Wednesday, February 20, 2019

Onomastyka - neohumanistyka - nauki społeczne (2018)

The volume comprising papers form the jubilee 20th International and Polish Onomastic Conference is already available.
Tom referatów z jubileuszowej XX MiOKO już w sprzedaży.

Onomastyka - neohumanistyka - nauki społeczne, pod redakcją Urszuli Bijak, Halszki Górny i Małgorzaty Magdy-Czekaj, Kraków 2018, 568 s.
Tom Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne zawiera  ponad czterdzieści tekstów polskich i zagranicznych badaczy, poświęconych roli i miejscu nazw własnych  w kreowaniu i postrzeganiu świata oraz kultury, a  także eksponujących wieloaspektowość i interdyscyplinarność  badań onomastycznych.
Artykuły otwierające tom upamiętniają  wybitnych uczonych: Henryka Borka  i Kazimierza Rymuta, w związku z przypadającą w 2016 r. okrągłą rocznicą  ich śmierci. Uczczona  została także pamięć czeskiego lingwisty Ivana Lutterera i jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Aleksandry Cieślikowej. Rok 2016 obfitował również w inne rocznice ważne dla środowiska onomastycznego, o których pisze Barbara Czopek-Kopciuch. Są to: sześćdziesiąta rocznica opublikowania pierwszego numeru pisma „Onomastica”, którego inicjatorem był Witold Taszycki, oraz dwudziesta cykliczna konferencja onomastyczna. I Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (obecnie Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna) została zorganizowana w 1979 r. w Szczedrzyku pod Opolem z inicjatywy Henryka Borka, ówczesnego przewodniczącego Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Konferencja jubileuszowa  (XX MiOKO) odbyła się w Krakowie w 2016 r.
Zamieszczone w tomie teksty, uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów (z wyjątkiem trzech pierwszych artykułów), dotykają wielu istotnych kwestii związanych z powstaniem i funkcjonowaniem onimów w przestrzeni społeczno-kulturowo-komunikacyjnej. Obok teoretycznych aspektów nazw własnych i zagadnień metodologicznych zaakcentowane  zostały ujęcia socjologiczne, historyczne, aksjologiczne. Autorzy rozpatrują nazwy własne  w kontekście wartości, lokalnej tożsamości, religii, polityki, prawa. Analizie poddane zostały najstarsze onimy w historii i kulturze Polski, antroponimy w dokumentach historycznych oraz nazwy własne  na pograniczu języków i kultur. Prezentowane  artykuły dotyczą różnych kategorii i subkategorii onimicznych: antroponimów, teonimów, toponimów, chrematonimów, zoonimów. Uwagę poświęcono także nazwom własnym  w literaturze i w przekładzie […]

No comments:

Post a Comment