Thursday, November 9, 2017

XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna


Szanowni Państwo,

przygotowujemy się do XXI Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, która odbędzie się w przyszłym roku, a jej współorganizatorem i gospodarzem jest tym razem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jesteśmy przekonani, że organizowana przez nas konferencja będzie ważnym wydarzeniem naukowym w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, w którym wezmą udział uczeni reprezentujący ośrodki naukowe i akademickie z Polski i zagranicy. Planowane przez nas obrady dadzą okazję do prezentacji naukowych osiągnięć, przedyskutowania najistotniejszych zagadnień wynikających z badań onomastycznych i rozpowszechnienia informacji o podjętych inicjatywach badawczych. Będzie to spotkanie z nauką o nazwach własnych i z nazwami własnymi, które przyczyni się do pokazania dorobku i kierunków rozwoju polskiej onomastyki na forum międzynarodowym, w kontekście wymiany poglądów z zagranicznymi badaczami. 

Temat konferencji łączy dwa bloki zagadnień. Naszym celem jest z jednej strony refleksja metaonomastyczna, związana z terminologią stosowaną do nazw własnych, z potrzebą uzgodnień teoretyczno-terminologicznych. Z drugiej strony chodzi nam o przybliżenie sposobów tworzenia i wprowadzania onimów w obieg językowy, przede wszystkim w odniesieniu do warunków ich funkcjonowania jako swoistych wyznaczników polskiej sytuacji językowej dawniej i dziś, w wymiarze faktograficznym i kulturowym, ale także przy uwzględnieniu sytuacji w innych językach. 
Więcej informacji związanych z problematyką konferencji znajdą Państwo w tekście ją zapowiadającym, który jest zarazem zaproszeniem.

Tak duże przedsięwzięcie, jakim jest planowana konferencja, wymaga dobrze działającego komitetu organizacyjnego. W jego skład wchodzą pracownicy różnych zakładów i instytutów Wydziału Humanistycznego UMCS. Są to: Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii Instytutu Filologii Polskiej, Zakład Filologii Ukraińskiej oraz Zakład Białorutenistyki i Bułgarystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XXI MiOKO

Adam SiwiecNo comments:

Post a Comment