Wednesday, January 27, 2021

XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

 link


Szanowni Państwo,

zbliża się termin XXII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, która odbędzie się w dniach 14-16 października 2021 roku w  Rzeszowie, a jej współorganizatorem i gospodarzem jest tym razem Uniwersytet Rzeszowski.


Tematem najbliższej konferencji uczyniliśmy Nazwy własne w przestrzeni wielokulturowej. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do refleksji nad wielokulturowoścą w analizach różnych kategorii propriów, zarówno w ujęciu metodologicznym, jak i w pragmalingwistycznym. Proponujemy skoncentrowanie się wokół następujących problemów badawczych:

 • metody onomastycznych badań interkulturowych,
 • nazwy na pograniczach kulturowych, etnicznych, językowych, religijnych, geograficznych itp. – w aspekcie teoretycznym i komunikacyjnojęzykowym,
 • pokoleniowe zróżnicowanie nazewnictwa,
 • mody nazewnicze w aspekcie synchronicznym i diachronicznym,
 • nazwy określonych desygnatów w różnych kulturach,
 • swój/obcy a nazwy własne,
 • oficjalny/nieoficjalny a nazwy własne,
 • perspektywa endo- i egzogeniczna w onimii (np. stereotypy a autostereotypy; nazwy jako źródło dowcipów i gier językowych),
 • procesy onimizacyjne i transonimizacyjne na pograniczach,
 • pogranicza apelatywów i propriów (apelatywizacja, deonimizacja, wtórne użycia nazw własnych),
 • nazwy „bez granic” (internacjonalizmy, uniwersalizmy onimiczne).


Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko językoznawców, ale także przedstawicieli innych dyscyplin, podejmujących refleksję naukową na temat nazw własnych. Języki XXII MiOKO to – poza słowiańskimi – także język angielski, niemiecki i języki romańskie.


Terminarz XXII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej:


 Etap practermin
1

termin nadsyłania zgłoszeń
(rejestracja elektroniczna)

1 marca 2021 –
15 kwietnia 2021 r.

2

termin ogłoszenia listy referentów

do 31 maja 2021 r.

3

termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

do 30 lipca 2021 r.

4termin nadsyłania streszczeń referatówdo 15 sierpnia 2021 r.
5

termin publikacji programu konferencji

do 30 sierpnia 2021 r.

6

nadsyłanie tekstów do publikacji

do końca grudnia 2021 r.

7

publikacja tekstów

do końca 2022 r.


Zapraszamy serdecznie Gości z kraju i zagranicy. Jesteśmy przekonani, że konferencja stanie się ważnym wydarzeniem naukowym i będzie okazją do prezentacji osiągnięć naukowców zajmujących się problematyką nazw własnych, a także okazją do dyskusji oraz  wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami z różnych krajów.

                                                                                   Organizatorzy

No comments:

Post a Comment