Tuesday, September 22, 2020

Sjuttonde nordiska namnforskarkongressen i Finland den 8–11 juni 2021

 NORNA

Den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen kommer att hållas i Finland 8.-11.6.2021 med temat Namn och gränser.

Namn kan finnas på gränsen mellan olika länder, områden, kommuner och byar samt mellan urban och rural miljö. Dessutom kan namn finnas på gränsen mellan olika språk och olika kulturer. Namn kan också ha uppstått på grund av att de ligger vid geografiska gränser. Den här typen av frågor har studerats länge inom onomastiken men de är aktuella även idag. Med globaliseringen har också nya möten mellan språk och kulturer skett. 

Inom onomastiken har ortnamn och personnamn studerats flitigast. Kommersiella namn har blivit föremål för studier under de senaste årtiondena. Även andra namnkategorier har varit i fokus och till exempel har namn på Internet nyligen väckt mycket intresse. Men var går gränserna mellan namnkategorierna? Är gränsen mellan ortnamn och personnamn entydig? Vilka slags namnkategorier finns egentligen och hur kan vi överhuvudtaget beskriva kategorierna och deras gränser? Olika kategoriseringar har skissats upp inom onomastiken, men hur omfattande och uppdaterade är de? Har vi namnforskare varit uppmärksamma på nya och framväxande namnkategorier? Studier och diskussioner om olika namnkategorier och gränserna mellan dem behövs. 

Namnforskningen är på många sätt tvärvetenskaplig. Namn intresserar inte bara namnforskare utan också till exempel lingvister, geografer, antropologer och etnologer. För att namn ska kunna studeras mångsidigt och innovativt behövs det ofta olika synpunkter och metoder. Inom lingvistiken har till exempel sociolingvistiken och studier inom lingvistiska landskap bidragit med nya ansatser till onomastiken. Vilka teoretiska och metodiska utgångspunkter har man utnyttjat inom onomastiken och vilka kunde tas i bruk? Vilka slags möten mellan olika vetenskapsområden kunde hjälpa onomastiken att hitta nya frågor och möjligheter? 

Inom kongressens tema Namn och gränser ryms presentationer av olika slag och ur olika synvinklar. Vi välkomnar undersökningar som på ett eller annat sätt tangerar tema.

Med hänsyn till det pågående coronaläget har vi beslutat att genomföra kongressen virtuellt vilket ger möjlighet att delta på distans, med föredrag eller utan. Beroende på hur förhållandena utvecklas fram till sommaren 2021 hoppas vi att vi även kan välkomna er på plats, och i så fall blir det möjligt att delta antingen på distans eller på plats. Om konferensen kan genomföras på plats blir det på Helsingfors universitet. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt både med utskick och på vår webbsida.

Mer information hittar du från det andra utskicket (bifogad fil) samt från kongressens webbsida: https://www.helsinki.fi/sv/konferenser/den-sjuttonde-nordiska-namnforska...

Just nu är du välkommen att skicka in ditt abstrakt (senast den 31 oktober 2020), följ länken på kongressens webbsida.

No comments:

Post a Comment