Tuesday, December 15, 2020

Nazwy części wsi wybranych powiatów województwa wielkopolskiego na podstawie badań niematerialnego dziedzictwa kulturowego w latach 2012-2015


dr Wojciech Mielewczyk

W wykładzie omawia się założenia projektu, jaki prowadził zespół doktora Wojciecha Mielewczyka w latach 2012–2015 na obszarze kilku powiatów Wielkopolski, którego pokłosiem był Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Jego celem była dokumentacja elementów kultury wiejskiej, które przetrwały w miejscowej tradycji, zwłaszcza lokalnych podań, zwyczajów, obrzędów, tradycji kulinarnych, przejawów religijności oraz nazewnictwa terenowego. Na podstawie zgromadzonych w projekcie nazw wykładowca omawia specyfikę sposobów określania części wsi z powiatu szamotulskiego, które odzwierciedlają charakter panujących w tym regionie stosunków własnościowych i dokonujących się przemian gospodarczych.

No comments:

Post a Comment