Thursday, December 30, 2021

P R I H L Á Š K A na 22. SLOVENSKÚ ONOMASTICKÚ KONFERENCIU

 LinkP R I H L Á Š K A

na 22. SLOVENSKÚ ONOMASTICKÚ KONFERENCIU  s názvom

 

PRODUKCIA A PERCEPCIA ONYMICKÝCH SYSTÉMOV

 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 5. – 7. september 2022


ĎALŠIE INFORMÁCIE O KONFERENCII

 

Rokovacie jazyky: slovanské jazyky, angličtina, nemčina.

Forma organizácie podujatia: hybridná (prezenčne a online).

Termín odovzdania abstraktu: prihlášku s abstraktom treba poslať do 31.mája 2022.

 

Keďže onomastika je interdisciplinárnou vedou, ktorá má prieniky s mnohými jazykovednými, ale aj nejazykovednými odbormi, radi privítame aj príspevky kolegov z nejazykovedných oblastí, ktorí sa pri svojom výskume stretávajú s tvorbou a fungovaním vlastných mien.  


Vedecký výbor konferencie:

doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski, PhD. (Inštitút romanistiky, Lodžská univerzita v Lodži, Poľsko)

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave)

doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD. (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove)

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

prof. Svitlana M. Pachomovová, DrSc. (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove)

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h. c. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, ČR)

prof. Viktor P. Šuľhač, DrSc. (Inštitút ukrajinského jazyka, Ukrajinská národná akadémia vied, Ukrajina)

Mgr. Iveta Valentová, PhD. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave)

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave)

 

Organizačný výbor konferencie:

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD., PaedDr. Mária Beláková, PhD.,        Mgr. Marek Mikušiak, PhD., Mgr. Štefania Vyskočová, Mgr. Dominika Bašistová, Mgr. Patrik Miskovics, Mgr. Tomáš Truban

No comments:

Post a Comment