografia i leksykologia
 • kultura języka polskiego
 • dialektologia (język mieszkańców wsi; wprowadzenie do leksykografii gwarowej)
 • diachronia i etymologia polska i słowiańska
 • onomastyka polska i słowiańska
 • socjolingwistyka
 • etnolingwistyka
 • geolingwistyka
 • wprowadzenie do łaciny średniowiecznej (łacina średniowieczna jako język nieetniczny)
Studia mają charakter stacjonarny i są bezpłatne.

Rekrutacja na Językoznawcze Studia Doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego PAN odbywa się w drodze konkursu.
O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego (maksymalnie 100 punktów).
Ocenie podlegać będą:
 • dyplom studiów wyższych (tj. studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich) oraz przebieg studiów – max. 20 punktów
 • dorobek naukowy bądź udział w życiu naukowym (koła naukowe, konferencje, seminaria) – max. 20 punktów
 • projekt rozprawy doktorskiej – max. 40 punktów
 • udokumentowana znajomość języków obcych – max. 20 punktów
O przyjęciu na studia decyduje łączna liczba zdobytych punktów. Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia na studia wynosi 60.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Proces rekrutacyjny będzie uwzględniał szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
Na Językoznawcze Studia Doktoranckie mogą być przyjęci obcokrajowcy z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 28 września 2017 r. (czwartek) w siedzibie Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 31.

Dokumenty należy składać od 26 czerwca do 18 września 2017 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Instytutu Języka Polskiego PAN lub nadsyłać pocztą na adres IJP PAN z dopiskiem: Studia Doktoranckie – rekrutacja 2017/2018 (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
Wymagane dokumenty:
1) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dyplomu równorzędnego)
2) CV
3) propozycja pracy doktorskiej (cele, założenia, konspekt – max. 2 strony wydruku komputerowego)
4) dwa zdjęcia w formie papierowej (45 x 65 mm; jak do dyplomu magisterskiego) i jedno w wersji elektronicznej na CD (format .jpg)
Do dokumentacji można dołączyć:
1) certyfikaty i inne potwierdzenia znajomości języków obcych
2) dokumentację dorobku naukowego bądź udziału w życiu naukowymW razie pytań można się zwracać do sekretarza naukowego Językoznawczych Studiów Doktoranckich:
dr Emil Popławski
12 632-56-92, wew. 356

No comments:

Post a Comment