Thursday, February 7, 2019

Pozvánka na 21. Slovenskú Onomastickú Konferenciu

ICOS


Onomastika od počiatkov svojho vzniku spolupracovala s rôznymi vednými oblasťami, charakterizuje ju interdisciplinárnosť. Najužšie vzťahy má s jazykovednými disciplínami. Vlastné mená môžeme analyzovať z rôznych lingvistických aspektov: z morfologického, lexikálno-sémantického, dialektologického, sociolingvistického, etymologického, štylistického atď. Onomastika využíva poznatky aj z ďalších vedných oblastí a zároveň ich svojimi vedeckými výsledkami obohacuje, takými odbormi sú napríklad história, etnografia, geografia, literárna veda, psychológia, sociológia, translatológia a i.

Na konferencii očakávame nie len špecializovaných odborníkov v oblasti onomastiky, ale aj bádateľov z iných vedných odborov, ktorí sa stretávajú s otázkami týkajúcimi sa používania vlastných mien.

Tematické okruhy konferencie sú:

1. Teoretické otázky onomastiky (skúmanie vzťahu onomastiky k vedným odborom ako história a archeológia, geografia, právo, ekonomika, psychológia, sociológia, literárna veda, estetika, semiotika, translatológia atď.)

2. Analýza jednotlivých onymických sústav (antroponymia, toponymia a chrématonymia jednotlivých národov a regiónov; vlastné mená v literárnych dielach, prekladoch, historických prameňoch, reklamách, vo viacjazyčnom prostredí; historický, socioonomastický, psychoonomastický, semiotický výskum vlastných mien atď.)

3. Onomastická terminológia (literárna onomastika, socioonomastika, psychoonomastika, areálová onomastika, onomastická gramatika, onomastická sémantika atď.)
 
Prihlášky prijímame najneskôr do 30. 4. 2019 na e-mailovej adrese onomastika2019@gmail.com – kontaktná osoba Mgr. Barbara Repková
Konferenčný poplatok je potrebné zaplatiť do 31. 5. 2019

No comments:

Post a Comment